Mô t? c?a gói hotfix PowerPoint 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597145 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft PowerPoint 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a


  • Cho r?ng b?n có m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint có ch?a m?t liên k?t đ?n m?t đ?i tư?ng OLE trong PowerPoint 2010. Khi b?n phá v? các liên k?t trong thanh trư?t Sorter xem, PowerPoint 2010 tai n?n.
  • Khi b?n ti?t ki?m m?t tr?nh di?n PowerPoint dư?i d?ng t?p Video c?a Windows Media (.wmv), t?p tin thu?c tính đư?c đ?t thành AT không chính xác. Trong t?nh hu?ng này, các t?p tin .wmv không th? đư?c nhân r?ng b?i phân ph?i t?p tin h? th?ng sao nhân b?n (có).
  • Gi? đ?nh r?ng các thi?t l?p m?c đ?nh phong cách văn b?n đư?c thay đ?i trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2003. Khi b?n m? tr?nh bày trong PowerPoint 2010 và sau đó l?p l?i m?t gi? ch?, m?t s? thi?t l?p c?a phong cách ban đ?u m?c đ?nh văn b?n đư?c áp d?ng đ? gi? ch? trùng l?p b?t ng?.
  • Gi? đ?nh r?ng b?n đ?t Bóng 17 ho?c Bóng t?i 18 đ?nh d?ng m?c đ?nh cho h?nh d?ng trong PowerPoint 2003. Khi b?n dán m?t ?nh bitmap ho?c m?t đ?i tư?ng t? b?ng t?m vào m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2010, đ?nh d?ng m?c đ?nh cho h?nh d?ng mà b?n đ? đ?t trong PowerPoint 2003 đư?c áp d?ng b?t ng? cho h?nh ?nh bitmap ho?c đ?i tư?ng. Ngoài ra, khi b?n m? tr?nh bày PowerPoint 2003, h?nh ?nh bitmap ho?c đ?i tư?ng không đư?c hi?n th?.
  • Khi b?n c? g?ng s? d?ng VBA m? đ? truy c?p vào m?t nhóm m?c có ch?a nhi?u OLE h?nh d?ng trong PowerPoint 2010, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    Th?i gian ch?y l?i '424':

    Đ?i tư?ng c?n thi?t

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460049 Mô t? c?a Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

x 86
T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
PowerPoint-x-none.mspKhông áp d?ng101,142,52809-Feb-201208: 54
Pptview-x-none.mspKhông áp d?ng8,907,26409-Feb-201208: 54

Thông tin PowerPoint-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Powerpnt.exe14.0.6009.10002,162,02429-Tháng tám-1113: 36x 86
Ppcore.dll14.0.6117.50009,723,1769-Feb-122: 39x 86
Pptico.exe14.0.6009.10003,792,7361-Sep-1116: 35x 86
x 64

T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
PowerPoint-x-none.mspKhông áp d?ng101,142,5289-Feb-128: 54
Pptview-x-none.mspKhông áp d?ng8,907,2649-Feb-128: 54
Thông tin PowerPoint-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Powerpnt.exe14.0.6009.10002,162,02429-Tháng tám-1113: 36x 86
Ppcore.dll14.0.6117.50009,723,1769-Feb-122: 39x 86
Pptico.exe14.0.6009.10003,792,7361-Sep-1116: 35x 86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597145 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft PowerPoint 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597145 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597145

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com