Raksta ID: 2596951 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja programmas Office Excel 2007 darblap? ir daudz formu, iev?rojami samazin?s r?d?t?ja kust?bas un ritin??anas ?trums. ?? probl?ma rodas pat tad, ja atv?rtaj? lap? nav redzama neviena forma.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka r?d?t?ja p?rvieto?anas laik? programm? Excel 2007 tiek atk?rtoti z?m?tas visas formas. ?? probl?ma rodas pat tad, ja atv?rtaj? lap? nav redzama neviena forma. T?d?j?di ekr?n? neredzamo formu autom?tisk? p?rr??in??ana izraisa r?d?t?ja kust?bas un ritin??anas ?truma samazin??anos. Turkl?t jo vair?k formu ir darblap?, jo l?n?k kust?s r?d?t?js.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet t?l?k nor?d?to labojumfailu.

983315 Sist?mas Office 2007 labojumfailu pakotnes (Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp) apraksts: 2010. gada 29. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Inform?cija par re?istra atsl?gu

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Ta?u nepareiza re?istra modific??ana var izrais?t nopietnas probl?mas. T?p?c r?p?gi iev?rojiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Ja p?c labojumfailu pakotnes instal??anas v?laties, lai m?s iesp?jotu labojumfailu, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties patst?v?gi nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi? .

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski iesp?jotu labojumfailu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un izpildiet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas .


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50800


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta? ?.Labot patst?v?gi

P?c labojumfailu pakotnes instal??anas izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai iesp?jotu labojumfailu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, lodzi?? Atv?rt ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Locate and then click the following registry subkey:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 4. Ievadiet EnableFastBoundsCalc un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. R?t? Detaliz?ti ar peles labo pogu noklik??iniet uz EnableFastBoundsCalc un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma attiecas uz Microsoft produktiem, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2596951 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2596951

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com