Raksta ID: 2586538 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? apspriestas zin?m?s Office lietojumprogrammu probl?mas, kas var rasties sist?m? Mac, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma MacOS 10.7 (Lion).

Piez?me. Microsoft sadarbojas ar Apple jau kop? MacOS 10.7 (Lion) izstr?des s?kuma. ??s sadarb?bas rezult?t? daudz probl?mu tika nov?rsts pirms Lion izlaides. Microsoft turpin?s cie?o sadarb?bu ar uz??mumu Apple, lai nov?rstu probl?mas, kas var rasties sist?mai Mac 2008, 2011 un Lion OS paredz?taj?s Office lietojumprogramm?s.

PAPILDINDORM?CIJA

Microsoft ir apzin?jis divas sist?mai Mac Lion paredz?to Office lietojumprogrammu noz?m?gas probl?mas:
 1. s?kot t?l?t?jo zi?ojumapmai?u vai veicot audio/vizu?lo, zvanu avar? Mac programma Communicator.
  Piez?me. Microsoft nov?rs?s ?o probl?mu n?kamaj? sist?mas Mac programmas Communicator atjaunin?jum?.
 2. Sist?mai Mac 2004 paredz?t?s Office lietojumprogrammas nedarbosies oper?t?jsist?m? Lion.
  Piez?me. Iepriek??j?s MacOS versijas atbalst?ja Rosetta ? Apple Mac OSX tilta tehnolo?iju, kas ??va lietojumprogramm?m, piem?ram, sist?mai Mac 2004 paredz?taj?m Office lietojumprogramm?m, darboties jaun?kaj? Mac mikrosh?mu arhitekt?r?. T? k? Lion vairs neatbalsta Rosetta, lietojumprogrammas, kuru darb?ba bija saist?ta ar ?o opciju, vairs nedarbosies jaunaj? MacOS.

T?l?k uzskait?tas citas zin?m?s probl?mas, pie kuru risin?juma pa?reiz str?d? Microsoft. ??s probl?mas visdr?z?k rad?sies konkr?t?s situ?cij?s vai konfigur?cij?s:

Excel 2008 vai 2011
 • P?rvietojot lapu no vienas darbgr?matas uz citu, programma Excel var avar?t.
 • Excel 2011: MSQuery ang?u valodas versij? darbosies oper?t?jsist?m? Lion. Tom?r ?? opcija sist?m? Lion nedarbosies Excel 2011 citu valodu versij?s.
 • Excel 2008: opcija MSQuery sist?m? Lion nedarbosies nevien? Excel 2008 versij?.
 • Datuma form?t? gadskaitlis 4 ciparu viet? var tikt par?d?ts k? 2 cipari.
Word 2008 vai 2011
 • Datuma form?t? 4 ciparu viet? var tikt par?d?ti 2 cipari.
PowerPoint 2008 vai 2011
 • Nospie?ot tausti?u Komanda un Tab, lai atv?rtu citu lietojumprogrammu, lietojot opciju Prezent?t?ja skats, var izrais?t PowerPoint av?riju.
 • Slaidr?des izsl?g?ana vai aizv?r?ana pilnekr?na re??m? var izrais?t nestabilu loga darb?bu.
 • P?rsl?dzot logus, iesp?jams, sa?emsit aicin?jumu saglab?t savas prezent?cijas.
Entourage 2008 vai Outlook 2011
 • Var neb?t iesp?jams import?t zi?ojumus no Lion Mail.
Office 2008 vai 2011
 • Atsauces r?kiem var b?t ekr?na p?rz?m??anas probl?mas, un var nedarboties saites.
 • Var neb?t redzamas diagrammas datu eti?etes.
 • Equation Editor var nedarboties pareizi.
T?mek?a lietojumprogrammas
 • Var nepareizi atv?rt failu bag?tin?t? klienta lietojumprogramm?. P?rl?kprogrammai Safari vai Firefox darbosies ??ds risin?jums:
  1. Aizveriet Safari vai Firefox.
  2. Izv?ln? Go (P?riet) noklik??iniet uz Applications (Lietojumprogrammas).
  3. Atlasiet Safari vai Firefox.
  4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Ieg?t inform?ciju.
  5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Atv?rt 32 bitu re??m?.
  6. Aizveriet un atveriet Safari vai Firefox.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2586538 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
Atsl?gv?rdi: 
KB2586538

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com