Tvarkykl?s naujinimas siekiant padidinti did?iausi? USB perk?limo dyd? operacin?je sistemoje ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2581464 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Pagal numatytuosius parametrus did?iausias USB saugojimo ?rengini? perk?limo dydis yra 64 kilobaitai (KB). ?is numatytasis parametras sukonfig?ruotas USB prievado tvarkykl?je (Usbport.sys) operacin?je sistemoje ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?. Dabar yra naujinimas, leid?iantis padidinti did?iausi? USB perk?limo dyd? iki 2 megabait? (MB). I?samios informacijos, kaip tai padaryti ?diegus naujinim?, ?r. skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Pastaba Kai kuri? USB saugojimo ?rengini? na?umas gali padid?ti padidinus did?iausi? USB perk?limo dyd? daugiau nei numatytasis 64 KB parametras. ?is naujinimas palaikomas, kai aparatin?s ?rangos tiek?jas pateikia ?renginio informacijos fail? (.inf), kad ?i reik?m? b?t? nustatyta USB saugojimo ?renginiams.

Sprendimas

Informacija apie kar?t?sias pataisas

?Microsoft? teikia palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Gali b?ti atliekami papildomi ?i? kar?t?j? patais? bandymai. Tod?l, jei ?i problema nekelia jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje yra skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus n?ra, nor?dami gauti kar?t?sias pataisas kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prastas palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, vadinasi, n?ra kar?t?j? patais? j?s? kalba.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?ias kar?t?sias pataisas reikia naudoti vien? i? nurodyt? operacini? sistem?:
 • ?Windows 7?
 • ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1)
Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint naudoti ?iame pakete esan?ias kar?t?sias pataisas nereikia atlikti registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas b?tina paleisti kompiuter? i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Fail? informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kurie turi toliau pateiktose lentel?se nurodytus atributus. ?i? fail? data ir laikas i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? dabartin? ?iemos / vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikas gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Sistem? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
Svarbu Kar?tosios pataisos, skirtos sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?, pateikiamos tuose pa?iuose paketuose, ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje kar?tosios pataisos i?vardijamos prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?sias pataisas, puslapyje ?ra?ytas prie ?Windows 7? / ?Windows Server 2008 R2?. Visada perskaitykite straipsni? skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failus, taikomus tam tikram produktui, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaug? grupei (LDR, GDR), galima identifikuoti patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateiktoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaugos ?aka
  6.1.760 0 . 16xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684975,77615-Jul-201103:01
Usbstor.sys6.1.7600.2100975,77615-Jul-201102:58
Usbstor.sys6.1.7601.1765076,28815-Jul-201102:55
Usbstor.sys6.1.7601.2177176,28815-Jul-201103:53
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684991,13615-Jul-201103:30
Usbstor.sys6.1.7600.2100991,13615-Jul-201103:34
Usbstor.sys6.1.7601.1765091,64815-Jul-201103:39
Usbstor.sys6.1.7601.2177191,64815-Jul-201103:23
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.16849238,59215-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7600.21009239,10415-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7601.17650238,59215-Jul-201102:37
Usbstor.sys6.1.7601.21771239,61615-Jul-201102:42

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Kai ?diegiate ?? naujinim?, nor?dami padidinti did?iausi? USB saugojimo ?rengini? perk?limo dyd?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite regedit ir paspauskite ?Enter?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor\VVVVPPPP
 3. Spustel?kite Redaguoti, pasirinkite Naujas ir spustel?kite DWORDreik?m?.
 4. ?veskite MaximumTransferLength ir paspauskite ?Enter?.
 5. Spustel?kite Redaguoti ir Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite reik?m? intervale nuo 64 KB iki 2 MB. Pavyzd?iui, pasirinkite De?imtainis ir ?veskite reik?m? intervale nuo 65535 (64 KB) iki 2097120 (2 MB).
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
Pastabos
 • VVVV rei?kia ?renginio apra?o idVendor ?e?ioliktainiais skai?iais.
 • PPPP rei?kia ?renginio apra?o idProduct ?e?ioliktainiais skai?iais.

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488bef2ff902980f.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4940a3cd11fffb57.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:00
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a5e79aff6393bdd.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)04:58
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad376ed0f662ce0.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:12
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? x64 pagrindo versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_a4aa8ab3b1600945.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:04
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a55f3f50ca5d6c8d.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:49
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_a67d1533ae96ad13.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:03
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a6f21270c7c39e16.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:59
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms ?Windows Server 2008 R2? IA-64 pagrindo versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488d9325f900a10b.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:05
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_494247c311fe0453.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:44
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a601da5f63744d9.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:53
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad51ae30f6435dc.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)07:25
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2581464 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced KB2581464

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com