H?p thư c?a ngư?i dùng không đư?c di chuy?n như d? ki?n t? Lotus Notes đ?n máy ch? Exchange trong Office 365 dành riêng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597781 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trong Microsoft Office 365 dành riêng, b?n g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • H?p thư không đư?c di chuy?n như d? ki?n t? m?t môi trư?ng Lotus Notes đ?n m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server.
 • Nhi?u h?p thư trong môi trư?ng Lotus Notes đư?c c?u h?nh đ? đư?c di chuy?n. Tuy nhiên, các h?p thư không đư?c cung c?p trong m?t môi trư?ng đư?c qu?n l?.
 • Trong khi di chuy?n, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  H?p thư không cung c?p.

  Đ?i tư?ng không phù h?p.
 • Sau khi đóng c?a s? di chuy?n t? Lotus Notes, m?t h?p thư v?n đư?c li?t kê như là "Đang ch? x? l?" ho?c "Trong ti?n tr?nh."

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • Microsoft qu?n l? b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? cung c?p nhà cung c?p (MMSSPP) đ? không cung c?p h?p thư đư?c qu?n l?. V? v?y, các di chuy?n không đư?c x? l?.
 • Di chuy?n h?p thư không thành công. Trong trư?ng h?p này, các thông tin v? s? th?t b?i s? đư?c bao g?m trong các báo cáo pre-migration và post-migration.
 • V?n đ? đ?ng b? hóa x?y ra gi?a khách hàng và các b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? di chuy?n l?p k? ho?ch cho Lotus Notes di chuy?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xem xét các báo cáo pre-migration và post-migration cho t?t c? các t?p di chuy?n h?p thư. Các báo cáo này cung c?p các thông tin quan tr?ng v? ngu?n g?c c?a các l?i. Thông tin này ph?i đư?c cung c?p cho Microsoft n?u v?n đ? leo thang đ? đi?u tra. Đ? h? tr? đi?u tra, cung c?p m?t ví d? c?a m?t ngư?i dùng và bang di chuy?n, và c?ng cung c?p các báo cáo liên quan đ?n pre-migration và post-migration.
 2. Xác đ?nh cho dù MMSSPP đ? cung c?p m?t h?p thư cho ngư?i dùng. Đ? làm đi?u này, h?y ki?m tra cho dù đó là m?t homeMDB thu?c tính ho?c m?t homeMTAthu?c tính trong d?ch vi?c qu?n l? ho?t đ?ng v? mi?n Directory (AD DS) cho ngư?i dùng, ho?c ch?y l?nh Windows PowerShell sau:
  Ngư?i dùng nh?n đư?c <mailbox email="" address=""></mailbox>
  N?u giá tr? c?a các RecipientType thu?c tính MailUser, v?n đ? này nên đư?c đi?u tra đ? xác đ?nh l? do t?i sao MMSSPP đ? không t?o ra m?t h?p thư cho ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đi?u tra v?n đ? MMSSPP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2615447 MMSSPP không đ?ng b? hóa h?p thư Exchange và các đối tượng hỗ trợ thư cho môi trư?ng Office 365 qu?n l? chuyên d?ng

Thông tin thêm

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597781 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
vkbportal226 kbmt KB2597781 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2597781

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com