Word 2010 labojumfailu pakotni (Word-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598021 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft Word 2010 jaut?jumiem, kas ir nostiprin?ti labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

 • Pie?emsim, ka izmantojat att?l?s darbvirsmas savienojumu, lai atv?rtu att?l?s darbvirsmas protokolu (Remote Desktop Protocol ? RDP) savienojumu, kas izmanto 8-bit kr?su dzi?umu, un p?c tam las?t e-pasta zi?ojumu Outlook 2010 las??anas r?t?. ?aj? situ?cij? ir apgrieztas kr?sas, e-pasta zi?ojuma pamattekst? un e-pasta zi?ojuma pamatteksta saturu nav las?ms.
 • Word 2010 p?rsl?dzas uz tikai las??anas re??m?, saglab?jot dokumentu.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Ir programmas Word dokuments, kur? ir tr?s punktus, un tur ir atstarpes starp katras rindkopas.
  • Izdz?siet pirmaj? punkt? kop? ar atstarpi, un par?d?j?s rindkopas apak?a.
  • Izdz??at apak??j?s da?as otro rindkopu.
  ??d? gad?jum? dubl?t tekstu tre??s rindkopas pirmaj? rind?.
 • Datu saist?t? satura vad?kla par?da nepareizus rezult?tus dokument?, ja ir iesl?gta izmai?u re?istr??anas l?dzekli programm? Word 2010.
 • P?c izv?r?anas apak?dokumentu, kur? atrodas att?ls pamatdokument?, nevar saglab?t pamatdokumentu.
 • Iestatot numer?cijas form?tu saraksta vienuma numuru sarakstu, saraksta elementus, kas n?k pirms saraksta elementu, kas ir format?ts numer?cijas form?tus netiek par?d?ti.

  Piez?me?? probl?ma rodas, izmantojot atdal?t?ja stilu dokument?.
 • Pie?emsim, ka izdz??at teksta rindi?u teksta lodzi?? dokument?, kur? satur vair?kus teksta lodzi?iem programm? Word 2010. Saglab?jiet un aizveriet dokumentu un p?c tam v?lreiz atv?rs dokumentu. ??d? gad?jum? dokumenta tekstlodzi?us nevar par?d?t tekstu.
 • Druk?jot Word 2010 dokuments, kas satur teksta lodzi?us, izmantojot augstas punkti uz collu (dpi) iestat?jums printeri, tekstlodzi?os netiek izdruk?tas pareizi.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Jums ir Word 2010 dokument?, kur? satur formu lapas apak??.
  • M?rogo dokumenta druk??anai uz pap?ra, kas ir liel?ki par pa?u dokumentu.
  • Druk?jat dokumentu.
  ??d? gad?jum? forma nav par?d?ts izdruk?.
 • Atsevi??as vad?klas, HTML fail? netiek par?d?tas pareizi Word 2010.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu pakotni, dator? j?b?t instal?tai Microsoft Office 2.010 vai Office 2010 Service Pack 1 (SP1) uzst?d?tas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2460049 Office 2010 SP1 aprakstu

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

x86

Lejupiel?d?t inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2598021-fullfile-x 86-glb. exe14.0.6117.500051,528,3609-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Kb2428677 x none.mspNav piem?rojams8,680,9609-Feb-129: 36
Word-x-none.mspNav piem?rojams71,383,5529-Feb-129: 36

Word-x-none.msp inform?cija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Winword. exe14.0.6117.50001,423,6409-Feb-122: 27
Wordcnv.dll14.0.6117.50005,468,4409-Feb-123: 31
WordIcon.exe14.0.6009.10001,858,4001-Sep-1116: 35
Wwlib.dll14.0.6117.500019,397,4009-Feb-122: 27

x64

Lejupiel?d?t inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2598021-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.500052,237,6329-Feb-1219: 18

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Kb2428677 x none.mspNav piem?rojams10,637,3129-Feb-129: 29
Word-x-none.mspNav piem?rojams66,319,8729-Feb-129: 29

Word-x-none.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Winword. exe14.0.6117.50001,424,6649-Feb-122: 35
Wordcnv.dll14.0.6117.50006,820,6329-Feb-123: 33
WordIcon.exe14.0.6009.10001,858,4001-Sep-1116: 35
Wwlib.dll14.0.6117.500025,133,3369-Feb-122: 35


UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598021 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2598021 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598021

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com