Hay thay đ?i xem video khi b?n chơi m?t đo?n video đ? nét cao trên các k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2585853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Bạn có máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • B?n cài đ?t m?t card máy gia t?c ph?n c?ng đ? chơi đ? nét cao phương ti?n truy?n thông m?t cách hi?u qu? trên máy tính.
 • B?n thi?t l?p m?t k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa đ?n máy tính t? xa.
 • B?n chơi m?t đo?n video đ? nét cao, ch?ng h?n m?t 1080p video video,, qua k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.
Trong trư?ng h?p này, xem video là hay thay đ?i. Ngoài ra, vi?c s? d?ng CPU trên máy tính là r?t cao.

Chú ý

 • B?n có th? chơi cùng m?t video thông su?t và s? d?ng CPU là th?p hơn trên máy tính n?u b?n chơi nó t?i đ?a phương thay v? c?a qua k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.
 • Tr?nh đi?u khi?n video, m?t kh?i lư?ng công vi?c máy ch? ho?c khách hàng n?ng ho?c bên th? ba codec c?ng có th? ?nh hư?ng đ?n video streaming ch?t lư?ng và gây ra hay thay đ?i xem video.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? quá tr?nh k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa (Mstsc.exe) không s? d?ng ph?n c?ng, phương ti?n truy?n thông n?n t?ng bi?n đ? chơi đ? nét cao video qua k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Wksprt.exe6.1.7600.21044223,74402-Sep-201103: 07x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21044_NONE_26EF4EB157940A95
Wksprt.exe6.1.7601.21809223,74402-Sep-201104: 14x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21809_NONE_2906169D54954F55
Mstsc.exe6.1.7600.210441,037,82402-Sep-201104: 27x86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 03Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218091,051,64802-Sep-201106: 17x86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.16385130,56014 Tháng b?y, 200901: 14x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.168762,691,07202-Sep-201104: 28x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.1638536,86414 Tháng b?y, 200901: 16x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21044131,58402-Sep-201104: 28x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200922: 58Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210442,705,92002-Sep-201104: 31x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 02Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2104436,86402-Sep-201104: 34x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.176833,217,40802-Sep-201104: 25x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218093,217,40802-Sep-201106: 23x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x86Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Wksprt.exe6.1.7600.21044248,83202-Sep-201103: 48x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21044_NONE_830DEA350FF17BCB
Wksprt.exe6.1.7601.21809249,34402-Sep-201104: 27x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21809_NONE_8524B2210CF2C08B
Mstsc.exe6.1.7600.210441,101,31202-Sep-201105: 26x64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 22Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218091,119,74402-Sep-201106: 10x64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 42Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.16385158,20814 Tháng b?y, 200901: 39x64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 31Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.168763,138,56002-Sep-201105: 26x64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 34Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.1638544,03214 Tháng b?y, 200901: 41x64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21044158,72002-Sep-201105: 27x64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200923: 18Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210443,156,48002-Sep-201105: 31x64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 20Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2104444,03202-Sep-201105: 34x64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514158,72020 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 31Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.176833,718,14402-Sep-201105: 31x64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 34Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751444,03220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514158,72020 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 31Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218093,718,65602-Sep-201106: 16x64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 34Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751444,03220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x64Không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7600.210441,037,82402-Sep-201104: 27x86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 03Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218091,051,64802-Sep-201106: 17x86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.16385130,56014 Tháng b?y, 200901: 14x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.168762,691,07202-Sep-201104: 28x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.1638536,86414 Tháng b?y, 200901: 16x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21044131,58402-Sep-201104: 28x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200922: 58Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210442,705,92002-Sep-201104: 31x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 02Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2104436,86402-Sep-201104: 34x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.176833,217,40802-Sep-201104: 25x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218093,217,40802-Sep-201106: 23x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x86Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Wksprt.exe6.1.7600.21044457,21602-Sep-201103: 10IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21044_NONE_26F0F2A757921391
Wksprt.exe6.1.7601.21809456,70402-Sep-201102: 59IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T..ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21809_NONE_2907BA9354935851
Mstsc.exe6.1.7600.210441,668,60802-Sep-201104: 15IA-64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 47Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218091,703,42402-Sep-201104: 07IA-64Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 42Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.16876338,43202-Sep-201104: 09IA-64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 36Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.168766,053,37602-Sep-201104: 13IA-64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 38Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.1638597,79214 Tháng b?y, 200901: 49IA-64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21044339,96802-Sep-201104: 16IA-64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200923: 44Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210446,093,31202-Sep-201104: 19IA-64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 46Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2104497,79202-Sep-201104: 22IA-64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17683339,96802-Sep-201103: 56IA-64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 36Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.176836,306,81602-Sep-201103: 59IA-64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 38Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751497,79220 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.21809339,96802-Sep-201104: 08IA-64Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200920: 36Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218096,308,86402-Sep-201104: 12IA-64Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 38Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751497,79220 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64Không áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7600.210441,037,82402-Sep-201104: 27x86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19922 Tháng b?y năm 200923: 03Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstsc.exe6.1.7601.218091,051,64802-Sep-201106: 17x86Không áp d?ng
Mstsc.MOFKhông áp d?ng1,19912 Tháng mư?i m?t, 201023: 41Không áp d?ngKhông áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.16385130,56014 Tháng b?y, 200901: 14x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.168762,691,07202-Sep-201104: 28x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.1638536,86414 Tháng b?y, 200901: 16x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7600.21044131,58402-Sep-201104: 28x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26122 Tháng b?y năm 200922: 58Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7600.210442,705,92002-Sep-201104: 31x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 02Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7600.2104436,86402-Sep-201104: 34x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.176833,217,40802-Sep-201104: 25x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x86Không áp d?ng
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201012: 18x86Không áp d?ng
Aaclient.MOFKhông áp d?ng1.26110 Tháng sáu, 200921: 14Không áp d?ngKhông áp d?ng
Mstscax.dll6.1.7601.218093,217,40802-Sep-201106: 23x86Không áp d?ng
Mstscax.MOFKhông áp d?ng2.054 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 17Không áp d?ngKhông áp d?ng
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x86Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,325
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_020f3c0b319ce32aaee0a629e6129d20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_6ddca33e52e77833.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.458
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_9371ae46c393b83d2bfbf6ee99bb14c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_b3012ef759bd1a99.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_bfebd80333da3f63ea63226f2c580a7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_51815ca47669f2b9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.458
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_d4faf8c75a2d4d3b313d955bfbcc4b71_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_d8b029f7e9edd2af.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_26ef4eb157940a95.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,960
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_2906169d54954f55.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,960
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_4e6661899b696123.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp21,618
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_507d2975986aa5e3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp21,618
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_2fd0379426f2bb17.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,563
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_30781bb13ffa07a2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,498
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_31a8c3d02423f6ef.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,967
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_328ee39d3cfb4c62.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,967
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_17dd68a63bec96b4785fa71caf12913d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_92501a66cea77d07.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,092
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_33afee7f081be41dfbda0f9179ba4ce1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_4ebea1165a790cb8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.205 ngư?i
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_671865b7419177a8f31254fb825c1698_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_4f91d1fd64b6eb5a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,092
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_ef3fa0617ca618df5449d219e45a9f19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_fb2b42ee7321ae20.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.205 ngư?i
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_830dea350ff17bcb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,551
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_8524b2210cf2c08b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,551
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_aa84fd0d53c6d259.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp21,624
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_ac9bc4f950c81719.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp21,624
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_8beed317df502c4d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,569
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_8c96b734f85778d8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,504
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_8dc75f53dc816825.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,973
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_8ead7f20f558bd98.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,973
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.341 ngư?i
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_b4d9a75f88279454.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,023
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)04: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_b6f06f4b8528d914.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,023
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_2fd0379426f2bb17.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,563
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_30781bb13ffa07a2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,498
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_31a8c3d02423f6ef.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,967
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_328ee39d3cfb4c62.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,967
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_2c7b71b138248b4729dcfa59c50e1ffd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_87abbbdcbf2985f1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.090
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_53635381de28c25e91d1a9bb05a0b039_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_2316ef70ffbf4db8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.090
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_c9ad5312934172c0881787d2047ae1c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_f71a32dc4b4161ae.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.201 ngư?i
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_f311852d4907b1f0a583c75973d8e4cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_3ca6ce2518d4eace.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.201 ngư?i
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_26f0f2a757921391.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,549
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...es-workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_2907ba9354935851.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,549
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_4e68057f9b676a1f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp21,621
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_507ecd6b9868aedf.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp21,621
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_2fd1db8a26f0c413.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,566
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_3079bfa73ff8109e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,501
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_31aa67c62421ffeb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,970
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_329087933cf9555e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,970
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,947
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_b4d9a75f88279454.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,023
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)04: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_b6f06f4b8528d914.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,023
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16876_none_2fd0379426f2bb17.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,563
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21044_none_30781bb13ffa07a2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp131,498
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17683_none_31a8c3d02423f6ef.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,967
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21809_none_328ee39d3cfb4c62.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp140,967
Ngày (UTC)02-Sep-2011
Th?i gian (UTC)11: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2585853 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2585853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2585853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com