Straipsnio ID: 259403
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Vcredist.exe yra automati?kai i?skleid?iamas vykdomasis failas, ?diegiantis naujausi? ?Microsoft Visual C++? vykdykl?s fail? versij? ir operacin?s sistemos komponentus, kuri? reikia daugeliui projekt?, sukurt? naudojant ?Visual C++ 6.0?. ?iuose failuose yra patais?, pateikiam? su ?Visual Studio 6.0? 4 pakeitim? paketu (SP4).

Pradedant ?Visual Studio 6.0 Service? 5 pakeitim? paketu, Vcredist.exe yra pateikiamas su pakeitim? paketu. ?iame straipsnyje minima failo Vcredist.exe versija yra ?Visual Studio 6.0? 4 pakeitim? paketo versija. Nor?dami gauti naujausi? failo Vcredist.exe versij?, ?sigykite naujausi? pakeitim? paket?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/lt-lt/vstudio/aa718359.aspx

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti failo Vcredist.exe naujinim?, atsisi?skite ir paleiskite toliau nurodyt? taikom?j? program?, ?diegian?i? Vcredist.exe ? nurodyt? katalog?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? VC6RedistSetup_deu.exe dabar.

I?leidimo data: 2000 m. lapkri?io 16 d.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetini? tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, siekiant j? apsaugoti nuo neteis?to pakeitimo.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti failus i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, rasite apsilank? ?ioje atsisiuntimo centro ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/default.aspx
Failas VC6RedistSetup.exe pateiks galutinio vartotojo licencijos sutart?. Kai sutiksite su sutarties s?lygomis, bus i?skleistas vienas failas Vcredist.exe.

Vcredist.exe ?diegia toliau nurodytus pagrindinius failus, pateikiamus su ?Visual Studio 6.0? SP4. Tai yra pagrindiniai daugelio komponent? ir taikom?j? program?, sukurt? naudojant ?Visual C++ 6.0?, priklausomi failai.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasVersijaDydis
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 KB (147 728 baitai)
Atl.dll (?Windows 95? ir ?Windows 98?)3.0.8449.072 KB (73 785 baitai)
Atl.dll (?Windows NT?)3.0.8449.057,5 KB (58 938 baitai)
Comcat.dll4.71.1460.121,7 KB (22 288 baitai)
Comctl32.dll (?Windows 95? ir ?Windows 98?)5.80.2614.3600564 KB (577 808 baitai)
Comctl32.dll (?Windows NT?)5.80.2614.3600544 KB (557 328 baitai)
Mfc42.dll6.0.8665.0972 KB (995 383 baitai)
Mfc42u.dll (tik ?Windows NT?)6.0.8665.0972 KB (995 384 baitai)
Msvcirt.dll6.0.8168.076 KB (77 878 baitai)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392 KB (401 462 baitai)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272 KB (278 581 baitas)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 KB (598 288 baitai)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 KB (164 112 baitai)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5 KB (17 920 bait?)

Be to, Vcredist.exe taip pat ?diegia toliau nurodytus failus. Tai palaikomi failai, skirti Vcredist.exe s?rankos programai.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasVersijaDydis
Advpack.dll4.71.1015.073,2 KB (74 960 bait?)
W95inf16.dll4.71.704.02,21 KB (2 272 baitai)
W95inf32.dll4.71.16.04,50 KB (4 608 baitai)

Vcredist.exe palaiko toliau nurodytus komandin?s eilut?s jungiklius.
no switches = netylusis re?imas; rodoma eigos juosta ir raginimas i? naujo paleisti kompiuter?
/q = pusiau tylusis re?imas; rodomas raginimas i? naujo paleisti kompiuter?, ta?iau nerodoma eigos juosta
/q /r:n = nerodoma nei eigos juosta, nei raginimas i? naujo paleisti kompiuter?
Vcredist.exe diegimo pakete yra ne visos funkcijos, tod?l tai n?ra rekomenduojamas ankstesni? fail? perskirstymo b?das. ?is paketas nepateikia klaid? prane?im? programai arba vartotojui, paleid?ian?iam fail? Vcredist.exe, tod?l rekomenduojame pasir?pinti, kad programos, paleid?ian?ios Vcredist.exe, pirmiausia patikrint?, ar pakanka laisvos vietos diske (apytiksliai 10 MB), patikrint? tik skaitomus sistemos failus, administratoriaus teises ir ar yra tinkamas TEMP katalogas. Nepaisant min?t? reikalavim?, paketas gali paskirties sistemoje netinkamai ?diegti kai kuriuos failus.

Be to, ?is paketas ne?diegia joki? duomen? bazi? komponent? arba lokalizuot? pagalbini? dinamini? sait? bibliotek? (DLL). Daugiau informacijos, kaip ?diegti duomen? bazi? komponentus, pvz., ODBC, ADO, arba DAO, ?r. straipsnyje ?Microsoft Visual C++ 6.0? taikom?j? program? perskirstymas, esan?iame ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/lt-lt/library/aa260978(VS.60).aspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie lokalizuot? i?tekli? DLL, skirt? MFC, diegim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
208983 Kaip naudoti MFC LOC DLL (gali b?ti angl? k.)
Pastaba.Paketas ne?diegia ?i? komponent? kompiuteriuose, kuriuose veikia operacin? sistema ?Microsoft Windows 2000? arba ?Microsoft Windows Millennium (Me)?. Kompiuteriuose, kuriuose veikia ?Windows 2000? ir ? Windows Millennium?, ?iuos komponentus galima naujinti tik naudojant operacin?s sistemos naujinimus ir pakeitim? paketus, skirtus ?ioms operacin?ms sistemoms.

Vcredist.exe galima laisvai platinti su taikom?ja programa. Taip pat turite pateikti ?io ?ini? baz?s straipsnio kopij?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 259403 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com