Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 258893
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Theo m?t s? đi?u ki?n, b?n có th? mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Thám hi?m (ví d?: đ? g? r?i m?c đích, đ? xác minh r?ng chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng, và như v?y). Tuy nhiên, b?i v? có r?t nhi?u khác nhau Phiên b?n c?a Internet Explorer thi?t k? cho nhi?u hệ điều hành khác nhau, nó có th? đư?c khó khăn đ? xác đ?nh v? trí các thông tin b?n c?n cho phiên b?n c? th? c?a b?n.

Bài vi?t này cung c?p các liên k?t đ?n các bài vi?t trong Microsoft Knowledge Cơ s? đó liên quan đ?n cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer, và bao g?m khác liên quan đ?n thông tin. Các ch? đ? sau đây đư?c bao g?m trong bài vi?t này:
  • Các bài vi?t v? vi?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t l?i, ho?c d? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer
  • Bài vi?t v?i thông tin b? sung
LƯU ?: Bài vi?t này là dành cho ch? s? d?ng thông tin. Nó không ch?a b?t k? thông tin kh?c ph?c s? c?. N?u b?n đang tra c?u gi?i đáp th?c m?c tra c?u thông tin mà không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, Microsoft Ki?n th?c cơ s? m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng t? khóa đư?c li?t kê trong sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n Cơ s? tri th?c Microsoft s? d?ng t? khóa

Thông tin thêm

Bài vi?t v? vi?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c d? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer

170993 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 4.0
222673 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 4 trong bư?c ch? đ?
198567 Khôi ph?c l?i bi?u tư?ng Internet Explorer 4 v?i ho?t đ?ng máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t
195833 Làm th? nào đ? nâng c?p Internet Explorer đ? m? hóa 128-bit
173436 Ti?n: Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i Internet Explorer đ? làm vi?c v?i ti?n
217344 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 5
193934 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 5 phiên bản bê-ta
175610 Làm th? nào đ? th? Uninstall Internet Explorer 4.0
174265 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 4.0
224412 Làm th? nào đ? th? Uninstall Internet Explorer 4.0 dành cho Windows NT
166313 Lo?i b? Internet Explorer 4 cho Windows 95 b?ng cách s? d?ng Ieremove.exe

Bài vi?t v?i thông tin b? sung

183912 Làm th? nào đ? lo?i b? Internet Explorer âm thanh Pack
184407 Làm th? nào đ? thêm ho?c lo?i b? Internet Explorer cho Windows 3.1 ph?n
183351 Làm th? nào đ? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i Phim_hi?n_ho?t t? Internet Explorer
165695 Làm th? nào đ? thêm ho?c lo?i b? máy tính đ? bàn Windows C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 258893 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB258893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 258893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com