Ispravka Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Ispravka Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 vam omogu?ava da koristite nove usluge udaljene radne povr?ine koje su uvedene u operativnom sistemu Windows 8 i Windows Server 2012. Ove funkcije su sada dostupne za ra?unare sa operativnim sistemom Windows 7 sa servisnim paketom 1 (SP1) ili Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom 1 (SP1).

Pogledajte nove funkcije i poznate probleme u vezi sa protokolom RDP 8.0.

Da biste koristili ovu ispravku, prvo morate da je preuzmete, instalirate neophodan softver, a zatim nju da instalirate. Ako instalirate RDP 8.0 na klijentskom ra?unaru, mora?ete ru?no da ga omogu?ite nakon instalacije.

U ovom ?lanku

Show all imagePrika?i sveHide all imageSakrij sve

Preuzmite ispravku RDP 8.0

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 SP1 za x86 sisteme.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 SP1 za x64 sisteme.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 R2 SP1 za x64 sisteme.

Instaliranje neophodnog softvera

Pre instalacije ispravke RDP 8.0 morate da instalirate hitnu ispravku 2574819.

Omogu?avanje ispravke na klijentskom ra?unaru

Da biste omogu?ili RDP 8.0 na udaljenom ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7 SP1, pratite ove korake: 

Napomena Slede?a uputstva va?e samo za udaljene ra?unare sa operativnim sistemom Windows 7 SP1.
 1. Instalirajte odgovaraju?u verziju paketa ispravki pokretanjem datoteke ispravke Windows6.1-KB2592687.
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.
 3. Otvorite Ure?iva? lokalnih smernica grupe.
 4. Omogu?ite smernicu Remote Desktop Protocol. Postavka za ovu smernicu nalazi se pod slede?im ?vorom:
  Konfiguracija ra?unara\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Remote Session Environment
 5. Ako je neophodna UDP funkcionalnost, omogu?ite smernicu RDP Transport i podesite vrednost na Use both TCP and UDP. Postavka za
  smernicu RDP Transport nalazi se pod slede?im ?vorom:
  Konfiguracija ra?unara\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections
  Napomena Konfigurisanje smernice RDP Transport tako?e omogu?ava za?titnom zidu da koristi UDP port 3389.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Za vi?e informacija

Kompatibilnost sa UAG paketom

RDP 8.0 nije kompatibilan sa verzijama Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 paketa starijim od verzije sa servisnim paketom 3. Za vi?e informacija pogledajte: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj906310.aspx

Kako da proverite da li je RDP 8.0 omogu?en na klijentskom ra?unaru

Da biste utvrdili da je RDP 8.0 omogu?en na udaljenom ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7 SP1, upotrebite Remote Desktop Connection (RDC) 8.0 i pove?ite se na taj ra?unar sa nekog ra?unara sa operativnim sistemom Windows 8 ili Windows 7 SP1. Zatim ispratite slede?e korake da biste potvrdili da je RDP 8.0 omogu?en:
 1. Ako je RDP 8.0 omogu?en, dugme sa kvalitetom veze ?e biti prikazano na traci sa vezom.
 2. Kliknite na dugme koje prikazuje kvalitet veze da biste otvorili informacioni dijalog koji li?i na slede?e. (Pogledajte slede?i snimak ekrana za ovaj korak.)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Prisustvo ikone sa kvalitetom veze i dijaloga sa kvalitetom veze potvr?uje da je RDP 8.0 dostupan za daljinsko povezivanje.

Nove funkcije u ispravci RDP 8.0

Nove funkcije u ispravci RDP 8.0 za Windows 7 SP1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ovom ispravkom uvedene su slede?e funkcije za udaljene ra?unare sa operativnim sistemom Windows 7 SP1:Ove funkcije su dostupne samo kada koristite klijentski ra?unar koji je kompatibilan sa protokolom RDP 8.0. Na primer, ra?unar sa operativnim sistemom Windows 8 ili Windows 7 SP1 sa instaliranom ispravkom RDP 8.0 mo?e da se povezuje na ra?unare sa operativnim sistemom Windows 7 SP1 na kojima je instalirana ispravka RDP 8.0.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Nove funkcije u klijentu Remote Desktop Protocol 8.0 za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ispravka Remote Desktop Connection 8.0 podr?ava slede?e nove funkcije kada se pove?ete na podr?ani server koji je konfigurisan na odgovaraju?i na?in:
 • Remote Desktop Protocol 8.0

  RDP 8.0 podr?ava slede?e:
  • Remote za WAN
  • RemoteFX prilagodljiva grafika
  • Remote automatska detekcija mre?e
  • RemoteFX striming medijskog sadr?aja

  Ova funkcija je dostupna kada se pove?ete na ra?unare koji rade pod nekim od slede?ih operativnih sistema:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 sa instaliranom i omogu?enom ispravkom RDP 8.0
 • Dinami?ko preusmeravanje USB ure?aja tokom aktivne sesije

  Ova funkcija omogu?ava korisnicima da izaberu USB ure?aje za preusmeravanje tokom aktivne sesije veze sa udaljenim ra?unarom. USB ure?aji mogu da se prebacuju sa jedne sesije veze sa udaljenim ra?unarom na drugu ili na lokalni ra?unar i sa njega. Kada je funkcija RemoteFX preusmeravanje USB ure?aja omogu?ena, korisnici mogu da dodirnu ikonu Ure?aji na traci veze i da izaberu ure?aje za preusmeravanje.

  Dinami?no preusmeravanje USB ure?aja tokom aktivne sesije dostupno je kada se pove?ete na ra?unare sa nekim od slede?ih operativnih sistema:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 sa omogu?enom funkcijom RDP 7.1 RemoteFX vGPU
  • Windows 7 sa instaliranom i omogu?enom ispravkom RDP 8.0
 • Pobolj?ano jedinstveno prijavljivanje za veb pristup udaljenoj radnoj povr?ini

  Ova funkcija pojednostavljuje i unapre?uje korisni?ko iskustvo. Omogu?ava korisnicima da unesu korisni?ko ime i lozinku samo jednom pri povezivanju na objavljene aplikacije i radne povr?ine. Korisnicima ne?e biti tra?eno da unose akreditive kada se ponovo budu povezivali.

  Vi?e informacija o konfigurisanju jedinstvenog veb prijavljivanja (Web Single Sign-On ? web SSO) potra?ite u ?lanku Jednostavnije omogu?avanje jedinstvenog prijavljivanja za veb pristup udaljenoj radnoj povr?ini u operativnom sistemu Windows Server 2012.

  Ova funkcija je dostupna samo kada se povezujete na primene zasnovane na virtuelnim ma?inama i primene radnih povr?ina zasnovane na sesijama pokrenute u operativnom sistemu Windows Server 2012.
 • Ponovno povezivanje na RemoteApp aplikacije i radne povr?ine

  Ova funkcija omogu?ava korisnicima da jednostavno prekidaju vezu i ponovo se povezuju na objavljene aplikacije i radne povr?ine. Dostupna je korisnicima koji se putem funkcije povezivanja na RemoteApp aplikacije i radne povr?ine povezuju na primene radnih povr?ina zasnovane na virtuelnim ma?inama i primene radnih povr?ina zasnovane na sesijama koje su pokrenute u operativnom sistemu Windows Server 2012.
 • Podr?ka za RemoteFX API-je za preusmeravanje medijskog sadr?aja za VoIP aplikacije

  Ova funkcija omogu?ava aplikacijama kao ?to je Lync 2013 da isporu?uju bogati audio i video sadr?aj za konferencije. Vi?e informacija potra?ite u ?kanku Op?te informacije o programskom dodatku VDI za Microsoft Lync 2013. Ova funkcija je dostupna kada se pove?ete na ra?unare koji rade pod nekim od slede?ih operativnih sistema:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Podr?ka za ugne??ene sesije

  U odre?enim scenarijima RDP 8.0 podr?ava pokretanje sesije veze sa udaljenom radnom povr?inom u okviru ve? postoje?e sesije veze sa udaljenom radnom povr?inom.

  Vi?e informacija potra?ite u temi Pokretanje sesije veze sa udaljenom radnom povr?inom u okviru ve? postoje?e sesije veze sa udaljenom radnom povr?inom u protokolu RDP 8.0.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Poznati problemi u vezi sa ispravkom RDP 8.0

 • Virtuelne radne povr?ine na kojima je instaliran RemoteFX vGPU ne mogu da koriste RDP 8.0.

  Problem
  Kada putem smernica grupe instalirate i omogu?ite RDP 8.0 na ra?unaru na kojem je instaliran RemoteFX vGPU, RDP 8.0 nije dostupan.

  Re?enje
  Ova ispravka ne omogu?ava RDP 8.0 za veze sa ra?unarima na kojima je instaliran RemoteFX vGPU. Ako morate da omogu?ite RDP 8.0, uklonite RemoteFX vGPU sa virtuelne radne povr?ine.
 • Komanda Senka ne mo?e da se koristi za daljinsko nadgledanje veze sa udaljenom radnom povr?inom drugog korisnika.

  Problem
  Windows 7 SP1 podr?ava komandu Senka (daljinska kontrola). Administrator putem ove komande mo?e da vidi ili kontroli?e aktivnu sesiju drugog korisnika. Kada omogu?ite RDP 8.0 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7 SP1, administrator ne mo?e da koristi komandu Senka za prikaz i kontrolu sesije drugog korisnika.

  Re?enje
  Administratori mogu da koriste Remote Assistance ili neki drugi proizvod sa sli?nim mogu?nostima za prikaz ili kontrolu sesije drugih korisnika.
 • Podr?ka za Aero Glass nije dostupna.

  Problem
  Funkcija daljinskog prikaza funkcije Aero Glass u operativnom sistemu Windows 7 omogu?ava korisnicima koji koriste kompatibilne klijente za vezu sa udaljenom radnom povr?inom da koriste funkcije kao ?to su Flip-3D, pregled trake zadataka u?ivo, kao i poluprovidne ivice prozora tokom sesije veze sa udaljenom radnom povr?inom kada se koristi kompatibilan RDC 7.0 klijent. Nakon omogu?avanja ispravke RDP 8.0 korisnici ne mogu da koriste daljinski prikaz funkcije Aero Glass.

  Re?enje
  Administratori ne treba da omogu?e RDP 8.0 na udaljenim ra?unarima sa operativnim sistemom Windows 7 SP1 za korisnike koji moraju da koriste daljinski prikaz funkcije Aero Glass.
 • RDP 8.0 na udaljenim ra?unarima sa operativnim sistemom Windows 7 SP1 ne koristi UDP protokol.

  Problem
  Funkcija RemoteFX za WAN u okviru protokola RDP 8.0 koristi TCP i UDP protokole za optimizaciju iskustva korisnika. Kada instalirate i omogu?ite RDP 8.0 na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows 7 SP1, RDP 8.0 se konfiguri?e tako da koristi samo TCP protokol.

  Re?enje
  Konfiguri?ite RDP 8.0 tako da koristi i TCP i UDP protokol. Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?Kako da omogu?ite RDP 8.0?.
 • Lokalni administratori koji nisu ?lanovi grupe Remote Desktop Users ne mogu da se prijave koriste?i klijent za vezu sa udaljenom radnom povr?inom.

  Problem
  Kada omogu?ite RDP 8.0, lokalni administratori koji nisu ?lanovi grupe Remote Desktop Users ne mogu da se prijave.

  Re?enje
  Dodajte lokalne administratore u grupu Remote Desktop Users.
 • Pravilo za?titnog zida koje omogu?ava UDP saobra?aj nije omogu?eno kada koristite Group Policy Object (GPO) za omogu?avanje protokola RDP 8.0.

  Problem
  Ako koristite GPO za omogu?avanje protokola RDP 8.0, pravilo za?titnog zida koje omogu?ava UDP saobra?aj mo?da ne?e biti omogu?eno.

  Re?enje
  Kreirajte GPO kojim ?ete omogu?iti pravilo ?Remote Desktop - User Mode (UDP-In)?.
 • Pravilo za?titnog zida koje omogu?ava TCP saobra?aj mo?da ne?e biti omogu?eno ako ru?no primenite ovu ispravku.

  Problem
  Ako koristite lokalne smernice bezbednosti za omogu?avanje protokola RDP 8.0, pravilo za?titnog zida koje omogu?ava TCP saobra?aj mo?da ne?e biti omogu?eno.

  Re?enje
  Omogu?ite pravilo za?titnog zida ?Remote Desktop - RemoteFX (TCP-In)? u Windows za?titnom zidu sa naprednom bezbedno??u.
 • Spore performanse kada je IPsec primenjen na mre?i.

  Problem
  Kada se pove?ete na neki ra?unar putem RDP 8.0 protokola kada je IPsec primenjen na mre?i, mogu se javiti problemi u vidu sporih performansi.

  Re?enje
  Instalirajte hitnu ispravku 2570170 na serveru.
 • Ne mo?ete da koristite funkcije vi?estrukog dodira i poteza po ekranu kada se daljinski pove?ete na ra?unar.

  Problem
  Ovaj problem se javlja kada koristite klijent ?Veza sa udaljenom radnom povr?inom 8.0? na ra?unaru na kojem nije instaliran Windows 7 SP1.

  Re?enje
  RemoteFX funkcija kori??enja vi?estrukog dodira podr?ana je samo kada i klijentski ra?unar i server rade pod operativnim sistemom Windows 8 ili Windows Server 2012.
 • Konstantno se tra?i da unesete akreditive dok ste povezani na ra?unar putem veb daljinskog pristupa u Small Business Server 2011 i Windows Server 2012 Essentials domenima.

  Problem
  Kada poku?ate da se pove?ete na neki ra?unar u Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard ili Windows Small Business Server 2011 Essentials domenu putem udaljenog veb pristupa ili mre?nog prolaza udaljene radne povr?ine, stalno se tra?i da unesete akreditive.

  Re?enje
  Da biste zaobi?li ovaj problem pogledajte Informacije o tome kako da spre?ite vi?estruke odzive za potvrdu identiteta nakon primenjivanja ispravki 2574819 i 2592687.
Vi?e informacija o ispravki RDP 8.0 za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 potra?ite u temi Ispravka Remote Desktop Protocol 8.0 za Windows 7 SP1: Omogu?avanje sjajnog iskustva kori??enja WAN mre?e za virtuelne radne povr?ine u operativnom sistemu Windows 7 SP1.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 2592687
Poslednji pregled: 7. maj 2014.
Odnosi se na:: Windows 7 Enterprise (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Basic (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Premium (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Professional (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Starter (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Ultimate (Windows 7 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Datacenter (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Enterprise (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Foundation (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Standard (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Web Server 2008 R2 (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1)
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.