Mô t? c?a Outlook 2003 Junk Email Filter update: Tháng Mư?i 11, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596520 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cung c?p các đ?nh ngh?a hi?n t?i hơn Junk Email Filter trong Microsoft Office Outlook 2003. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là m?t thông đi?p thư rác. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào tháng 11, 2011.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
2553111 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011

Chi ti?t vi?c cài đ?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Đ? đư?c thông tin này h?u ích? Xin vui l?ng g?i cho chúng tôi ph?n h?i c?a b?n


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? Microsoft h? tr? t?p tin t?i v?, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Outlfltr.dat1.4.10506.513,609,40806-Sep-201117: 08
Outlfltr.dll1.4.3504.0307,44004 Tháng mư?i m?t, 200520: 36

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính, làm theo các bư?c này, tùy thu?c vào h? đi?u hành b?n đang ch?y.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows Installer t?p tin đ?y đ? (.msp file). Tệp .msp được đóng gói trong tệp tự giải nén có thể thi hành. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a các m?i nh?t hành chính C?p Nh?t và chi?n lư?c tri?n khai các ngu?n l?c cho m?i phiên b?n c?a Văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596520 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2596520 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596520

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com