Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlook-x-none.msp; x 64 Outlook-x-none.msp): tháng 8 năm 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2584053 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Outlook 2010 đư?c kh?c ph?c trong gói hotfix là ngày 30 tháng 8 năm 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? mà s?a l?i gói hotfix này

 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Microsoft Exchange Server 2010 và Outlook 2010. Khi b?n c? g?ng đ? m? m?c tin thư thoại đư?c chia s? c?a ngư?i dùng khác trong Outlook 2010, n?i dung c?a Outlook vào ngày hôm qua đư?c hi?n th? thay v? n?i dung c?a m?c tin thư thoại đư?c chia s?.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Đó là m?t t?p tin .eml có ch?a m?t thông báo g?i.
  • B?n s? d?ng m?t ?ng d?ng đ? bí m?t .eml t?p tin vào m?t t?p tin .msg.
  • B?n c? g?ng đ? m? t?p tin .msg trong Outlook 2010.
  Trong trư?ng h?p này, Outlook 2010 tai n?n.
 • Gi? s? r?ng b?n g?i m?t yêu c?u g?p m?t đ?n m?t tài kho?n Microsoft Exchange 2003 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n POP3 ho?c m?t trương m?c IMAP. Khi tài kho?n Exchange 2003 m? yêu c?u h?p đ? nh?n, yêu c?u g?p m?t đư?c hi?n th? như thư email tr?ng.
 • B?n s? d?ng m?t chính sách đ? thi?t l?p m?t đư?ng d?n có ch?a m?t bi?n môi trư?ng cho các t?p tin gián tuy?n đ?a ch? cu?n sách (OAB) trong Outlook 2010. Ngoài ra, b?n đ?t giá tr? REG_EXPAND_SZ c?a các m?c nh?p registry sau đây đ? bao g?m m?t bi?n môi trư?ng:

  Ch? đ? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached
  Giá tr? tên: SpecifyOfflineAddressBookPath

  Trong t?nh hu?ng này, Outlook 2010 không th? t?i các t?p tin OAB.
 • Gi? s? r?ng ch? đ? lưu ?n Exchange cho tài kho?n email c?a b?n b? vô hi?u hóa trong Outlook 2010. Khi b?n s? d?ng các tính năng AutoArchive đ? lưu tr? m?t m?c đư?c g?n c? trong Outlook 2010, m?c đư?c g?n c? lưu tr? b?t ng?.
  Lưu ? AutoArchive không nên lưu tr? m?t m?c đư?c g?n c?.
 • Gi? s? r?ng b?n kích ho?t ch? đ? lưu ?n Exchange cho tài kho?n email c?a b?n b?ng cách thi?t l?p giá tr? DWORD c?a m?c ki?m nh?p sau đây đ? 1:

  Ch? đ? HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached
  Giá tr? tên: s?

  Khi b?n c? g?ng thêm m?t tài kho?n email trong Outlook 2010, các T?i v? m?c tin thư thoại dùng chung h?p không đư?c ch?n theo m?c đ?nh như mong đ?i.
 • B?n có m?t h?p thư chính và h?p thư thay th? trong Outlook 2010. H?p thư trong c? hai h?p thư có ch?a m?t s? chu?i tương t?. Khi b?n c? g?ng t?m ki?m chu?i t? t?t c? các thư m?c trong các h?p thư hai, không có k?t qu? t?m ki?m đư?c tr? v? cho m?t trong các h?p thư. Ngoài ra, các ho?t đ?ng t?m ki?m không bao gi? d?ng l?i.
 • B?n m? h?p thư c?a tài kho?n email Exchange trong Outlook 2010. H?p thư có m?t thư m?c g?c có 500 hay nhi?u thư m?c con. M?i thư m?c con có ít nh?t m?t thư m?c. Khi b?n c? g?ng đ? m? r?ng thư m?c g?c, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  Không th? hi?n th? m?c tin thư thoại. quản trị viên máy phục vụ c?a b?n đ? gi?i h?n s? lư?ng m?c b?n có th? m? đ?ng th?i. Th? đóng các thư b?n đ? m? ho?c lo?i b? các t?p tin đính kèm và h?nh ?nh t? chöa thư b?n đang so?n.
  S? ki?n 9646 đư?c kí nh?p vào h? ph?c v?.
  Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n ch?y Outlook 2010 trong ch? đ? tr?c tuy?n.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t tài kho?n email Exchange chính và m?t tài kho?n email Exchange th? c?p.
  • B?n t?o m?t thư email m?i có m?t tiêu đ? và văn b?n trong n?i dung thư. Sau đó, b?n ti?t ki?m thông báo email là m?t t?p tin Outlook m?u (.oft).
  • B?n t?o m?t thông báo email m?i t? các t?p tin .oft mà b?n v?a t?o. B?n thêm m?t s? văn b?n vào ph?n n?i dung thư.
  • B?n s? d?ng tài kho?n ph? đ? g?i email.
  Trong trư?ng h?p này, thông báo nh?n đư?c email không ch?a n?i dung mà b?n đ? thêm.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t s? liên l?c có đ?y đ? tên Cộng hòa Hàn Quốc. Ví d?, tên đ?y đ? c?a s? liên l?c là "???".
  • B?n b?t đ?u nh?p các k? t? đ?u tiên c?a tên c?a s? liên l?c vào thành ph?n ch? đ? trong các Đ? d?ng c?a thư email. Ví d?, b?n b?t đ?u nh?p "?."

   Lưu ? B?n không g? k? t? đ?u tiên đ?y đ?. Khi b?n nh?p vào thành ph?n ch? đ?, nhân v?t đư?c bao g?m s? đư?c hi?n th? trong m?t n?n đen.
  • B?n nh?p vào tên đ?y đ? c?a m?t trong các s? liên l?c đ? ngh?. Ví d?, b?n b?m đ? ch?n ???.
  Trong trư?ng h?p này, các văn b?n c?a tên đ?y đ? Hi?n th? như các k? t? đ?u tiên c?a tên, là m?t d?u ch?m ph?y, và sau đó là tên đ?y đ?. Ví d?, các văn b?n c?a tên đ?y đ? Hi?n th? dư?i d?ng "?; ???".
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n m? h?p thư c?a tài kho?n email Exchange trong Outlook 2010.
  • B?n c?p quy?n truy c?p l?ch đ?n ngư?i dùng khác. C?p phép đư?c thi?t l?p đ? th?i gian mi?n phí/b?n, ch? đ?, đ?a đi?m.
  • Sau đó, b?n cho m?t ngư?i dùng riêng bi?t đ?i di?n truy c?p vào tài kho?n exchange c?a b?n.
  Trong trư?ng h?p này, c?p quy?n c?a ngư?i s? d?ng ngư?i đ?i di?n đư?c đ?t l?i th?i gian Mi?n phí/b?n.
 • B?n m? Outlook 2010 trong m?t phiên giao th?c máy tính đ? bàn t? xa (RDP) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008. Khi b?n c? g?ng t?m m?t chu?i đư?c bao g?m trong m?t s? thư email trong Outlook 2010, không có k?t qu? t?m ki?m đư?c tr? v?.
 • Khi b?n b?t đ?u Outlook 2010 v?i chuy?n đ?i /importprf, b?n đư?c nh?c b?t ng? đ? c?u h?nh c?a m?nh.
  V?n đ? này x?y ra khi các t?p tin c?u h?nh Outlook (.prf) ch?a các cài đ?t sau đây:
  OverwriteExistingService=No
  UniqueService=Yes
  Lưu ? Đ? b?t đ?u Outlook 2010 v?i chuy?n đ?i /importprf, h?y ch?y l?nh sau:

  Outlook.exe /importprf <path></path>\<file name=""></file>.PRF
 • B?n lưu thư email vào m?t m?ng dùng chung trong Outlook 2010. Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t thông báo email, chia s? m?ng không đư?c m? trong h?p tho?i Lưu như .
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đ?t c?u h?nh Cài đ?t ch? đ? đ?m ?n Exchange đ? kích ho?t các tùy ch?n T?i xu?ng khu v?c thư m?c yêu thích trong Outlook.
  • B?n t?o m?t b? l?c đ?ng b? hoá cho m?t trong nh?ng yêu thích thư m?c chung.
  • B?n c? g?ng áp d?ng các b? l?c đ?ng b? hóa.
  Trong trư?ng h?p này, đ?ng b? hóa l?c không đư?c áp d?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? áp d?ng các thay đ?i cho di?n đàn nhân r?ng.
 • Khi b?n nh?p vào Trên b?n đ? trong h?p tho?i liên h? cho m?t s? liên l?c, v? trí đư?c cung c?p trong Bing b?n đ? là không chính xác.
  V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • V? trí c?a tài kho?n Windows c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? ?n Đ? ho?c Trung Qu?c đ?i l?c.
  • B?n đang ch?y m?t phiên b?n ti?ng Anh ho?c m?t phiên b?n toàn c?u c?a Outlook 2010.
  • Không có gói giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) đư?c cài đ?t cho Outlook 2010.
 • B?n không th? m? m?t siêu liên k?t có ch?a m?t tên thư m?c b?t đ?u v?i m?t d?u hi?u s? (#) và "file://" trong thư email trong Outlook 2010. Sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng URL không m?:
  file://ServerName \#testfolder
 • B?n m? m?t thư email có ch?a m?t URL không h?p l?. Khi b?n ch?y m?t add-in mà s? d?ng Chuy?n ti?pHi?n th? Các phương pháp đ? chuy?n ti?p thông báo email, Outlook 2010 d?ng đáp ?ng.
 • B?n đ?t c?u h?nh h?p thư b? sung ho?c m?t thư m?c công c?ng trong m?t h? sơ Outlook 2010. Khi b?n c? g?ng đ? m? h?p thư b? sung ho?c thư m?c chung, Outlook 2010 có th? ng?ng đáp ?ng.
 • B?n g?i m?t thư email trong Outlook Web Access (OWA). Khi b?n c? g?ng đ? nh? l?i thông báo email trong Outlook 2010, các ho?t đ?ng g?i l?i th?t b?i.
 • Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1), nh?c nh? không hi?n th? trong Outlook 2010.

  Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n ch?y Outlook 2010 trong ch? đ? tr?c tuy?n.
 • Gi? đ?nh r?ng m?t ngư?i dùng di đ?ng ti?t ki?m m?t m?t kh?u cho h?p thư b? sung trên máy khách. Khi ngư?i dùng di đ?ng b?n ghi m?t máy tính khách hàng và c? g?ng đ? b?t đ?u Outlook 2010, h? nh?c b?t ng? nh?p l?i m?t kh?u.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2584053-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6109.500417,821,60016-Tháng chín-20115:36

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng21,807,61615-Tháng chín-201116:29

Outlook-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,90420 Tháng mư?i, 20108:08
Contab32.dll14.0.6009.1000135,03222 Tháng mư?i, 20107:05
Dlgsetp.dll14.0.6108.500087,92020 Tháng b?y, 20118:09
Emsmdb32.dll14.0.6109.50001,704,88815-Tháng tám-201121:23
Envelope.dll14.0.6024.1000155,00817 Tháng 3 năm 20112:34
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,57611 Tháng 2 năm 201116:51
Impmail.dll14.0.6009.1000135,52820 Tháng mư?i, 20108:08
Mapiph.dll14.0.6108.5000273,31220 Tháng b?y, 20118:09
Mimedir.dll14.0.6108.5000359,26420 Tháng b?y, 20118:09
Mspst32.dll14.0.6108.50001,256,36821 Tháng b?y, 201115:13
Olmapi32.dll14.0.6108.50003,283,84021 Tháng b?y, 201115:13
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,86427 Tháng mư?i hai, 201016:52
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,36027 Tháng mư?i hai, 201016:52
Outlacct.dll14.0.6009.100028.00022 Tháng mư?i, 20107:05
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,72020 Tháng mư?i, 20108:08
Outlmime.dll14.0.6108.5000523,65620 Tháng b?y, 20118:09
Outlook.exe14.0.6109.500415,943,00815-Tháng chín-201114:12
Outlph.dll14.0.6024.1000329,61618 Tháng 3 năm 201115:08
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,35212 Tháng 1 năm 201110:59
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,66420 Tháng mư?i, 20108:08
Pstprx32.dll14.0.6106.5000309,09612 Tháng 6 năm 20112:32
Recall.dll14.0.6108.500044,90420 Tháng b?y, 20118:09
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,28022 Tháng mư?i, 20107:05
Scanpst.exe14.0.6015.100039,32820 Tháng mư?i hai, 201017:15
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,80812 Tháng 6 năm 20112:32
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,56812 Tháng 6 năm 20112:32
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34420 Tháng mư?i, 20107:10

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2584053-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.500420,807,29616-Tháng chín-20112:27

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng24,475,64815-Tháng chín-201117:41

Outlook-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000226,14420 Tháng mư?i, 20107:19
Contab32.dll14.0.6009.1000183,67222 Tháng mư?i, 20107:28
Dlgsetp.dll14.0.6108.5000118,12820 Tháng b?y, 20118:48
Emsmdb32.dll14.0.6109.50002,278,32815-Tháng tám-201121:49
Envelope.dll14.0.6024.1000219,52017 Tháng 3 năm 20112:26
Exsec32.dll14.0.6019.1000475,47211 Tháng 2 năm 201117:19
Impmail.dll14.0.6009.1000186,72820 Tháng mư?i, 20107:19
Mapiph.dll14.0.6108.5000417,18420 Tháng b?y, 20118:48
Mimedir.dll14.0.6108.5000543,58420 Tháng b?y, 20118:48
Mspst32.dll14.0.6108.50001,694,64022 Tháng b?y, 20114:28
Olmapi32.dll14.0.6108.50004,612,99222 Tháng b?y, 20114:28
Omsmain.dll14.0.6015.10001,104,25627 Tháng mư?i hai, 201016:52
Omsxp32.dll14.0.6015.1000365,96827 Tháng mư?i hai, 201016:52
Outlacct.dll14.0.6009.100040,80022 Tháng mư?i, 20107:28
Outlctl.dll14.0.6009.1000166,24020 Tháng mư?i, 20107:19
Outlmime.dll14.0.6108.5000721,28820 Tháng b?y, 20118:48
Outlook.exe14.0.6109.500424,578,91215-Tháng chín-201114:25
Outlph.dll14.0.6024.1000390,03218 Tháng 3 năm 201115:19
Outlrpc.dll14.0.6016.100058,71212 Tháng 1 năm 201111:11
Outlvbs.dll14.0.6009.100071,53620 Tháng mư?i, 20107:19
Pstprx32.dll14.0.6106.5000427,88012 Tháng 6 năm 20112:44
Recall.dll14.0.6108.500056,68020 Tháng b?y, 20118:48
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000567,15222 Tháng mư?i, 20107:28
Scanpst.exe14.0.6015.100047,00820 Tháng mư?i hai, 201020:41
Scnpst32.dll14.0.6106.5000450,47212 Tháng 6 năm 20112:44
Scnpst64.dll14.0.6106.5000448,43212 Tháng 6 năm 20112:44
Transmgr.dll14.0.6009.1000130,94420 Tháng mư?i, 20106:46

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2584053 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2584053 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2584053

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com