PowerPoint 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp Pptview x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597145 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft PowerPoint 2010 jaut?jumiem, kas ir nostiprin?ti labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?


  • Pie?emsim, ka jums ir PowerPoint prezent?cija, kas satur saiti uz OLE objektu, PowerPoint 2010. Saraujot saiti sl?dni k?rtot?ja skat?, av?rijas PowerPoint 2010.
  • Kad PowerPoint prezent?cijas saglab??ana, k? Windows Media Video (WMV) failu, faila atrib?ts ir iestat?ts uz AT nepareizi. ??d? gad?jum? WMV failu nevar aizst?t ar dal?t?s failu sist?mas replic??anas (DFSR).
  • Pie?emsim, ka noklus?juma tekstu stilu iestat?jumi tiek main?ti ar? PowerPoint 2003 prezent?cija. Atveriet ?o prezent?ciju programm? PowerPoint 2010 un p?c tam dubl?t vietturi, da?i no s?kotn?j? noklus?juma teksta stila iestat?jumus tiek pielietotas dublik?ts viettura negaid?ti.
  • Pie?emu, ka var iestat?t ?nu 17 vai 18. ?n? k? noklus?juma form?tu formas programm? PowerPoint 2003. Iel?m?jot bitkartes att?lu vai objektu no starpliktuves prezent?ciju PowerPoint 2010, form?m, ko iestat?t programm? PowerPoint 2003 noklus?juma form?ts tiek lietots negaid?ti bitkartes att?lu vai objektu. Turkl?t, atverot prezent?ciju programm? PowerPoint 2003, bitkartes att?ls vai objekts netiek r?d?ta.
  • Kad j?s m??in?t izmantot VBA kodu, lai piek??tu grupas vienumu, kur? ir OLE form?s PowerPoint 2010, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
    Izpildlaika k??da "424":

    Objektu, kas nepiecie?ama

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu pakotni, dator? j?b?t instal?tai Microsoft Office 2010 vai Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1) uzst?d?tas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2460049 Office 2010 SP1 aprakstu

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

x86
Lejupiel?d?t inform?ciju
Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
PowerPoint-x-none.mspNav piem?rojams101,142,52809-Feb-201208: 54
PPTVIEW-x-none.mspNav piem?rojams8,907,26409-Feb-201208: 54

PowerPoint-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
POWERPNT. exe14.0.6009.10002,162,02429-Aug-1113: 36x86
Ppcore.dll14.0.6117.50009,723,1769-Feb-122: 39x86
Pptico.exe14.0.6009.10003,792,7361-Sep-1116: 35x86
x64

Lejupiel?d?t inform?ciju
Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
PowerPoint-x-none.mspNav piem?rojams101,142,5289-Feb-128: 54
PPTVIEW-x-none.mspNav piem?rojams8,907,2649-Feb-128: 54
PowerPoint-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
POWERPNT. exe14.0.6009.10002,162,02429-Aug-1113: 36x86
Ppcore.dll14.0.6117.50009,723,1769-Feb-122: 39x86
Pptico.exe14.0.6009.10003,792,7361-Sep-1116: 35x86

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597145 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft PowerPoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597145 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597145

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com