Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, p?c programmu komplekta Office 2007 SP3, Office 2007 serveru SP3 vai Windows SharePoint Services 3.0 SP3 instal??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2591067 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir nor?d?tas zin?m?s probl?mas, kas var rasties p?c programmu komplekta Microsoft Office 2007 3. servisa pakotnes (SP3), Microsoft Office 2007 serveru 3. servisa pakotnes (SP3) vai Windows SharePoint Services 3.0 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas.

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as

P?c ?o servisa pakot?u instal??anas var rasties t?l?k nor?d?t?s probl?mas.
  • Lai datoros ar oper?t?jsist?mu Windows Server 2008 var?tu instal?t Microsoft Office 2007 serveru SP3, sist?mas Office administrat?v? diska att?la map? Atjaunin?jumi ir j?ietver fails Svrsetup.dll.
  • Izmantojot Windows SharePoint Services 3.0 SP3, p?c noklik??in??anas uz saites Pievienot visus autentific?tos lietot?jus, kas ir pieejama lap? Iestat?t ??s vietnes grupas, netiek par?d?ts grupas nosaukums. Ta?u visiem autentific?tajiem lietot?jiem tiek pie??irtas grupas at?aujas.
  • P?c Microsoft Office 2007 serveru valodas pakotnes SP3 instal??anas netiek atjaunin?ts sp??u valodas versijas numurs. Ta?u servisa pakotne tiek instal?ta pareizi, k? ar? tiek pareizi atjaunin?tas Microsoft Installer pakotnes.
   Piez?me. Versijas numurs netiek main?ts no 12.4518.1016.
  • Ja instal?jat Microsoft zin??anu b?zes rakst? Nr. 983315 aprakst?to labojumfailu pakotni un p?c tam instal?jat programmu komplekta Microsoft Office 2007 SP3, programmas Excel darblap?s, kur?s ir daudz formu, var samazin?ties r?d?t?ja kust?bas un ritin??anas ?trums.
   Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ?o probl?mu, noklik??iniet t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
   2596951 Programmas Office Excel 2007 darblap?, kur? ir daudz formu, samazin?s r?d?t?ja kust?bas un ritin??anas ?trums

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2591067 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Groove Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Expression Web
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2591067

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com