ActiveX vad?kla tiek main?ts p?c drukas priek?skat?jum?, izdruk?t vai saglab?t darbgr?matu Excel 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2596575 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka jums ir darbgr?mata, kas satur daudz darblapu programm? Microsoft Excel 2010. Vienu darblapu, kur? ir ActiveX vad?kla. P?c druk??anas priek?skat??anas darbgr?matu, izdruk?t darbgr?matu vai darbgr?matas saglab??ana PDF vai XPS failu, lielumu vai poz?ciju ActiveX vad?kla tiek main?ts.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, piem?ro ??dus atjaunin?jumus:
2596494 Excel 2010 labojumfailu pakotni (x 86 excel-x-none.msp, x 64 excel-x-none.msp) apraksts: 25 oktobris 2011

Re?istra atsl?gas inform?ciju

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Kad instal?jat labojumfailu pakotni, lai m?s aktiviz?tu labojumfailu, dodieties uz "Noteikt par mani"sada??. Ja v?laties, lai labojumfailu, iet uz "?aujiet man to nov?rst pats"sada??.

Noteikt par maniLai iesp?jotu ?o labojumfailu autom?tiski, noklik??iniet uz Salabot pogas vai saites. P?c tam noklik??iniet uz Palaist attiec?b? uz Faila lejupiel?de dialoglodzi?u un p?c tam izpildiet Salabot vednis.


Nov?rstu ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50816


Piez?mes
 • ?o vedni var b?t tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? citas valodas versijas Windows.
 • Ja jums dator?, kas ir probl?ma, iz?emot labojumu nav, tas risin?jums, zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaist dator?, kuram ir probl?ma.

P?c tam doties uz "Vai tas atrisin?tu probl?mu?"sada??.?aujiet man to nov?rst pats

P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu pakotni, izpildiet ??s darb?bas, lai iesp?jotu ?o labojumfailu:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, tips regedit attiec?b? uz Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
 3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 4. Tips MultiSheetLegacyPrint, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Attiec?b? uz Inform?cija r?ts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz MultiSheetLegacyPrint, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Attiec?b? uz V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Vai tas atrisin?tu probl?mu?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis ar ?o sada?u. Ja probl?ma netiek atrisin?ta, varat sazinieties ar atbalsta darbiniekiem.
 • M?s nov?rt?jam j?su atsauksmi. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Noteikt par mani"blog vai nos?t?t mums e-pasts zi?ojumu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2596575 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 4. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbmt KB2596575 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2596575

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com