Kh?c ph?c: "Server: Msg 7359" l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n đư?c phân ph?i trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u m?t phiên b?n đ? đư?c C?p Nh?t nhi?u hơn năm l?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2588970 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 phát hành.

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n t?o m?t server đư?c liên k?t c?a b?n trên máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2. Các máy ch? đư?c liên k?t tr? đ?n m?t ngu?n d? li?u OLE DB trên m?t máy ch? t? xa.
 • B?n ch?y m?t truy v?n đư?c phân ph?i s? d?ng m?t s? đ?i tư?ng d? li?u trên máy ch? đư?c liên k?t.
 • B?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên m?t máy ch? t? xa, và các ho?t đ?ng gây ra nhi?u hơn năm gi?n đ? Phiên b?n C?p Nh?t trên các đ?i tư?ng d? li?u.

  Ví d?, b?n xây d?ng l?i các ch? s? c?a m?t b?ng trên máy ch? t? xa đ? C?p Nh?t B?n đ? c?a b?ng trên máy ch? đư?c liên k?t.

  Chú ý B?n th?c hi?n các ho?t đ?ng trư?c khi th?c hi?n ti?p theo c?a các truy v?n.
 • B?n ch?y truy v?n đư?c phân ph?i trên máy ch? đư?c liên k?t m?t l?n n?a.

Trong trư?ng h?p này, các truy v?n không biên, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Máy ch?: Msg 7359, m?c đ? C?p s?Nhà nư?c S? lư?ng nhà nư?cLine S? d?ng
Nhà cung c?p OLE DB"Tên nhà cung c?p"cho máy ch? đư?c liên k?t"Tên máy ch? đư?c liên k?t"báo cáo m?t s? thay đ?i trong phiên b?n gi?n đ? gi?a (th?i gian) biên d?ch"Biên d?ch th?i gian") và ch?y th?i gian ()"Th?i gian ch?y") cho b?ng"Liên k?t b?ng tên".
Chú ý
 • Tên nhà cung c?p là m?t gi? ch? cho tên c?a các nhà cung c?p OLE DB.
 • Liên k?t b?ng tên là m?t gi? ch? cho tên c?a b?ng truy v?n trên máy ch? đư?c liên k?t.
 • Các câu sau đây thư?ng có th? thay đ?i b?n đ?:
  • ALTER TABLE
  • T?O RA CH? S?
  • TH? INDEX
  • DBCC ĐÁNH

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t gi?i h?n đ?a cho các truy v?n đư?c đ?t t?i.

Khi m?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? gi?n đ?, m?t s? đ?i tư?ng trong b? nh? cache c?a b?n b? rơi và truy v?n đ?i h?i m?t ho?t đ?ng đ?a. Tuy nhiên, m?t gi?i h?n cho vi?c đư?c đ?t t?i sau khi thay đ?i nhi?u hơn năm C?p Nh?t phiên b?n đ? đư?c th?c hi?n. V? v?y, v?n đ? đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 SP2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582285 Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 SP2 đư?c phát hànhCÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Ch?y các DBCC FREEPROCCACHE('Plan_Handle') tuyên b?.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? các Plan_Handle tham s?, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
  Thông tin chung v? các tham s? Plan_Handle
 • Ch?y các sp_refreshView 'ViewName' lưu tr? th? t?c.

  Chú ý Phương pháp này không ho?t đ?ng n?u cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 SP2 đư?c cài đ?t.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2588970 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2588970 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2588970

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com