Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix văn ph?ng d? án Server 2007 (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Mư?i 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596542 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Gói hotfix này không c?n có s?n do cho m?t v?n đ? v?i t?i trang d? án Web Access có đi?u khi?n ActiveX, ch?ng h?n như các quan đi?m trung tâm d? án ho?c trung tâm tài nguyên. Đ? có đư?c s?a ch?a cho v?n đ? này, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2596989 Mô t? c?a d? án Server 2007 hotfix gói (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Mư?i Hai 16, 2011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Office Project Server 2007 hotfix gói là ngày tháng 25, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

  • K? ho?ch tài nguyên b?t ng? đ? ki?m tra trư?c khi b?n lưu nó trong văn ph?ng d? án Server 2007. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    K? ho?ch tài nguyên không c?n đư?c ch?n ra cho b?n và thay đ?i c?a b?n s? không đư?c lưu. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? d? án.

  • Gi? s? r?ng b?n thêm chi?u hư?ng th?i gian đ?n ch? đ? xem phân tích d? li?u trong d? án Web Access (PWA) và r?ng b?n sau đó m? r?ng kích thư?c th?i gian đ? xem m?c đ? tu?n. Trong t?nh hu?ng này, Week10 đư?c hi?n th? trư?c khi Week6 trong năm 2011.

    Lưu ? V?n đ? này s? x?y ra m?t l?n n?a vào tháng ba năm 2012.
  • Khi văn ph?ng d? án Server 2007 t?o ra m?t kh?i lư?ng l?n c?a bóng t?i b?ng ghi, v?n đ? hi?u su?t có th? x?y ra. Ngoài ra, các b?n ghi bàn bóng có th? gây ra nghiêm tr?ng cơ s? d? li?u bloating trong d? th?o và xu?t b?n cơ s? d? li?u.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có b? Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ho?c b? Microsoft Office 2007 Service Pack 3 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácMúi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

32-bit

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2596542-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6654.50007,670,14406-Oct-201117: 55

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,751,48806-Oct-20113: 13
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,394,49606-Oct-20113: 13

Pjsrvapp-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6650.5000431,98430-Tháng tám-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6650.50004,413,29630-Tháng tám-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68831 Tháng năm, 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08831 Tháng năm, 20119: 28
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6652.5000337,77621-Tháng chín-201111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92831 Tháng năm, 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Tháng tám-201122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Tháng tám-201122: 12
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Tháng chín-201111: 34

Pjsrvwfe-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34431 Tháng năm, 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03231 Tháng năm, 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6650.50004,413,29630-Tháng tám-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08831 Tháng năm, 20119: 28
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58421-Tháng chín-201111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6650.50002,238,37630-Tháng tám-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Tháng tám-201122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Tháng tám-201122: 12

64-bit

T?i thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2596542-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6654.50007,979,27206-Oct-201119: 42

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng3,128,83206-Oct-20113: 25
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,773,37606-Oct-20113: 25

Pjsrvapp-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6606.1000431,98422 Tháng b?y, 20115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6606.10004,413,29622 Tháng b?y, 20115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68826 Tháng năm, 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08826 Tháng năm, 201110: 58
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6652.5000337,77619-Sep-201117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92826 Tháng năm, 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822 Tháng b?y, 20115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022 Tháng b?y, 20115: 32
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Tháng chín-201111: 34

Pjsrvwfe-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34426 Tháng năm, 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03226 Tháng năm, 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6606.10004,413,29622 Tháng b?y, 20115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08826 Tháng năm, 201110: 58
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58419-Sep-201117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6606.10002,238,37622 Tháng b?y, 20115: 44
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822 Tháng b?y, 20115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022 Tháng b?y, 20115: 32

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596542 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Project Server 2007
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2596542 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596542

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com