Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597939 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft SharePoint Workspace 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t web site SharePoint có ch?a m?t Thư viện Tài liệu và Thư viện Tài liệu có m?t c?u trúc m?c tin thư thoại tùy ch?nh.
  • B?n nâng c?p web site Microsoft Office SharePoint 2007 đ?n m?t web site Microsoft SharePoint Server 2010.
  • B?n s? d?ng SharePoint Workspace 2010 đ? đ?ng b? hóa các web site.
  Trong trư?ng h?p này, c?u trúc m?c tin thư thoại tu? bi?n m?t, và t?t c? các m?c tin thư thoại đư?c đ?t ? g?c c?a Thư viện Tài liệu.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t tu? ch?nh thêm vào trên SharePoint Workspace 2010, các Control.TabIndex thu?c tính không ho?t đ?ng chính xác.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các văn ph?ng 2010 SP1 gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
B?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.


x 86


T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Workspaces2010-kb2597939-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500019,590,0969-Feb-1221: 35

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Đư?ng r?nh-x-none.mspkhông áp d?ng18,433,5369-Feb-129: 07

Thông tin đư?ng r?nh-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Groove.exe14.0.6117.500031,106,3609-Feb-123: 58
Grooveex.dll14.0.6116.50004,221,77620-Jan-1213: 34
Grooveex.dll14.0.6116.50006,735,18420-Jan-1214: 16

x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Workspaces2010-kb2597939-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500023,612,4329-Feb-1219: 18

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Đư?ng r?nh-x-none.mspkhông áp d?ng22,583,2969-Feb-129: 07
Đư?ng r?nh-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Groove.exe14.0.6117.500051,679,0329-Feb-124: 23
Grooveex.dll14.0.6116.50004,221,77620-Jan-1213: 34
Grooveex.dll14.0.6116.50006,735,18420-Jan-1214: 16

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, ng?t k?t n?i và k?t n?i l?i b?t k? Thư viện Tài liệu b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? tùy ch?nh c?p. Đ? ng?t k?t n?i và k?t n?i l?i m?t Thư viện Tài liệu đ? workspace, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong SharePoint workspace, nh?n ch?n Thư viện Tài liệu.
 2. Trên tab đ?ng b? , b?m Thay đ?i thi?t đ?t đ?ng b?và sau đó b?m ng?t k?t n?i "tên thư vi?n" t? máy ch?.
 3. Có s?n trên máy ch?, nh?p vào đ? ch?n Thư viện Tài liệu.
 4. B?m connect "tên thư vi?n" ph?c v?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597939 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597939 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2597939

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com