B?n c?p nh?t tr?nh i?u khi?n ? tng t?i a dung l?ng truy?n c?a USB trong Windows 7 v Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2581464 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Theo m?c ?nh, dung l?ng truy?n qua USB t?i a dnh cho cc thi?t b? lu tr? USB l 64 kilobyte (KB). Thi?t ?t m?c ?nh ny ?c c?u h?nh trong tr?nh i?u khi?n c?ng USB (Usbport.sys) trong Windows 7 v Windows Server 2008 R2. Hi?n ? c b?n c?p nh?t cho php b?n tng t?i a dung l?ng truy?n qua USB ln t?i 2 megabyte (MB). Xem ph?n "Thng tin Khc" ? bi?t chi ti?t v? cch th?c hi?n vi?c ny sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t.

Ch ? ?i v?i m?t s? thit bi lu tr USB, c th? c?i ti?n hi?u nng khi b?n tng t?i a dung l?ng truy?n qua USB v?t qu thi?t ?t m?c ?nh 64 KB. B?n c?p nh?t ny ?c h? tr? khi nh cung c?p ph?n c?ng cung c?p m?t t?p thng tin thi?t b? (.inf) ? ?t gi tr? ny cho thi?t b? lu tr? USB.

Gi?i php

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung hotfix nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuyn b?n nn ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi B? ph?n H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft t?i hotfix nay.

Chu y Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc s? c? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua B? ph?n H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=vi-vn
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. N?u b?n khng th?y ngn ng? c?a m?nh, thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

s dung hotfix nay, b?n ph?i ch?y m?t trong cc h? i?u hnh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach tai goi dich vu cua Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin s? ng k?

s dung hotfix trong goi nay, ban khng phai thc hin bt k? thay i no cho s? ng k?.

C th? ph?i yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi s dung hotfix nay.

Thng tin thay th hotfix

Hotfix nay khng thay th hotfix a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua hotfix nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
Quan trong cac ban hotfix cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2 c bao gm trong cung mt goi. Tuy nhin, cac ban hotfix trn trang Yu cu Hotfix c lit k di ca hai h iu hanh. yu cu goi hotfix ap dung cho mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon hotfix c lit k trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trn trang nay. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc t ma mi ban hotfix c ap dung.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau.
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhanh dich vu
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Cc t?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684975,77615-Jul-201103:01
Usbstor.sys6.1.7600.2100975,77615-Jul-201102:58
Usbstor.sys6.1.7601.1765076,28815-Jul-201102:55
Usbstor.sys6.1.7601.2177176,28815-Jul-201103:53
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684991,13615-Jul-201103:30
Usbstor.sys6.1.7600.2100991,13615-Jul-201103:34
Usbstor.sys6.1.7601.1765091,64815-Jul-201103:39
Usbstor.sys6.1.7601.2177191,64815-Jul-201103:23
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.16849238,59215-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7600.21009239,10415-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7601.17650238,59215-Jul-201102:37
Usbstor.sys6.1.7601.21771239,61615-Jul-201102:42

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
Sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t ny, ? tng t?i a dung l?ng c?a thi?t b? truy?n qua USB, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut bt u
  , nhp regedit vao hp Bt u Tim kim ri nhn Enter.
 2. Tim, sau o bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor\VVVVPPPP
 3. B?m Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm gia tri DWORD.
 4. Go MaximumTransferLength, ri nhn Enter.
 5. Bm Ch?nh s?a, ri bm S?a ?i.
 6. Trong h?p D? li?u gi tr?, nh?p m?t gi tr? trong ph?m vi t? 64 KB t?i 2 MB. V d?: ch?n Th?p phn, r?i nh?p m?t gi tr? trong kho?ng t? 65535 (64 KB) t?i 2097120 (2 MB).
 7. Thoat khoi Registry Editor.
Chu y
 • VVVV bi?u th? tr?nh m t? thi?t b? idVendor d?i d?ng s? th?p l?c phn.
 • PPPP bi?u th? tr?nh m t? thi?t b? idProduct d?i d?ng s? th?p l?c phn.

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488bef2ff902980f.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4940a3cd11fffb57.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:00
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a5e79aff6393bdd.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)04:58
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad376ed0f662ce0.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:12
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_a4aa8ab3b1600945.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:04
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a55f3f50ca5d6c8d.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:49
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_a67d1533ae96ad13.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:03
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a6f21270c7c39e16.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:59
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488d9325f900a10b.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:05
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_494247c311fe0453.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:44
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a601da5f63744d9.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:53
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad51ae30f6435dc.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)07:25
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2581464 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced KB2581464

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com