D?ch v? c?m Microsoft cài đ?t tài nguyên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259267 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin cơ b?n mà b?n c?n hi?u trư?c khi cài đ?t d?ch v? c?m Microsoft (MSCS) trên Windows 2000 Advanced Server ho?c Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p. Bài vi?t này ch?a tài li?u tham kh?o thông tin mà b?n có th? s? d?ng đ? lên k? ho?ch ti?n tr?nh cài đ?t c?a MSCS trong môi trư?ng c?a b?n.

Đ? bi?t thêm informatoin v? làm th? nào đ? t?o và c?u h?nh m?t c?m máy ch? Windows Server 2003, xem gi?y tr?ng "Hư?ng d?n đ? t?o và c?u h?nh m?t máy ch? c?m dư?i Windows Server 2003". Đ? l?y này gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=96F76ED7-9634-4300-9159-89638F4B4EF7&displaylang=en

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u ph?n c?ng tương thích danh sách và c?u h?nh

Trư?c khi cài đ?t MSCS, xác minh r?ng ph?n c?ng c?a b?n là trên các Windows ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL) như là m?t gi?i pháp hoàn ch?nh c?m. Khi b?n ch?p nh?n th?a thu?n c?p phép trong khi cài đ?t c?a MSCS, b?n đ?ng ? v?i th?c t? r?ng ph?n c?ng c?a b?n đư?c ch?ng nh?n đ? s? d?ng v?i MSCS.

Đ? xác đ?nh xem máy tính c?a b?n là ngày HCL như là m?t c?m sao hoàn ch?nh gi?i pháp, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
309395 Chính sách h? tr? Microsoft cho các c?m máy ch?, danh sách tính tương thích c?a ph?n c?ng và các c?a hàng máy ch? Windows

T?ng bư?c hư?ng d?n cài đ?t

Trư?c khi b?n b?t đ?u cài đ?t h? đi?u hành trên ho?c là nút c?a h? th?ng, t?i v? và tri?t đ? đ?c "t?ng bư?c Guide đ? cài đ?t d?ch v? c?m"document lúc sau Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/Bb727114.aspx
Hư?ng d?n này cung c?p cho b?n thông tin quan tr?ng v? cơ b?n khái ni?m c?m, quy?n l?c, bang vùng ph?n c?ng c?a b?n trong khi cài đ?t, và v?n đ? c?u h?nh ph?n c?ng. Nó c?ng đi b?n qua ti?n tr?nh cài đ?t quá tr?nh.

M?c dù cài đ?t này dành đư?c vi?t cho Windows 2000 Advanced Server, nó c?ng là m?t đi?m tham chi?u h?u ích đ? cài đ?t MSCS trên m?t máy tính ch?y Windows NT 4.0, Enterprise Server. Đi?u quan tr?ng là Lưu ?, tuy nhiên, r?ng máy tính đang ch?y phiên b?n doanh nghi?p ph?i có d?ch v? Gói 3 ho?c sau này cài đ?t khi b?n cài đ?t MSCS.

M?t đi?u c?n xem xét khi b?n cài đ?t c?a b?n c?m là kh? năng c?a m?t cúp đi?n (mà có th? làm c? hai nút kh?i đ?ng l?i đ?ng th?i). Đ? đ?m b?o r?ng c? hai các nút c?a c?m không bao gi? b?t đ?u chính xác cùng m?t lúc, thay đ?i các Boot.ini t?p giá tr? th?i gian ch? c?a m?t nút đ? 10 giây và thay đ?i giá tr? khác nút đ? 90 giây. Đi?u này t?o ra m?t nút nhi?u th?i gian đ? có "đư?c trư?c" c?a các nút, và ngăn ch?n các máy tính c?nh tranh cho các đ?a đư?c chia s?, mà có th? gây ra m?t th?t b?i.

C?u h?nh đ?a

M?c dù c?u h?nh c?a b?n trên HCL, b?n c?n ph?i xác minh c?a b?n lưu tr? PCI lưu tr? adapter (SCSI hay FibreChannel) và đ?a đư?c chia s? c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng.

Đang ki?m ch?ng c?u h?nh b? đi?u h?p máy ch?

 • Nó là quan tr?ng là t?p h?p các máy tính có m?t riêng PCI lưu tr? máy ch? lưu tr? adapter (SCSI hay FibreChannel) cho các đ?a đư?c chia s?. Cho MSCS đ? nh?n ra m?t đ?a như m?t đ?a đư?c chia s?, đ?a ph?i trên m?t b? đi?u khi?n đó là riêng bi?t t? các b? chuy?n đ?i c?a h? đi?u hành kh?i đ?ng đ?a.
 • Adapter máy ch? lưu tr? PCI b?n s? d?ng trong c? hai nút ph?i gi?ng h?t nhau đ? đ?m b?o r?ng v? BIOS và khác ph?n v?ng trong c? hai nút 100 ph?n trăm tương thích.
 • M?i thi?t b? trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? ph?i có m?t ki?u SCSI đ?c đáo B?i ID. v? h?u h?t các b? đi?u khi?n SCSI m?c đ?nh SCSI ID 7, b?n ph?i thay đ?i các ID SCSI trên m?t b? đi?u khi?n đ?n m?t khác nhau SCSI ID (ví d?, là 6 SCSI ID). N?u nhi?u hơn m?t đ?a n?m trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?, m?i đ?a ph?i có m?t đ?c đáo SCSI ID.
 • M?i phân khúc xe bu?t SCSI ph?i có chính xác hai đi?m c?a ch?m d?t, và nh?ng đi?m này ph?i đư?c đ?t ? hai đ?u c?a các phân đo?n. N?u b?n b? qua b?t k? c?a các yêu c?u này, xe bu?t không th? ho?t đ?ng đúng trong môi trư?ng MSCS.

Đang ki?m ch?ng đ?a c?u h?nh

 • Windows 2000 Advanced Server và trung tâm d? li?u máy ch? đư?c v?n chuy?n t? Microsoft không cung c?p h? tr? cho đ?ng đ?a trong m?t c?m máy ch? Môi trư?ng (MSCS). B?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? kh?i lư?ng cho Windows 2000 ti?n ích s?n ph?m t? Veritas đ? thêm các tính năng năng đ?ng đ?a vào m?t c?m máy ch?. Khi b?n cài đ?t s?n ph?m Veritas Volume Manager trên m?t c?m, Veritas là các đi?m đ?u tiên h? tr? cho các v?n đ? c?m.
 • Theo m?c đ?nh, MSCS ch? l?i trên đ?a mà nó nh?n ra như đ?a v?t l?. N?u h?ng ch? t?o ph?n c?ng đ?i h?i r?ng b?n c?u h?nh đ?a đư?c chia s? như ? đ?a ?o, b?n c?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n c?a h? trư?c khi b?n cài đ?t d?ch v? Cluster.
 • B?n ph?i phân vùng và đ?nh d?ng t?t c? các đ?a b?n đang s? d?ng v?i MSCS trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p MSCS. B?n ph?i đ?nh d?ng các phân vùng mà b?n đang b?ng cách s? d?ng như m?t ngu?n tài nguyên c?m v?i NTFS (h? có th? đư?c ho?c là nén ho?c không nén).
 • Microsoft s? d?ng nh?ng g? đư?c g?i là m?t chia s?-không có g? m?u khi nó nói đ?n qu?n l? đ?a. Chia s?-không có g? có ngh?a là m?i đ?a v?t l? ho?c ph?n c?ng ch?u l?i đ?a đ?t trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? có th? đư?c s? h?u (truy c?p) b?i ch? có m?t nút c?a c?m sao t?i m?t th?i đi?m. Quy?n s? h?u c?a nh?ng đ?a di chuy?n t? m?t nút khác, khi nhóm đ?a th?t b?i trên ho?c di chuy?n đ?n nút khác. V? v?y, n?u b?n có ? đ?nh chia s? tài nguyên t? c? hai nút m?t c?m, b?n c?n ít nh?t hai lưu tr? đư?c chia s? đ?a (ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n đ? xem n?u m?ng bên ngoài c?a b?n có kh? năng này, n?u không b?n có th? c?n ph?n c?ng b? sung).
 • Tài nguyên đ?a trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? ph?i có các cùng m?t k? t? ? đ?a vào c? hai nút. B?i v? các máy tính khác nhau v? cách th?c h? ch? đ?nh ? thư và v? MSCS làm cho t?t c? các ? đ?a t?p thư?ng trú trong Thi?t l?p, ch? đ?nh k? t? ? đ?a cho t?t c? các đ?a ngu?n l?c trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? trư?c khi b?n cài đ?t MSCS. H?y nh? r?ng các k? t? ? đ?a b?n ch? đ?nh nên ch? cái cao hơn (Q, R, vv.). Ngoài ra, m?t th?c hành t?t nh?t là đ? tránh có m?t phân vùng m? r?ng trên m?t đ?a h?p l?.
 • H?y ch?c ch?n r?ng MSCS đ? đư?c cài đ?t và ch?y vào m?t nút trư?c khi b?n b?t đ?u m?t h? đi?u hành vào m?t nút. N?u b?n b?t đ?u m?t ho?t đ?ng h? th?ng vào các nút khác trư?c khi cài đ?t, c?u h?nh, và ch?y c?m d?ch v? vào m?t nút, c?m sao đ?a có th? b? h?ng. Nó là r?t quan tr?ng b?n s? d?ng quy?n l?c s?p x?p thông tin đư?c v?ch ra trong b?ng 1 c?a hư?ng d?n cài đ?t lúc sau Web site c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/Bb727114.aspx

C?u h?nh m?ng

Microsoft c?n thi?t b?n có hai card m?ng PCI trong m?i nút c?a c?m đ? đư?c ch?ng nh?n cho HCL. C?u h?nh m?t m?ng b? đi?u h?p m?ng trong m?i node trên m?ng lư?i s?n xu?t c?a b?n v?i m?t t?nh Internet Giao th?c (IP) đ?a ch? đó là cho m?ng công c?ng c?a b?n, và c?u h?nh khác b? đi?u h?p m?ng trong m?i ngày m?t m?ng riêng bi?t cho truy?n thông tư nhân c?m ch?. T?t c? các m?ng th? vào m?ng công c?ng c?n ph?i trên cùng m?t logic m?ng lư?i (cùng m?t m?ng con) b?t k? v? trí v?t l? c?a h?. Đó khuy?n cáo r?ng b?n đ?t b? đi?u h?p m?ng riêng trong m?t trong các tư nhân sau đây ph?m vi m?ng:
 • 10.0.0.0 qua 10.255.255.255 (Class A)
 • 172.16.0.0 qua 172.31.255.255 (Class B)
 • 192.168.0.0 thông qua 192.168.255.255 (Class C)
V? d?ch v? c?m không ph?i là kh? năng phát hi?n nhi?u hơn n?a hơn m?t network adapter cho m?i nút trong m?t m?ng cho trư?c, k? ho?ch m?ng c?a b?n Đ?a ch? m?t cách c?n th?n. Microsoft không khuyên b?n s? d?ng m?ng teaming trên m?t c?m. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng nhà s?n xu?t c? th? network adapter Teaming ph?n m?m nó ph?i là li?n m?ch đ?n c?m và ph?i n?m ch? trên các m?ng công c?ng. Th? m?ng riêng (nh?p tim) nên là h?p m?t phi-tác, b? đi?u h?p m?ng không multiported, tiêu chu?n, và k?t n?i v?i m?t riêng bi?t cáp chéo (ho?c v?i m?t trung tâm).

M?i m?ng có th? có m?t trong b?n vai tr? trong m?t cluster. M?ng có th? h? tr? các vai tr? sau:
 • Ch? giao ti?p nút đ? nút.
 • Ch? giao ti?p khách hàng đ? c?m sao.
 • C? hai nút nút giao ti?p và c?m khách hàng thông tin liên l?c.
 • Không có liên quan đ?n c?m giao ti?p.
C?u h?nh m?c đ?nh trong khi cài đ?t là đ? c?u h?nh adapter m?ng công c?ng c?a b?n cho "T?t c? các giao ti?p" và tư nhân (nh?p tim) b? đi?u h?p m?ng cho "Liên l?c n?i b? c?m." Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n gi? này c?u h?nh m?c đ?nh. Khi b?n c?u h?nh m?ng công c?ng Adapter cho "T?t c? các thông tin liên l?c" b?n cung c?p dung sai do l?i c?a b?n c?m c?m sao truy?n thông. Đ?i v?i c?m sao c?a b?n đ? cài đ?t và ho?t đ?ng đúng cách, b?n ph?i c?u h?nh ít là m?t trong nh?ng m?ng cho "n?i b? c?m Thông tin"ho?c"T?t c? các thông tin liên l?c."

MSCS không h? tr? các s? d?ng đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh t? m?t Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) máy ch? cho đ?a ch? qu?n tr? c?a c?m (mà liên k?t v?i các c?m tên) ho?c b?t k? tài nguyên đ?a ch? IP. M?c dù Microsoft argymell bod b?n s? d?ng đ?a ch? IP t?nh cho b? đi?u h?p m?ng công c?ng các nút c?a b?n, b?n có th? s? d?ng Đ?a ch? IP v?nh vi?n thuê t? m?t máy ch? DHCP cho Windows 2000 công c?ng c?u h?nh m?ng trên m?i nút.

MSCS yêu c?u m?t tên năng đ?ng phương pháp như Windows Internet đ?t tên d?ch v? (th?ng) trên m?ng c?a b?n đ? ho?t đ?ng đúng. V?i t?nh m?c b?n không th? k?t n?i t?i tài nguyên sau khi chuy?n đ?i d? ph?ng đ? nút khác trong c?m sao. B? đi?u h?p m?ng công c?ng nên đ? th?ng và/ho?c Dynamic DNS máy ch? c?u h?nh thu?c tính TCP/IP. Đ? ngăn ch?n m?t h? ph?c v? WINS đăng k? b? đi?u h?p m?ng riêng c?a c?m sao như m?t m?c nh?p multihomed, đ?m b?o r?ng TCP/IP th?ng khách hàng bindings b? vô hi?u hoá trên adapter m?ng riêng c?a b?n. Trong Windows 2000, b?n c?n ph?i t?t NetBIOS trên b? đi?u h?p m?ng riêng.

Trư?c khi cài đ?t MSCS

Trư?c khi cài đ?t MSCS, b?n có th? mu?n xem xét sau đây thông tin ph? thu?c vào vai tr? d? ki?n c?a c?m.

T?ng Clustering

M?t nơi t?t đ? b?t đ?u h?c v? khái ni?m chung c?m là các Microsoft c?m máy ch? qu?n tr? viên Guide, đư?c đ?t trên các Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition CD-ROM 1 trong thư m?c Support\Books (t?m ki?m các t?p tin Mscs*.doc).

193890 Khuyên b?n nên th?ng c?u h?nh cho Microsoft c?m máy ch?
195462 Đăng k? th?ng và hành vi đ?a ch? IP cho máy ch? Microsoft c?m
223157 Tích h?p WLBS và MSCS
226796 B?ng cách s? d?ng th?ng và DHCP v?i d?ch v? c?m Windows 2000
235529 Kerberos h? tr? trên Windows 2000 d?a trên máy ch? c?m
258750 Đ? ngh? tư nhân 'Nh?p tim' c?u h?nh trên m?t máy ch? c?m
B?n có th? t?m thêm thông tin MSCS lúc các các trang Web Microsoft sau đây:

T?p tin và in Sharing

257932 B?ng cách s? d?ng Microsoft c?m máy ch? đ? t?o ra m?t máy ch? ?o
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197046 Làm th? nào đ? thi?t l?p b? đ?m máy in trên máy ch? c?m Microsoft
220819 Làm th? nào đ? c?u h?nh Dfs g?c trên m?t c?m máy ch? Windows 2000
224967 Làm th? nào đ? t?o ra chia s? t?p tin trên m?t c?m
228904 In Spooler h? tr? trên Microsoft Windows 2000 Server c?m
256926 Tri?n khai thư m?c Home trên m?t c?m máy ch?

Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack và Microsoft Internet thông tin máy ch? (IIS)

M?c dù phương pháp ưa thích c?a c?m IIS b?ng cách s? d?ng m?ng Cân b?ng t?i (NLB) ho?c cân b?ng t?i Windows trong Windows NT 4.0, IIS là v?n c?n h? tr? trên MSCS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
191138 Làm th? nào đ? cài đ?t gói l?a ch?n Windows NT trên Microsoft c?m máy ch?
223258 Làm th? nào đ? cài đ?t gói l?a ch?n Windows NT ngày MSCS 1.0 v?i SQL Server 6,5 ho?c 7.0
241573 Làm th? nào đ? cài đ?t IIS 4.0 vào m?t nút duy nh?t c?a MSCS 1.0
248025 Làm th? nào đ? c?u h?nh đư?c nhóm IIS máy ch? ?o trên Windows 2000 Advanced Server
B?n c?ng có th? t?i bài vi?t mô t? làm th? nào đ? cài đ?t Windows NT 4.0 tùy ch?n gói t? trang Web Microsoft sau đây các trang web:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc722881.aspx

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc767904.aspx

Microsoft SQL Server

Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
192708INF: B? cài đ?t cho SQL Server 6,5 MSMQ 1.0 Clustering thi?t l?p
195761 INF: Thư?ng xuyên h?i câu h?i - SQL Server 7.0 - chuy?n đ?i d? ph?ng
260758 INF: Thư?ng xuyên h?i câu h?i - SQL Server 2000 - dß?? Clustering
219264 INF: B? cài đ?t cho SQL Server 7.0 Clustering thi?t l?p
225092 Evicting m?t nút trong m?t c?m có th? gây ra v?n đ? trong SQL 6,5 ho?c 7.0
235987 ?o SQL Server 7.0 d?a trên máy ch? ch? h? tr? vi?c s? d?ng m?t đ?a ch? TCP/IP
239473 PRB: 70rebind.exe cho Windows 2000 và nâng c?p MDAC trên c?m máy ch? SQL Server 7.0
239885 INF: Làm th? nào đ? thay đ?i trương m?c d?ch v? vào m?t SQL máy ch? ?o
243218 INF: Th? t? cài đ?t cho SQL Server 2000 Enterprise Edition trên Microsoft c?m máy ch?
244980 Làm th? nào đ?: Thay đ?i đ?a ch? IP m?ng c?a SQL Server máy ch? ?o
254321 INF: C?m SQL Server làm, nh?ng đi?u nên tránh và c?nh báo cơ b?n
273673 INF: SQL Virtual Server khách hàng k?t n?i ph?i đư?c ki?m soát b?i khách hàng
274446 INF: Nâng c?p lên m?t SQL Server 2000 chuy?n đ?i d? ph?ng gi?i pháp khuyên cho t?t c? không - SQL Server 2000 ?o máy ch?
294209 HOWTO: Xây d?ng l?i ho?c di chuy?n MSDTC đư?c s? d?ng v?i m?t c?m Fail-Over SQL
313037 INF: Nâng c?p lên các c?m SQL Server Windows Server 2003
B?n c?ng có th? t?m th?y thông tin v? SQL Server trên MSCS t?i Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/SQL/2000/maintain/failclus.mspx

Microsoft Exchange Server

Đ? bi?t thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Exchange Server 5,5 ngày MSCS, ch? đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/archive/exchangeserver55/reskit/exc00.mspx
LƯU ?: Click vào C?m v?i Microsoft Exchange Server.

B?n c?ng có th? t?m th?y tài li?u c?m trên các Trao đ?i máy ch? đ?a CD-ROM trong thư m?c Docs\Word_docs\Clustering.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
248635 XADM: Khuy?n cáo cài đ?t đ? cho Windows NT, Exchange Server, d?ch v? c?m và Service Pack

Thu?c tính

ID c?a bài: 259267 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB259267 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259267

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com