K??da, m??inot migr?t lietot?ja pastkastes datus no lok?l? vid? Office 365: "pastkastei p?rsniegts maksim?lais skaits lielu vienumus, kas ir nor?d?ts ?? piepras?juma izpildi."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2584294 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Izmantojat k?du no ??m darb?b?m m??in?t veikt lietot?js ir pastkastes datus no lok?l?s zi?ojumapmai?as vidi, lai Microsoft Office 365:
  • Jaunas migr?cijas paketes vedn? Exchange administr??anas centrs Office 365
  • E-pasta migr?cijas vednis programm? Exchange administr??anas centrs Office 365
  • Exchange Online PowerShell
Tom?r tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
FailureType: TooManyLargeItemsPermanentException

FailureSide: m?r?a

Zi?ojums: K??das: pastkastei p?rsniegts maksim?lais skaits lielu vienumus, kas ir nor?d?ts ?? piepras?juma izpildi. --> MapiExceptionMaxSubmissionExceeded: IExchangeFastTransferEx.TransferBuffer neizdev?s (hr = 0x80004005 ec = 1242)
?? probl?ma rodas, ja lietot?ja pastkaste ietver vienu vai vair?kus zi?ojumus, kas p?rsniedz 150 megabaitu (MB) zi?ojumu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, atrast un no?emt zi?ojumus no lok?l? lietot?ja pastkastes liel?ka than150 MB. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Lok?l? lietot?ja pastkastei piek??t, izmantojot programmu Microsoft Outlook.
  2. Sak?rtot visus vienumus visas lietot?ja pastkastes mapes izm?ru. K?rtojiet vienumus no liel?kaj?m maz?kais liel?kais kr?jumi saraksta s?kum?.
  3. Atrodiet vienumus, kas ir liel?ki than150 MB. Ja ?ie vienumi ir svar?ga inform?cija, saglab?jiet tos cit? atra?an?s viet?, piem?ram, lok?lais dators vai lok?laj? personisko mapju fails (. pst). Izdz?siet elementus, kuri ir liel?ki than150 MB no lietot?ja pastkastes.
  4. Atgriezties pie Exchange administr??anas centrs un p?c tam ats?kt migr?ciju.
  5. P?c migr?cijas pabeig?anas datus var atk?rtoti import?t Exchange Online pastkastes.

PAPILDINFORM?CIJA

Papildinform?ciju par to, k? vienumu import??ana programm? Outlook Office 365 skatiet ??d?s vietn?s:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2584294 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2015. gada 14. febru?ris - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365022013 o365e o365m kbmt KB2584294 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2584294

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com