ID c?a bi: 2591039 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bai vit nay m ta thng tin ky thut v mi ban cp nht Goi Dich vu 3 (SP3) a c phat hanh cho cac san phm may khach Microsoft Office 2007. Bai vit nay cha cac muc sau y cho mi tp cp nht trong SP3:
 • Lin kt ti bai vit trong C s Kin thc Microsoft (KB) m ta goi nay. Bai vit trong KB cha nhiu thng tin hn v cac ban va li co trong goi dich vu.
 • Lin kt ti trang web cua Trung tm Tai xung cua Microsoft ni ngi dung co th tai xung cac goi.
 • Bang hin thi thng tin chi tit v tng ban va Microsoft (tp .msp) co trong ban cp nht.

  Chu y Nhng bang nay chi lit k cac tp a c xac inh phin ban bao gm trong SP3. Cac tp b sung khng co phin ban, chng han nh tp hinh anh hoc .xml, bi loai tr khoi danh sach nay.
Bai vit nay m ta tt ca cac ban cp nht SP3 danh cho san phm may khach Office 2007. Do vy, bai vit nay rt dai. Nu ban ang tim kim thng tin v mt goi cu th, hay s dung muc luc hoc tim kim tiu ban cp nht hoc s bai vit trong KB.

Cach xac inh xem goi dich vu a c cai t cha

Bai vit nay giup ban xac inh xem goi dich vu a c cai t cha. xac minh phin ban a cai t cua san phm Office 2007, chung ti khuyn ban nn kim tra danh sach cac chng trinh a cai t trong Windows.

bit thm thng tin v cach xac inh xem phin ban nao cua san phm Office 2007 c cai t, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

928116 Cach xac inh phin ban cua san phm Office 2007 c cai t

THNG TIN THM

B Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)
Thng tin c ban
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526086 M ta v b Office 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Goi Ngn ng Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)
Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526086 M ta v b Office 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526091 M ta v Office Project 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office Project 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Goi Ngn ng Microsoft Office Project 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)
Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526091 M ta v Office Project 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office Project 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)
Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526089 M ta v Office SharePoint Designer 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office SharePoint Designer 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Goi Ngn ng Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)
Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526089 M ta v Office SharePoint Designer 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office SharePoint Designer 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526291 M ta v Office Visio 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office Visio 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Goi Ngn ng Microsoft Office Visio 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526291 M ta v Office Visio 2007 SP3 va Goi Ngn ng Office Visio 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Cng cu Soat li Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526293 M ta v cac Cng cu Soat li Office 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp
Do tp Proofing Tools .exe la tng hp cac tp Proofing Tools .msp, bang sau y chi lit k cac tp c bao gm trong mt tp .msp lam vi du minh hoa.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime va Cu phn Kt ni D liu 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526310 M ta v Office Access Runtime va cac Cu phn Kt ni D liu 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

H tr In Lich cho Microsoft Office Outlook 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526294 M ta v H tr In Lich cho Office Outlook 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Chu y Goi nay chi c phat hanh bng ting Nht.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi ting Nht ngay by gi.
2526296 M ta v Office InterConnect 2007 SP3

Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Goi Tng thich Microsoft Office Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526297 M ta v Goi Tng thich Office SP3

Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 Goi Dich vu 3 (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526302 M ta v Office Excel Viewer 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 Goi Dich vu (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526298 M ta v PowerPoint Viewer 2007 SP3
Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 Goi Dich vu (SP3)

Thng tin c ban


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach ly goiBai vit trong C s Kin thc
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2526301 M ta v Office Visio Viewer 2007 SP3

Thng tin v ban va Microsoft (tp .msp) va thng tin tp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2591039 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Mt 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
T? kha:
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591039

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com