K?ch b?n kí nh?p m?t m?t th?i gian dài đ? ch?y trong Windows Vista, trong Windows Server 2008, trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2581608 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 trong m?t môi trư?ng m?ng, k?ch b?n kí nh?p có th? m?t m?t th?i gian dài đ? ch?y.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các tính năng đ?m b?c t?c đ? kinh nghi?m kh?i đ?ng trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. Tính năng này ch?y các ?ng d?ng đư?c B?t đ?u t? v? trí kh?i đ?ng ph? bi?n t?i m?t ưu tiên gi?m trong 60 giây đ?u tiên sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính. Ngoài ra, các tính năng ch?y các ?ng d?ng mà b?n B?t đ?u b?ng tay ? m?t m?c ưu tiên tăng. Hành vi này k?t qu? trong m?t kinh nghi?m kh?i đ?ng nhanh hơn.

Tuy nhiên, m?t s? k?ch b?n kí nh?p ph?i ch?y không đ?ng b?. Các k?ch b?n kí nh?p đư?c đóng h?p và có m?t ưu tiên I/O r?t th?p. V? v?y, các k?ch b?n kí nh?p m?t m?t th?i gian dài đ? ch?y.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

theo m?c đ?nh, b?n c?p nh?t này không đư?c kích ho?t trong Windows Vista. Đ? kích ho?t b?n c?p nh?t này, c?u h?nh m?t giá tr? REG_DWORD tên RunLogonScriptsNormally trong các đư?ng d?n sau, và thi?t l?p giá tr? giá tr? th?p phân là 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpapi.dll6.0.6002.2267975,26414 Tháng b?y, 201115:14x 86
Gpsvc.dll6.0.6002.22679576,51214 Tháng b?y, 201115:14x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpapi.dll6.0.6002.2267984,48014 Tháng b?y, 201115:22x 64
Gpsvc.dll6.0.6002.22679719,36014 Tháng b?y, 201115:22x 64
Gpapi.dll6.0.6002.2267975,26414 Tháng b?y, 201115:14x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpapi.dll6.0.6002.22679155,13614 Tháng b?y, 201115:28IA-64
Gpsvc.dll6.0.6002.226791,281,02414 Tháng b?y, 201115:28IA-64
Gpapi.dll6.0.6002.2267975,26414 Tháng b?y, 201115:14x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpsvc.dll6.1.7601.21830593,92001 Tháng 10 năm 201106:04x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpsvc.dll6.1.7601.21830777,72801 Tháng 10 năm 201105:24x 64
Gpapi.dll6.1.7601.2183079,87201 Tháng 10 năm 201106:04x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpapi.dll6.1.7601.21830168,96001 Tháng 10 năm 201104:15IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.218301,323,52001 Tháng 10 năm 201104:16IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.2183079,87201 Tháng 10 năm 201106:04x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,078
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b8e8650c471c829f3bcd6f82c51f7acd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_e4ffdb40fc52c308.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_2a50d2e7fd772bd1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,839
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f08711a12aeb37f85857d20a4ba4c675_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_847a5929ed191720.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_866f6e6bb5d49d07.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,895
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,102
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_90c418bdea355f02.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin118,724
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2955cef865183df581ca00386184a325_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_58f3940d155a45be.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_2a5276ddfd7534cd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,867
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_90c418bdea355f02.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin118,724
Ngày (UTC)14 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:22
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.362 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_128e7e18ec69ca581d6ba3f9c9794f6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_1bef94fccd47b279.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_7bebde89fc584ce5676e40b565927b83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_801db256faa11a3a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_2a9acb615e762bae.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin135,849
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-r...ogonscriptsnormally_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_e39b270b0ccf62c1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,245
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_27592d6726d04d3d432c5e0430e4796a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_dc4f2beae05b8d7a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_57fc954ef33f86658f25a5cb41d47ecd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_b1a218ef89398671.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7193cf1fecbf5b2b20683a3351938002_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_30d664bbe7316beb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8672cf4df6e2ea701a3d34e63b9042ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_5a26e8cea17dd80c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_86b966e516d39ce4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin135,855
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...ogonscriptsnormally_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_3fb9c28ec52cd3f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.247 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.774 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_910e11374b345edf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,362
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:29
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0a8f4cf3429ed16bd64bf4b4826d50e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_6963111d20bf1735.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_8672cf4df6e2ea701a3d34e63b9042ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_fe09f140e91e6fd2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_9e89681bfc708d7000582a7f77f3ecff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_7b817c1e98e7e2d1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_2a9c6f575e7434aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin130,896
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-r...ogonscriptsnormally_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_e39ccb010ccd6bbd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,246
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.447 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_910e11374b345edf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,362
Ngày (UTC)01 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:29
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2581608 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2581608 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2581608

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com