M?t s? c?a s? c?a m?t ?ng d?ng d?ch v? Remote Desktop (Terminal Services) RemoteApp có th? đư?c ?n trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2580346 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? vai tr? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh m?t ?ng d?ng t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? RemoteApp trên máy tính. RemoteApp ?ng d?ng này h? tr? các tính năng t? xa các ?ng d?ng tích h?p t?i đ?a phương (đư?ng s?t).
 • B?n k?t n?i v?i các ?ng d?ng RemoteApp t? m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
Trong trư?ng h?p này, m?t s? c?a s? c?a ?ng d?ng RemoteApp có th? đư?c ?n.

Ví d?, m?t c?a s? b?t lên đư?c t?o ra khi ngư?i dùng nh?p m?i tên th? xu?ng c?a m?t đi?u khi?n l?ch. Tuy nhiên, c?a s? b?t lên không đư?c hi?n th?.

Chú ýV?n đ? này không x?y ra n?u b?n không ch?y các ?ng d?ng như là m?t ?ng d?ng RemoteApp.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a l?i trong tr?nh bao Remote Desktop Protocol (RDP) (Rdpshell.exe).

H? th?ng phân c?p c?a s? không th? t?o m?t cách chính xác trong RemoteApp k?ch b?n n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t c?a s? đư?c t?o ra, và cácWS_VISIBLE lá c? đư?c thi?t l?p.
 • C?a s? không đư?c hi?n th? b?ng cách g?i các ShowWindow ch?c năng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t gói hotfix sau trên các máy b? ?nh hư?ng Windows Server 2008 R2 t? xa máy tính đ? bàn ch? và khách hàng máy tính đ? bàn t? xa.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7600.21010160,25616 Tháng b?y, 201104: 23x86
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 26Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7600.21010258,04816 Tháng b?y, 201104: 23x86
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20010 Tháng sáu, 200921: 26Không áp d?ng
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,06716 Tháng b?y, 201104: 38Không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 16x86
Rdpinit.exe6.1.7601.21772161,79216 Tháng b?y, 201104: 50x86
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 26Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21772261,12016 Tháng b?y, 201104: 50x86
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20010 Tháng sáu, 200921: 26Không áp d?ng
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,06716 Tháng b?y, 201105: 09Không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 16x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Rdpinit.exe6.1.7600.21010177,15216 Tháng b?y, 201105: 18x64
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 44Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7600.21010295,42416 Tháng b?y, 201105: 18x64
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20010 Tháng sáu, 200920: 44Không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 41x64
Rdpinit.exe6.1.7601.21772178,68816 Tháng b?y, 201105: 24x64
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201002: 01Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21772300,03216 Tháng b?y, 201105: 24x64
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20005 Tháng mư?i m?t, 201002: 01Không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x64
Rdpinit.exe6.1.7600.21010177,15216 Tháng b?y, 201105: 18x64
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 44Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7600.21010295,42416 Tháng b?y, 201105: 18x64
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20010 Tháng sáu, 200920: 44Không áp d?ng
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,06716 Tháng b?y, 201105: 35Không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 41x64
Rdpinit.exe6.1.7601.21772178,68816 Tháng b?y, 201105: 24x64
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu, 200920: 44Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21772300,03216 Tháng b?y, 201105: 24x64
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20010 Tháng sáu, 200920: 44Không áp d?ng
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,06716 Tháng b?y, 201105: 45Không áp d?ng
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 41x64
Rdpinit.exe6.1.7600.21010160,25616 Tháng b?y, 201104: 23x86
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i10 Tháng sáu, 200921: 26Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7600.21010258,04816 Tháng b?y, 201104: 23x86
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20010 Tháng sáu, 200921: 26Không áp d?ng
Rdpinit.exe6.1.7601.21772161,79216 Tháng b?y, 201104: 50x86
Rdpinit.MOFKhông áp d?ng1.197 ngư?i05 Tháng mư?i m?t, 201002: 01Không áp d?ng
Rdpshell.exe6.1.7601.21772261,12016 Tháng b?y, 201104: 50x86
Rdpshell.MOFKhông áp d?ng1,20005 Tháng mư?i m?t, 201002: 01Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm thông tin v? các ShowWindow ch?c năng, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? ch?c năng ShowWindow

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,366
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_1fb6ea51a187c51351b5c58b81a4e4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_db37d67a1784ea15.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_fa9095dac192d74cb0cab6918d0c9b69_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_0049448540bde0b8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1f81a2e9c060aadf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,712
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-t...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_212948d9bdb5bddd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,712
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_49da7536ea2befd1026ed66c7861f25f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_16661ba8a655fdb7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp737
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_cbc00be9cbdfa81f319cd278974111dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_9f40a441fb871c5f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_dde757d818583960a721bc451f1808c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_c0fe3309e8ae2144.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_def2fe10360e39637a996aa7ded45d0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_0696a79d60d7a8d3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp737
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_e8ec6f26bd5f8ae89434432b8e72959c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_16b5ec5b243a548a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_f63b7ab617b71e03bb304e71fc713d03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_f411ce93398ba6ad.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_9ed5581ecefc1ab0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp9,324
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_a07cfe0ecc512dae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp9,324
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_7ba03e6d78be1c15.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,718
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-t...lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_7d47e45d76132f13.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,718
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,059
Ngày (UTC)18 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)21: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_a92a0271035cdcab.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp6,618
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_aad1a86100b1efa9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp6,618
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2580346 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2580346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2580346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com