Raksta ID: 2579295 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ja atinstal??anas programma l?dzeklis Internet Explorer 9 nav atinstal?ta pareizi, izm??iniet t?l?k min?tos risin?jumus nor?d?taj? sec?b?, k?d? vi?i iepaz?stin?ja.


1. Risin?jums: Palaidiet noteikt to vedni

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Noklik??iniet uz salabot pogu vai saiti. P?c tam noklik??iniet uz palaist dialoglodzi?u Faila lejupiel?de un izpildiet fiks?t to vedni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50778
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

2. Risin?jums: komandrinda komandu palaist

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. pierakst?ties dator?, izmantojot administratora kontu vai kontu, kuram ir administrat?v?s ties?bas.
 2. Aizveriet visus Internet Explorer p?rl?kprogrammas logus.
 3. Noklik??iniet uz S?kt, ierakstiet cmd programm? Mekl??ana r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz cmd sada?? programmas.
 4. Kop?t komandu:

  FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows - InternetExplorer-* 9. * .mum /c "cmd /c echo atinstal??ana paketi @fname & s?kt /w pkgmgr /up:@fname /norestart"
 5. Komandu Iel?m?t komandu uzvedne logu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3. Risin?jums: Izmantot sist?mas atjauno?anu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. pierakst?ties dator?, izmantojot administratora kontu vai kontu, kuram ir administrat?v?s ties?bas.
 2. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam ierakstiet Sist?mas atjauno?ana.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?anaun p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Noklik??iniet uz Turpin?t Ja tas tiek pras?ts.
 4. Programm? Sist?mas atjauno?ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz N?kamo.
 5. Par?d?taj? sarakst? atlasiet atjauno?anas punkts, kas ir agr?ks nek? instal?jot Internet Explorer 9, un p?c tam noklik??iniet uz N?kamo.
 6. Programm? Apstiprin?t atjauno?anas punkts dialoglodzi??, noklik??iniet uz Pabeigt.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atrast vair?k padomus, ieteikumus un apm?c?bas iesp?jas http://smallbusiness.support.Microsoft.com.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2579295 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 20. novembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbhowto kbuninstall kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbcip kbmt KB2579295 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2579295

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com