thông báo l?i d?ng "0x0000007E" khi k?t n?i l?i trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2579274 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
B?n không ch?c ch?n n?u đi?u này là ph?i s?a ch?a? Chúng tôi đ? thêm v?n đ? này đ? chúng tôi ch?n đoán k?t xu?t b? nh? đó có th? xác nh?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
STOP: 0X0000007E (0XFFFFFFFFC0000005 0XFFFFF80001999BA8, 0XFFFFF88001FE6858, 0XFFFFF88001FE60B0)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Lưu ?:
 • S? c? này x?y ra khi k?t n?i l?i và máy ch? v?n ch?p nh?n và g?i ch?c năng ràng bu?c.
 • Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra n?u các b? l?c truy?n t?i tr?nh đi?u khi?n giao di?n t?i đư?c cài đ?t trên máy tính.

Gi?i pháp

Thông tin Hotfix

Hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng hotfix này cho h? th?ng đang g?p s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng nghiêm tr?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuyên b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u hotfix này s?n có đ? t?i xu?ng th? s? có ph?n "Hotfix có s?n đ? t?i xu?ng" ? đ?u bài vi?t Cơ s? Ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? tính cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không phù h?p v?i hotfix c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i c?a B? ph?n H? tr? và D?ch v? Khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? t?o yêu c?u d?ch v? riêng, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? M?u "T?i xu?ng Hotfix s?n có" Hi?n th? các ngôn ng? mà hotfix này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a m?nh, đó là do hotfix này hi?n không có ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y m?t trong các h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Gói d?ch v? 1 (SP1) c?a Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? đăng k?

Đ? s? d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t các t?p có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo gi? đ?a phương cùng v?i đ? l?ch gi? mùa hè (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n các thao tác nh?t đ?nh trên t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
b?n c?p nh?t Quan tr?ng Windows 7 và hotfix cho Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong cùng gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, h?y ch?n hotfix đư?c li?t kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham kh?o ph?n "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c mà m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh d?ch v? (LDR, GDR) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p như tr?nh bày ? b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh d?ch v?
  6.1.760 0. 20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các t?p MUM (.mum) đư?c cài đ?t cho t?ng môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thông tin t?p b? sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và t?p MANIFEST c?ng như các b?o m?t liên quan (.cat) các t?p danh m?c là r?t quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, danh m?c phân lo?i b?o m?t đư?c k? b?ng ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
AFD.sys6.1.7600.21030338,94417 tháng 8 năm 201102:17
AFD.sys6.1.7601.21792338,94417 tháng 8 năm 201103:12
Đ?i v?i t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
AFD.sys6.1.7600.21030499,71217 tháng 8 năm 201103:04
AFD.sys6.1.7601.21792498,68817 tháng 8 năm 201103:20
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n IA-64-d?a trên Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
AFD.sys6.1.7600.210301,115,64817 tháng 8 năm 201102:04
AFD.sys6.1.7601.217921,115,64817 tháng 8 năm 201101:57

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft
Đ? bi?t thêm thông tin v? ch?c năng ràng bu?c, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? ch?c năng ràng bu?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? n?n t?ng l?c Windows, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? Windows l?c n?n

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_65ccb0c4e756b714c7cb1620ae59c134_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_0436766dcabf15ed.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:32
Tên t?pX86_b5c804df5a284c78e3c3722bd5f38d09_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_1ec7807993372443.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:32
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_d879254ad8ba6f28.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,506
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:58
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_da20cb3ad60f8226.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,506
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:57
Các t?p b? sung cho t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_153dde5bada33b2f1c877d7269f951f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_95ccf7daef53b6ad.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:32
Tên t?pAmd64_7aef777f83ae4eb98de5e5f2e41d546d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_9374ed5e02f6ff0f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:32
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_3497c0ce9117e05e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,510
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:43
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_363f66be8e6cf35c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,510
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:33
Các t?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64-d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_48cc3aa8ef1d6cffedfc502c6e2903b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_6b50269a8cba0852.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:32
Tên t?pIa64_cccf3417084801d85fe95c816ac90d8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_ee58e67ec76d717c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:32
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_d87ac940d8b87824.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,508
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:56
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_da226f30d60d8b22.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,508
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:14

Thu?c tính

ID c?a bài: 2579274 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbmt KB2579274 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2579274

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com