Mô t? c?a SharePoint Workspace 2010 update: Tháng mư?i m?t 13, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2589371 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft SharePoint Workspace 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a SharePoint Workspace 2010.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2010 và Office 2013 side by side, b?n kinh nghi?m sau đây:
 • B?n không th? m? m?t t?p tin Lưu ẩn tài liệu Office (ODC) (ch?ng h?n như m?t t?, Excel, PowerPoint ho?c t?p tin văn ph?ng khác) trên m?t web site SharePoint Workspace 2010.
 • Khi b?n m? m?t t?p tin ODC t? SharePoint Workspace 2010, và sau đó b?n ch?nh s?a và lưu các t?p tin, các thay đ?i đư?c lưu trong b? nh? cache c?a văn ph?ng 2013. Tuy nhiên, nh?ng thay đ?i không đư?c đ?ng b? v?i các web site SharePoint Workspace 2010.
 • Các l?nh v?c nh?t đ?nh trên m?t máy ch? SharePoint 2013 không đư?c đ?ng b? v?i các web site SharePoint Workspace 2010.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 32-bit bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đ? s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

V?n đ?

Tên c?a b?n c?p nh?t này trong Microsoft Download Center là "C?p Nh?t cho Microsoft SharePoint Workspace 2010 KB2589371."

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Groove.exe14.0.6126.500330,785,67220-Tháng chín-125: 28
Grooveex.dll.x6414.0.6126.50006,670,49615-Tháng tám-1221: 51
Grooveex.dll.x8614.0.6126.50004,171,42415-Tháng tám-1221: 43
Installed_resources14.XSSkhông áp d?ng29,052,92812 Tháng tám 715: 40
Installed_schemas14.XSSkhông áp d?ng544,76812 Tháng tám 715: 40
Intgmat.dll14.0.6009.100011,64820-Tháng mư?i-107: 43
Intmapi.dll14.0.6009.100018.816 ngư?i20-Tháng mư?i-107: 43
Spwaddda.dll14.0.6126.500047,73612 Tháng tám 716: 34
Spwaddds.dll14.0.6009.100042,88020-Tháng mư?i-107: 43
Spwaddif.dll14.0.6117.500014.648 ngư?i9 Tháng hai, 123: 58
Spwaddin.xsdkhông áp d?ng11,0048-Tháng chín-1011: 33
Spwaddit.dll14.0.6009.100011,13620-Tháng mư?i-107: 43
Spwaddto.dll14.0.6009.100019,32820-Tháng mư?i-107: 43

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Groove.exe14.0.6126.500350,899,60820-Tháng chín-125: 33
Grooveex.dll.x6414.0.6126.50006,670,49615-Tháng tám-1221: 51
Grooveex.dll.x8614.0.6126.50004,171,42415-Tháng tám-1221: 43
Installed_resources14.XSSkhông áp d?ng29,052,92812 Tháng tám 716: 05
Installed_schemas14.XSSkhông áp d?ng544,76812 Tháng tám 716: 05
Intgmat.dll14.0.6009.100011,64820-Tháng mư?i-107: 22
Intmapi.dll14.0.6009.100018.816 ngư?i20-Tháng mư?i-107: 22
Spwaddda.dll14.0.6126.500047,71212 Tháng tám 716: 59
Spwaddds.dll14.0.6009.100042,88020-Tháng mư?i-107: 22
Spwaddif.dll14.0.6117.500014.648 ngư?i7 Tháng 1220: 29
Spwaddin.xsdkhông áp d?ng11,0048-Tháng chín-1011: 33
Spwaddit.dll14.0.6009.100011,13620-Tháng mư?i-107: 22
Spwaddto.dll14.0.6009.100019,32820-Tháng mư?i-107: 22
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2589371, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2589371, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2589371 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2589371 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2589371

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com