Raksta ID: 259403
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Vcredist.exe ir pa?izv?r?ams izpild?ms fails, kur? instal? Microsoft Visual C++ izpildlaika failu p?d?jo versiju un oper?t?jsist?mas komponentus, kas ir nepiecie?ami vairumam ar Visual C++ 6.0 veidoto projektu. ?ajos failos ir labojumi, kas ir iek?auti 4. servisa pakotn? (SP4) Visual Studio 6.0.

Fails Vcredist.exe ir iek?auts servisa pakotn?, s?kot ar 5. servisa pakotni Visual Studio 6.0. Fails Vcredist.exe, uz kuru nor?d?ts ?aj? rakst?, joproj?m atbild?s 4. servisa pakotnei Visual Studio 6.0. Lai ieg?tu faila Vcredist.exe jaun?ko versiju, jums j?ieg?st jaun?k?s servisa pakotnes eksempl?rs. Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN ? Microsoft Developer Network) t?mek?a vietn?:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/vstudio/cc136611.aspx

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu faila Vcredist.exe atjaunin?jumu, lejupiel?d?jiet un izpildiet ?o lietojumprogrammu, kura instal? failu Vcredist.exe j?su nor?d?taj? direktorij?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni VC6RedistSetup_deu.exe t?l?t.

Izlaides datums: 2000. gada 16. novembris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Microsoft izmantoja jaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kura bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? faili lejupiel?d?jami Microsoft lejupiel?des centr?, apmekl?jiet lejupiel?des centru ?eit: 
http://www.microsoft.com/lv-lv/download/default.aspx
Programma VC6RedistSetup.exe jums pie??irs lietot?ja licences l?gumu. Ja l?gums tiek akcept?ts, tiek izv?rsts viens fails ? Vcredist.exe.

Vcredist.exe instal? ??dus pamata failus, kas iek?auti pakotn? Visual Studio 6.0 SP4. ?ie faili ir pamata atkar?bas faili vairumam komponentu un lietojumprogrammu, kas izveidotas, izmantojot Visual C++ 6.0:

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsVersijaLielums
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 KB (147 728 baiti)
Atl.dll (Windows 95 un Windows 98)3.0.8449.072 KB (73 785 baiti)
Atl.dll (Windows NT)3.0.8449.057,5 KB (58 938 baiti)
Comcat.dll4.71.1460.121,7 KB (22 288 baiti)
Comctl32.dll (Windows 95 un Windows 98)5.80.2614.3600564 KB (577 808 baiti)
Comctl32.dll (Windows NT)5.80.2614.3600544 KB (557 328 baiti)
Mfc42.dll6.0.8665.0972 KB (995 383 baiti)
Mfc42u.dll (tikai Windows NT)6.0.8665.0972 KB (995 384 baiti)
Msvcirt.dll6.0.8168.076 KB (77 878 baiti)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392 KB (401 462 baiti)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272 KB (278 581 baiti)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 KB (598 288 baiti)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 KB (164 112 baiti)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5 KB (17 920 baiti)

Turkl?t programma Vcredist.exe instal? ar? ??dus failus. Tie ir Vcredist.exe iestat??anas programmas atbalsta faili:

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsVersijaLielums
Advpack.dll4.71.1015.073,2 KB (74 960 baiti)
W95inf16.dll4.71.704.02,21 KB (2272 baiti)
W95inf32.dll4.71.16.04,50 KB (4608 baiti)

Programma Vcredist.exe atbalsta ??dus komandrindas sl?d?us:
nav sl?d?u = neklusais re??ms, tiek par?d?ta norises josla un ats?kn??anas uzvedne
/q = pusklusais re??ms, tiek par?d?ts ats?kn??anas zi?ojums, un nav norises joslas
/q /r:n = nav ats?kn??anas zi?ojuma vai norises joslas
Vcredist.exe nav pilnu l?dzek?u instal?cijas pakotne. T?d?? ar to nav ieteicams izplat?t iepriek? min?tos failus. ?? pakotne nes?ta k??du zi?ojumus programmai vai lietot?jam, kas start? programmu Vcredist.exe. T?d?? m?s ?oti iesak?m, lai programmas, kas start? programmu Vcredist.exe, vispirms p?rbaud?tu pieejamo vietu disk? (aptuveni 10 MB), tikai las?mus sist?mas failus, administratora privil??ijas un to, vai past?v der?gs direktorijs TEMP. Ja nav k?da no ?iem priek?nosac?jumiem, pakotne var nepareizi instal?t da?us failus m?r?a sist?m?.

Turkl?t ?? pakotne neinstal? datu b?zes komponentus vai lokaliz?tas dinamisko sai?u bibliot?kas (DLL ? dynamic-link libraries). Par to, k? instal?jami t?di datu b?zes komponenti k? ODBC, ADO vai DAO, l?dzu, lasiet rakst? Microsoft Visual C++ 6.0 lietojumprogrammu t?l?ka izplat??ana, kas public?ts Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN ? Microsoft Developer Network) t?mek?a vietn?:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/aa260978(VS.60).aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par kla?u bibliot?kai MFC paredz?tu resursu DLL failu instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
208983 K? izmantot MFC LOC DLL failus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Piez?me ?? pakotne neinstal? ?os komponentus datoros, kuros tiek darbin?tas oper?t?jsist?mas Microsoft Windows 2000 vai Microsoft Windows Millennium (Me). Datoros, kuros tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows 2000 vai Windows Millennium, ?os komponentus var atjaunin?t tikai, izmantojot oper?t?jsist?mas atjaunin?jumus un ?o oper?t?jsist?mu servisa pakotnes.

Vcredist.exe var br?vi izplat?t kop? ar j?su lietojumprogrammu. Jums ar? b?tu j?nodro?ina ?? zin??anu b?zes raksta kopija.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 259403 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 31. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com