Ch?p ?nh màn h?nh b?ng Microsoft Word 2010

ID c?a bài: 2586169 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP Ph?m H?ng Phư?c. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Chú ?
Microsoft Word 2010 có m?t ch?c năng r?t thú v? là ch?p ?nh màn h?nh (screenshot). Đang làm vi?c trong c?a s? Word, n?u mu?n c?t h?nh m?t c?a s? nào đó đ? minh h?a cho văn b?n, thay v? ph?i dùng các công c? capture c?a h?ng th? ba (như SnagIt), b?n có th? dùng ngay ch?c năng có s?n này c?a Word.

Xin lưu ? là ch?c năng Screenshot ch? có hi?u l?c khi b?n so?n th?o văn b?n Word v?i đ?nh d?ng *.docx c?a Word 2007/2010. C?n khi m? các văn b?n *.doc c?a các phiên b?n Word t? 2003 đ? v? trư?c, ch?c năng này s? b? ?n m? đi trên thanh Ribbon.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2586164


Đ? ch?p ?nh màn h?nh trong Word 2010, b?n m? th? Insert r?i nh?n nút Screenshot trong nhóm Illustrations. Ch?c năng này s? l?p t?c ch?p ?nh t?t c? các c?a s? đang m? làm vi?c (cho dù chúng đ? đư?c thu nh? trên thanh Taskbar).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2586165


Mu?n chèn màn h?nh minh h?a nào vào văn b?n, b?n ch? vi?c nh?n ch?n nó trong c?a s? li?t kê. H?nh đó s? đư?c chèn vào v? trí tr? nháy mà b?n đ?t trên văn b?n. Ngay l?p t?c, Word s? m? b? công c? h?nh ?nh Picture Tools ra cho b?n biên t?p, ch?nh s?a h?nh v?a đư?c chèn vào.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2586166Ngoài ra, trong ch?c năng Screenshot c?n có thêm m?t công c? ph? g?i là Screen Clipping (c?t xén màn h?nh).

B?n nh?n vào nút Screenshot r?i thay v? ch?n h?nh màn h?nh nào trong danh sách, b?n nh?n lên m?c Screen Clipping bên dư?i c?a s? danh sách Screenshot.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2586167


H?nh ch?p c?a c?a s? đ?u tiên trong danh sách các screenshot s? xu?t hi?n dư?i d?ng b? m? đi. Có m?t khung c?t ch? nh?t có th? thay đ?i kích thư?c đ? b?n dùng tr? chu?t (trong khi v?n nh?n gi? phím chu?t trái) kéo t?i khu v?c nào trên h?nh ch?p mà m?nh mu?n c?t xén làm minh h?a. Khu v?c đư?c c?t đó s? đư?c hi?n r? lên. Khi b?n nh? nút chu?t trái ra, ph?n h?nh đư?c c?t đó s? l?p t?c đư?c chèn vào văn b?n ? d?u nháy chu?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2586168


B?n lưu ? là nó ch? y?u ch? giúp b?n c?t xén h?nh ch?p c?a c?a s? đ?u tiên mà thôi nhé.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2586169 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2586169

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com