Mô t? c?a d? án 2007 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597955 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Phiên b?n 2007 c?a Microsoft văn ph?ng d? án đư?c c? đ?nh trong d? án 2007 hotfix gói là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t d? án có ch?a m?t chuy?n như?ng tài nguyên chi phí có chi phí đ? đư?c nh?p vào b?ng tay, d? án 2007 tai n?n.
 • B?n có kinh nghi?m m?t trong s? các tri?u ch?ng sau khi b?n s? d?ng lư?t xem trong năm 2007 d? án.
  • B?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
   • B?n không th? s?a đ?i m?t b?ng b?ng cách s? d?ng các phương pháp TableEdit trong m?t l?n xem đó không ph?i là m?t cái nh?n t?m. Áp d?ng m?t l?n xem trang tính, và sau đó th? l?i.
   • Đi?u này không ph?i là m?t s? h?p l? cho các đ?i s? ColumnPosition. Ch? ra s? cho ColumnPosition mà là nh? hơn ho?c b?ng v?i s? lư?ng các c?t trong b?ng.
  • D? án 2007 tai n?n.
 • Cho r?ng b?n có m?t d? án đư?c lưu tr? trên m?t trang web Microsoft d? án Web App (PWA), và b?n c? g?ng đ? m? các d? án ho?c chuy?n đ?i quan đi?m trong d? án trong năm 2007 d? án. Trong t?nh hu?ng này, d? án 2007 tai n?n, ho?c xem hi?n th? không có n?i dung.
 • Khi d? án 2007 bài ki?m tra ho?c truncates đư?ng vi?n thông tin trong các công vi?c th?c t? trong m?t quá tr?nh, ch?ng h?n như ti?t ki?m m?t m?u, d? án 2007 có th? s?p đ?.
 • Cho r?ng b?n sao chép m?t s? d? li?u có ch?a m?t s? l? các k? t? t? m?t hàng trong m?t b?ng tính Excel, và sau đó b?n dán các d? li?u vào m?t c?t trong m?t nhi?m v? trong m?t d? án d? án 2007. Trong trư?ng h?p này, k? t? cu?i trong d? li?u trong c?t đư?c l?y ra.
 • H?y xem xét các k?ch b?n sau đây:
  • B?n thay đ?i công vi?c timephased trong m?t d? án d? án 2007.
  • B?n thay đ?i công vi?c c?n l?i cho m?t tác v? hay phân công trong m?t d? án d? án 2007.
  • B?n nh?p m?t giá tr? th?i gian cho các công vi?c timephased, và th?i gian quy mô granularity là nhi?u hơn m?t ngày.
  Trong nh?ng t?nh hu?ng, các công vi?c th?c t? d?i b?t ng?. Ngoài ra, b?n không nh?n đư?c m?t tin nh?n thông báo cho b?n r?ng d? án này là ra kh?i đ?ng b? v?i máy ch? d? án.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có b? Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ho?c b? Microsoft Office 2007 Service Pack 3 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácMúi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
D? án-x-none.mspKhông áp d?ng9,445,3769-Feb-1219: 57
Thông tin d? án-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Atlconv.dll12.0.6650.5000882,52026-Tháng tám-1116: 34x 86
Compprj.dll12.0.6600.1000407,40831-Tháng năm-118: 48x 86
Nameext.dll12.0.6600.100070,52831-Tháng năm-118: 17x 86
P12migrationtool.exe12.0.6658.50007,949,3207-Feb-1222: 34x 86
Pj11od11.dll12.0.6658.50001,330,0247-Feb-1222: 34x 86
Serconv.dll12.0.6658.5000736,0487-Feb-1222: 34x 86
Winproj.exe12.0.6658.500017,488,6889-Feb-124: 24x 86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597955 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2597955 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597955

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com