M t? c?a Word 2010 hotfix gi (Wordc-x-none.msp, t?-x-none.msp): thng tm 30, 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2584050 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? cc v?n ? Microsoft Word 2010 ?c c? ?nh trong gi hotfix l ngy thng tm 30, 2011.

GI?I THI?U

Cc v?n ? gi hotfix ny s?a ch?a

 • Hay xem xet cac tinh hung sau:
  • B?n s? d?ng b? tr bn phm ti?ng Anh ? nh?p k? t? Latin trong Word 2010.
  • B?n chuy?n ?i sang b? tr bn phm ti?ng Do Thi v sau b?n g? m?t s? k? t? ti?ng Do Thi.
  • B?n xa cc k? t? ti?ng Do Thi cu?i cng m b?n ? nh?p.

  Trong tr?ng h?p ny, Word 2010 ng?ng p ?ng.
  S c nay xay ra khi iu kin sau ung:
  • Phin b?n ti?ng Do Thi c?a Office 2010 ho?c cc ti?ng Do Thi Multilingual User Interface (MUI) cho Office 2010 ?c ci ?t trn my tnh.
  • Ti?ng Do Thi ?c kch ho?t nh m?t ngn ng? bin t?p t?i Office 2010 v cc tnh nng Proofing cho ti?ng Do Thi ?c ci ?t.
  • B? tr bn phm ti?ng Do Thi ?c ci ?t.

 • B?n g?i m?t email c ch?a"<text></text>@<text></text>?"chu?i. Tuy nhin, cc chu?i ?c chuy?n thnh lin k?t mailto khi thng bo email nh?n ?c trong Microsoft Outlook 2010.
  Chu y V?n ? ny x?y ra ch? khi "?"nhn v?t l nhn v?t cu?i cng trong chu?i. "?"nhn v?t l m?t ' k? dau CHAM ' (U + 3002) m th?ng ?c s? d?ng trong vn b?n ti?ng Nh?t v Trung Qu?c vn b?n.

THNG TIN THM

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ?c d? ?nh ? s?a cc ch? l cc s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Khng co iu kin tin quyt cai t hotfix nay.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban va nong nay.

Thng tin thay th ban va nong

Ban sa li khn cp nay khng thay th ban sa li khn cp a phat hanh trc o.

ng k? thng tin

S? d?ng cc hotfix trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? ng k?.

Thng tin v? t?p

Hotfix ny c th? ch?a t?t c? cc file m b?n ph?i c ? hon ton C?p Nh?t m?t s?n ph?m ? xy d?ng m?i nh?t. Hotfix ny ch?a ch? cc t?p tin m b?n ph?i c ? gi?i quy?t cc v?n ? ?c li?t k trong bi vi?t ny.
Phin b?n ti?ng Anh c?a gi hotfix ny s? d?ng m?t gi ph?n m?m Microsoft Windows Installer ? ci ?t gi hotfix. Nh?ng ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tiet tap tin, ngy ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? tab trong m?c ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
x86

Thng tin Tai xung

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGi
Word2010-kb2584050-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6109.500042,834,40016-Thng tm-1111: 26

Microsoft Windows Installer .msp file thng tin

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGi
Word-x-none.mspKhng p d?ng71,374,33616-Thng tm-111: 49

Thng tin t?-x-none.msp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGi
Winword.exe14.0.6109.50001,422,68015-Thng tm-1120: 45
Wordcnv.dll14.0.6108.50005,466,45621-Jul-1115: 12
Wordicon.exe14.0.6009.10001,858,40027-Thng su-116: 46
Wwlib.dll14.0.6109.500019,390,80815-Thng tm-1120: 45

Sau khi cc hotfix ?c ci ?t, b?n ton c?u c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p, ho?c m?t phin b?n sau ny c?a t?p tin thu?c tnh, m ?c li?t k trong b?ng sau:


x64

Thng tin Tai xung

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGi
Word2010-kb2584050-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.500041,608,74416-Thng tm-1112: 04

Microsoft Windows Installer .msp file thng tin

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGi
Word-x-none.mspKhng p d?ng66,321,40816-Thng tm-112: 18

Thng tin t?-x-none.msp

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGi
Winword.exe14.0.6109.50001,423,70415-Thng tm-1121: 05
Wordcnv.dll14.0.6108.50006,818,64821-Jul-1116: 13
Wordicon.exe14.0.6009.10001,858,40027-Thng su-116: 45
Wwlib.dll14.0.6109.500025,132,88815-Thng tm-1121: 05

Sau khi cc hotfix ?c ci ?t, b?n ton c?u c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p, ho?c m?t phin b?n sau ny c?a t?p tin thu?c tnh, m ?c li?t k trong b?ng sau:

THAM KH?O

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2584050 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Word 2010
T? kha:
kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbmt KB2584050 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2584050

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com