ID c?a bi: 259403
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Vcredist.exe la tp thc thi t trich xut, cai t phin ban mi nht cua cac tp thi gian chay Microsoft Visual C++ va cac cu phn h iu hanh cn thit cho hu ht cac d an c tao bng Visual C++ 6.0. Nhng tp nay bao gm cac sa li c bao gm trong Visual Studio 6.0 Goi Dich vu 4 (SP4).

Bt u t Visual Studio 6.0 Goi Dich vu 5, Vcredist.exe is c bao gm trong goi dich vu. Vcredist.exe c bai vit nay cp n se tip tuc la phin ban Visual Studio 6.0 Goi Dich vu 4. tai phin ban Vcredist.exe mi nht, ban cn tai ban sao cua goi dich vu mi nht. bit chi tit, hay xem Web site Mang li Nha phat trin Microsoft (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/vstudio/cc136611.aspx

Thng tin thm

tai ban cp nht cua Vcredist.exe, hay tai xung va cai t ng dung sau, ng dung nay cai t Vcredist.exe vao th muc ma ban chi inh.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi VC6RedistSetup_deu.exe ngay by gi.

Ngay Phat hanh: 16/11/2000

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp t Trung tm Tai xung cua Microsoft, hay truy cp Trung tm Tai xung tai ia chi web sau:
http://www.microsoft.com/vi-vn/download/default.aspx
VC6RedistSetup.exe se a ra cho ban Thoa thun Cp phep cho Ngi dung cui. Khi ban chp nhn thoa thun, mt tp duy nht, Vcredist.exe, c trich xut.

Vcredist.exe cai t cac tp ct loi sau, c bao gm trong Visual Studio 6.0 SP4. Nhng tp nay la cac tp phu thuc c s cho hu ht cac cu phn va ng dung c tao bng Visual C++ 6.0:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin banKich c
Asycfilt.dll2.40.4275.1144KB (147.728 byte)
Atl.dll (Windows 95 va Windows 98)3.0.8449.072KB (73.785 byte)
Atl.dll (Windows NT)3.0.8449.057,5KB (58.938 byte)
Comcat.dll4.71.1460.121,7KB (22.288 byte)
Comctl32.dll (Windows 95 va Windows 98)5.80.2614.3600564KB (577.808 byte)
Comctl32.dll (Windows NT)5.80.2614.3600544KB (557.328 byte)
Mfc42.dll6.0.8665.0972KB (995.383 byte)
Mfc42u.dll (chi danh cho Windows NT)6.0.8665.0972KB (995.384 byte)
Msvcirt.dll6.0.8168.076KB (77.878 byte)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392KB (401.462 byte)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272KB (278.581 byte)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584KB (598.288 byte)
Olepro32.dll5.0.4275.1160KB (164.112 byte)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5KB (17.920 byte)

Ngoai ra, cac tp sau cung c cai t bi Vcredist.exe. y la nhng tp h tr cho chng trinh Thit lp Vcredist.exe:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin banKich c
Advpack.dll4.71.1015.073,2KB (74.960 byte)
W95inf16.dll4.71.704.02,21KB (2.272 byte)
W95inf32.dll4.71.16.04,50KB (4.608 byte)

Vcredist.exe h tr cac khoa chuyn i dong lnh sau:
khng co khoa chuyn i = ch khng im lng, hin thi thanh tin trinh va li nhc khi ng lai
/q = ch ban im lng, hin thi thng bao khi ng lai va khng co thanh tin trinh
/q /r:n = khng co thng bao khi ng lai hoc thanh tin trinh
Vcredist.exe khng phai la goi cai t y u tinh nng. Nh vy, khng nn s dung phng phap phn phi lai cho cac dong trc. Goi nay khng truyn thng bao li lai cho chng trinh hoc ngi dung ang bt u Vcredist.exe. Do o, chung ti thc s khuyn rng cac chng trinh ang bt u Vcredist.exe trc tin phai kim tra dung lng ia trng (xp xi 10 MB), cac tp h thng chi oc, c quyn quan tri vin va th muc TEMP hp l. Vic thiu vng bt ky iu kin tin quyt nao u co th khin goi nay cai t khng chinh xac mt s tp vao h thng ich.

Ngoai ra, goi nay khng cai t bt ky cu phn c s d liu hoc th vin lin kt ng v tinh ban ia hoa (DLLs) nao. bit thng tin v cach cai t cac cu phn c s d liu nh ODBC, ADO hoc DAO, hay tham khao bai vitPhn phi lai ng dung Microsoft Visual C++ 6.0 sau trn Web site Mang li Phat trin cua Microsoft (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/aa260978(VS.60).aspx
bit thm thng tin v vic cai t DLLs tai nguyn c ban ia hoa cho MFC, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
208983 Cach s dung MFC LOC DLLs (Trang nay co th co bng ting Anh)
Lu y Goi nay khng cai t nhng cu phn nay trn may tinh ang chay h iu hanh Microsoft Windows 2000 hoc Microsoft Windows Millennium (Me). Trn may tinh ang chay Windows 2000 va Windows Millennium, chi co th cp nht nhng cu phn nay qua cac ban cp nht h iu hanh va goi dich vu cho nhng h iu hanh nay.

Vcredist.exe co th c phn phi t do vi ng dung cua ban. Ban cung phai cung cp ban sao cua bai vit nay trong C s Kin thc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 259403 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2012 - Xem xt l?i: 4.0
T? kha:
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com