Identifikator ?lanka: 2597817 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i slu?aj. Poku?avajte da zaustavite HTTP uslugu na serveru koji koristi Internet Information Services (IIS) 6, 7 ili 7.5. Server tako?e ima instaliranu uslugu Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC). Kada poku?ate da zaustavite HTTP uslugu pomo?u NET STOP HTTP instrukcije komandne linije, prikazuje se slede?a poruka o gre?ci na komandnoj liniji:

HTTP usluga se zaustavlja.....
Nije mogu?e zaustaviti uslugu HTTP.


Ako ponovo pokrenete komandu NET STOP HTTP, prikazuje se slede?a poruka:

Usluga se pokre?e ili se zaustavlja. Poku?ajte ponovo kasnije.UZROK

Do ovog problema dolazi za?to ?to usluga Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) zavisi od HTTP usluge, ali kada se prvo instalira MSDEPSVC, ta zavisnost nije registrovana kod upravlja?a kontrole usluga. Kada HTTP poku?a da se zaustavi, mora da zaustavi i svoje zavisne usluge. Me?utim, HTTP ne zna da treba da zaustavi MSDEPSVC zbog neregistrovane zavisnosti i zbog toga zaustavljanje usluge ne uspeva.

RE?ENJE

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50764


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili ovaj problem, kopirajte slede?u skriptu i pokrenite je kao PowerShell skriptu na serveru. Skripta ?e obezbediti da sve zavisnosti od HTTP usluge budu pravilno registrovane.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
  if($_.Name -eq "HTTP")
  {
 $bFoundHttp = $true
  }
  else
  {
  if($_.Name -ne "")
 {
   $reqsvcs += "/" + $_.Name
 }
  }
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
  $status = $msdepsvc.Status
  if($status -eq "Running")
  {
 Stop-Service -name MsDepSvc
  }
  
  sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
  if($status -eq "Running")
  {
 Start-Service -name MsDepSvc
  }
}


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili informacije o tome kako da instalirate Windows PowerShell 1.0 na serveru Windows Server 2003, pogledajte slede?u vezu:

Windows PowerShell 1.0 instalacioni paketi na engleskom jeziku za Windows Server 2003 i Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Vi?e informacija o tome kako da koristite Windows PowerShell na serveru Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 potra?ite klikom na slede?u vezu:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx
Vi?e informacije o alatki Microsoft Web Deployment Tool potra?ite klikom na slede?u vezu:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2597817 - Poslednji pregled: 22. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2597817

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com