Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office SharePoint Server 2007 (Coreserver-x-none.msp): Tháng Mư?i 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office SharePoint Server 2007 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng 25, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n mu?n s? d?ng tính năng các bi?n th? đ? d?ch m?t trang web Office SharePoint Server 2007 sang ngôn ng? khác nhau.
  • B?n c? g?ng t?o ra m?t nh?n, nhưng vi?c t?o ra không thành công.
  • B?n xoá nh?n b?n c? g?ng t?o ra.
  • B?n c? g?ng t?o ra m?t nh?n có tên gi?ng như nh?n b?n đ? xoá.
  Trong trư?ng h?p này, h? th?ng các bi?n th? t?o ra các trang web trong các đ?a đi?m sai.
  Chú ý Gói hotfix này thêm tùy ch?n đ? Stsadm variationsfixuptool thao tác đ? ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? này.
 • Các tính năng t?m ki?m k?t qu? lo?i b? không ho?t đ?ng cho các t?p tin có ch?a d?u nháy trên các trang web Office SharePoint Server 2007.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có máy ch? Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ho?c máy ch? Microsoft Office 2007 Service Pack 3 cài đ?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 64 Phiên b?n

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Văn ph?ng-kb2596536-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6654.500039,629,8246-Oct-1119: 42

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Coreserver-x-none.mspKhông áp d?ng41,193,4726-Oct-113: 02

Coreserver-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6600.10001,622,93626-Tháng năm-1110: 54
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6602.10002,897,79222-Jun-110: 56
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6602.10002,897,79222-Jun-110: 56
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6652.50008,828,28819-Sep-1117: 35
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6604.10006,510,4884-Tháng b?y-1111: 37
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6604.10006,510,4884-Tháng b?y-1111: 37
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6602.1000771,99222-Jun-113: 48
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6652.50003,684,24819-Sep-1117: 12
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6652.50003,684,24819-Sep-1117: 12
Msscntrs.dll12.0.6600.1000437,08026-Tháng năm-1111: 35
Mssrch.dll12.0.6603.10004,760,40028-Jun-1117: 46
Naturallanguage6.dll6.0.6600.10003,985,80826-Tháng năm-116: 52
Nlsdata0000.dll6.0.6606.10001,705,90419-Th07-1121: 34
Nlsdata0007.dll6.0.6606.10006,180,78419-Th07-1121: 34
Nlsdata0009.dll6.0.6606.100025,640,36819-Th07-1121: 34
Nlsdata000c.dll6.0.6606.10002,990,00019-Th07-1121: 35
Nlsdata000d.dll6.0.6606.10002,629,55219-Th07-1121: 35
Nlsdata0010.dll6.0.6606.10004,807,08819-Th07-1121: 35
Nlsdata0013.dll6.0.6606.10003,749,80819-Th07-1121: 35
Nlsdata0019.dll6.0.6606.10004,809,13619-Th07-1121: 35
Nlsdata001d.dll6.0.6606.10004,807,08819-Th07-1121: 35
Nlsdata0414.dll6.0.6606.10004,807,08819-Th07-1121: 35
Nlsdata0416.dll6.0.6606.10004,807,08819-Th07-1121: 35
Nlsdata0816.dll6.0.6606.10004,807,08819-Th07-1121: 35
Offfiltx.dll2006.1200.6605.10001,847,18412-Tháng b?y-117: 13
Osafehtm.dll12.0.6602.1000139,12021-Jun-1123: 54
Query.dll12.0.6600.1000219,47226-Tháng năm-1111: 35
Setup.exe12.0.6650.5000439,16030-Tháng tám-1121: 34
Svrsetup.dll12.0.6652.50006,507,88021-Tháng chín-1111: 10
Tquery.dll12.0.6604.10004,784,4644-Tháng b?y-1110: 49

x 86 Phiên b?n

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Văn ph?ng-kb2596536-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6654.500037,022,5446-Oct-1117: 55

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Coreserver-x-none.mspKhông áp d?ng37,295,1046-Oct-112: 50

Coreserver-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6600.1000997,78426-Tháng năm-1112: 00
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6650.50002,897,79230-Tháng tám-1118: 31
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6650.50002,897,79230-Tháng tám-1118: 31
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6652.50008,711,55221-Tháng chín-1110: 58
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6650.50006,510,48830-Tháng tám-1120: 58
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6650.50006,510,48830-Tháng tám-1120: 58
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6650.5000771,99230-Tháng tám-1120: 58
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6652.50003,684,24821-Tháng chín-1111: 24
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6652.50003,684,24821-Tháng chín-1111: 24
Msscntrs.dll12.0.6600.100088,40826-Tháng năm-1112: 46
Mssrch.dll12.0.6650.50002,065,23226-Tháng tám-1116: 16
Naturallanguage6.dll6.0.6600.10002,616,20831-Tháng năm-119: 19
Nlsdata0000.dll6.0.6650.50001,523,63226-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0007.dll6.0.6650.50005,824,94426-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0009.dll6.0.6650.500025,245,10430-Tháng tám-1121: 54
Nlsdata000a.dll6.0.6650.500010,266,03226-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata000c.dll6.0.6650.50002,675,12026-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata000d.dll6.0.6650.50002,343,34426-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0010.dll6.0.6650.50004,510,12826-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0013.dll6.0.6650.50003,467,18426-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0019.dll6.0.6650.50004,512,17626-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata001d.dll6.0.6650.50004,510,12826-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0414.dll6.0.6650.50004,510,12826-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0416.dll6.0.6650.50004,510,12826-Tháng tám-1110: 00
Nlsdata0816.dll6.0.6650.50004,510,12826-Tháng tám-1110: 00
Offfiltx.dll2006.1200.6650.50001,117,58426-Tháng tám-119: 42
Office.ODF12.0.6600.10002,852,17631-Tháng năm-117: 36
Osafehtm.dll12.0.6650.500099,69630-Tháng tám-1116: 39
Query.dll12.0.6600.100081,23226-Tháng năm-1112: 46
Setup.exe12.0.6650.5000439,16030-Tháng tám-1121: 34
Svrsetup.dll12.0.6652.50006,507,88021-Tháng chín-1111: 10
Tquery.dll12.0.6650.50002,358,09626-Tháng tám-1116: 16

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596536 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2596536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com