Hi?u su?t ch?m khi b?n s? d?ng các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2585157 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n t?m th?y hi?u su?t ch?m cho các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011, ch?ng h?n như khi b?n di chuy?n gi?a các thư m?c CRM. Khi b?n đi?u tra Microsoft Dynamics CRM máy khách và máy ch? m?ng lư?i giao thông, b?n t?m th?y là lưu lư?ng truy c?p ngay c? khi không có ho?t đ?ng ngư?i dùng Microsoft Dynamics CRM đó là x?y ra.

NGUYÊN NHÂN

Khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Outlook ch?y n?n các ho?t đ?ng ph?ng phi?u mà giao ti?p đ?n máy ch? và ph?n ?ng v?i nh?ng thay đ?i phía máy ch?, ngay c? khi không có ho?t đ?ng phía khách hàng.

Không có kho cho tính năng Microsoft Dynamics CRM khác nhau như danh b?, nh?c nh?, và quan đi?m. Th?i đo?n m?c đ?nh b? phi?u cho MAPI cache là m?i 15 phút.

B? phi?u thư?ng xuyên t?o ra Microsoft Dynamics CRM n?n ho?t đ?ng, và ho?t đ?ng này có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t.

GI?I PHÁP

Có m?t b? các giá tr? s? đăng k? và subkeys có th? đư?c thay đ?i đ? đi?u ch?nh các đo?n b? phi?u.

B?ng dư?i đây ch?a danh sách khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook m?c đăng k? và subkeys ?nh hư?ng đ?n n?n CRM ho?t đ?ng. Xin vui l?ng ki?m tra và t?m th?y các giá tr? t?i ưu cho môi trư?ng c?a b?n. Như m?t đi?m kh?i đ?u, đó là m?t Đ? xu?t th? nghi?m c?t đó tăng g?p đôi giá tr? m?c đ?nh.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Đăng k?Máy ch?/khách hàngLo?iĐơn v? đoTh?i gian/giá tr? m?c đ?nhRegistry SubkeyĐ? xu?t th? nghi?m
NotificationPollInterval Khách hàng(DWORD Reg Key) Msec180000 (Th?p phân)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
Tăng đ?n 3600000 (th?p phân)
StateManagerPollIntervalKhách hàng(DWORD Reg Key)Min5 (Decimal)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
Tăng đ?n 10 (Decimal)
TagPollingPeriodKhách hàng(DWORD Reg Key)Msec300000 (Th?p phân)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\ {ORGGUID}
Tăng đ?n 600000 (Decimal)
TagMaxAggressiveCyclesKhách hàng(DWORD Reg Key)Không áp d?ng2
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\ {ORGGUID}
Đ?t là 0
ActiveCachesUpdatingPeriodMillisecondsKhách hàng(DWORD Reg Key)Msec1500000 (Th?p phân)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
Tăng đ?n 3000000 (th?p phân)
IncrementalDataCachesInclusionUpdatingPeriodMillisecondsKhách hàng(DWORD Reg Key)Msec300000 (Th?p phân)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
Tăng đ?n 6000000 (th?p phân)
IncrementalDataCachesExclusionUpdatingPeriodMillisecondsKhách hàng(DWORD Reg Key)Msec300000 (Th?p phân)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
Tăng đ?n 6000000 (th?p phân)

THÔNG TIN THÊM

Ngoài ra, b?n c?ng có th? th? đ? tăng kho?ng th?i gian đ?ng b? hóa Outlook. Theo m?c đ?nh, kho?ng th?i gian này đư?c thi?t l?p đ? 15 phút. Đ? tăng n?i b?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? CRM Web Client.
  2. Nh?p vào Thi?t đ?t, b?m Hành chính, sau đó b?m Thi?t đ?t h? th?ng.
  3. B?m vào các Outlook tab, và sau đó ki?m tra các T?i thi?u th?i gian gi?a synchronizations tùy ch?n.

Ngư?i dùng Microsoft Dynamics CRM có th? đi?u ch?nh giá tr? đ?ng b? hóa cho h? ph?c v? này thi?t l?p giá tr? t?i thi?u đư?c đ?nh ngh?a trong tùy ch?n Microsoft Dynamics CRM cá nhân c?a ngư?i dùng trong Outlook. Đ? c?p nh?t giá tr? nh? nh?t c?a Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Microsoft Outlook 2010.
  2. Nh?p vào T?p tin, b?m CRM, sau đó b?m Tùy ch?n.
  3. Theo các Đ?ng b? hóa tab, C?p Nh?t giá tr? cho các Đ?ng b? hóa kho?n m?c CRM trong thư m?c Outlook c?a tôi m?i phút 'x' tùy ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2585157 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2585157 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2585157

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com