H? đi?u hành không th? thi?t l?p m?t kênh b?o m?t sau m?t đ?t ho?t đ?ng không thành công c?a Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 vào máy tính khách

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2580119 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? tri?n khai Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 cho nhi?u khách hàng máy tính cùng m?t lúc, vi?c tri?n khai không thành công vào m?t t? l? nh? c?a h?. Trên các khách hàng máy tính nơi mà vi?c tri?n khai không thành công, h? đi?u hành không th? thi?t l?p m?t kênh b?o m?t sau khi tri?n khai ho?c gián tuy?n mi?n tham gia ho?t đ?ng. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: NETLOGON
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 3224
Mô t?: Thay đ?i m?t kh?u tài kho?n máy tính cho trương m?c %1 th?t b?i v?i l?i sau: % n % 2
Chú ý Khi v?n đ? này x?y ra, b?n ph?i lo?i b? máy tính t? các tên mi?n và sau đó gia nh?p l?i nó đ? các tên mi?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? máy tính khách hàng có th? nh?n đư?c các STATUS_DS_BUSY tr?ng thái khi ngư?i dùng máy tính khách hàng c? g?ng thi?t l?p m?t kh?u trương m?c ngư?i dùng. Hành vi mong đ?i là máy tính khách hàng có th? ph?c h?i t? các STATUS_DS_BUSY t?nh tr?ng. Tuy nhiên, trong t?nh tr?ng này đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", máy khách không th? ph?c h?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21 xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
NETLOGON.dll6.1.7600.21010564,73616 Tháng b?y, 201104: 26x86
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200921: 29Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21772564,22416 Tháng b?y, 201104: 56x86
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200921: 29Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
NETLOGON.dll6.1.7600.21010693,76016 Tháng b?y, 201105: 22x64
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200920: 47Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21772695,29616 Tháng b?y, 201105: 29x64
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200920: 47Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7600.21010564,73616 Tháng b?y, 201104: 26x86
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200921: 29Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21772564,22416 Tháng b?y, 201104: 56x86
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200921: 29Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
NETLOGON.dll6.1.7600.210101,150,46416 Tháng b?y, 201104: 04IA-64
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200920: 52Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.217721,150,46416 Tháng b?y, 201104: 15IA-64
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200920: 52Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7600.21010564,73616 Tháng b?y, 201104: 26x86
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200921: 29Không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21772564,22416 Tháng b?y, 201104: 56x86
Nlsvc.MOFKhông áp d?ng2,87310 Tháng sáu, 200921: 29Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_1c5d3eb1f4f3ce12329290e41479051c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_7311923c1de243c9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpX86_d7fad3be837f1b4016a1ad0ee9e73009_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_c092ef017a3dbc79.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpX86_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_fe5e39d3b237004d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp35,541
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 52
Tên tệpX86_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_0005dfc3af8c134b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp35,541
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 23
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_2864bcb44ff89892a2f152a3bf66db0f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_cef52028cc262535.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpAmd64_43125dfaa4b953e6488ccec439d1eca2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_f9a51fdc9e8ceb54.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpAmd64_9d85130a4cac5711570bc9f32a16d9b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_2502c690c7dedb44.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpAmd64_a2a625b07430615cd2c36109a04a3de9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_331cca83233f79d8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_5a7cd5576a947183.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp35,547
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 53
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_5c247b4767e98481.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp35,547
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên tệpWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_64d17fa99ef5337e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,596
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 45
Tên tệpWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_667925999c4a467c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,596
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 15
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_019a7490d437f11dd7ec1e940bd67983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_2a1613a56f9090e1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpIa64_5d73fcef3bf176183ec8560e3da77900_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_01b77e83b9a09cf4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.058
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)10: 17
Tên tệpIa64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_fe5fddc9b2350949.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp35,544
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 42
Tên tệpIa64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_000783b9af8a1c47.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp35,544
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên tệpWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_64d17fa99ef5337e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,596
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 45
Tên tệpWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_667925999c4a467c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,596
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 15

Thu?c tính

ID c?a bài: 2580119 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2580119 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2580119

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com