Kh?c ph?c: "gi?i h?n b? nh? ?o" báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257758 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đ?t t?p hoán trang (Pagefile.sys) trên máy tính c?a b?n đ?n m?t kích thư?c th?p hơn kích thư?c đư?c đ? ngh? c?a 12 megabyte (MB) c?ng v?i s? lư?ng b? nh? truy c?p ng?u nhiên (RAM), m?t t?p hoán trang t?m th?i (Temppf.sys) có th? đư?c t?o ra, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau sau l?n đăng nh?p:
Gi?i h?n b? nh? ?o

H? th?ng c?a b?n ch?y không có t?p hoán trang có kích thư?c đúng. Xin vui l?ng s? d?ng tùy ch?n b? nh? ?o c?a ti?u d?ng h? th?ng trong Pa-nen đi?u khi?n đ? t?o t?p hoán trang, hay đ? tăng kích thư?c kh?i t?o t?p hoán trang c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi t?p hoán trang t?m th?i s? d?ng m?t s? lư?ng đáng k? c?a không gian tr?ng trên đ?a c?ng, và không gian có s?n đ?a c?ng c?n l?i ít hơn kích thư?c ban đ?u c?a các thi?t l?p t?p tin paging b?n c?u h?nh trong b?ng đi?u khi?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:

Windows NT d?a trên máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. Nh?p vào B? nh? ?o, thi?t l?p kích thư?c ban đ?u"" và các giá tr? "Kích thư?c t?i đa" cho t?p hoán trang đ? 0 (zero), và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 4. Nh?p vào B? nh? ?o, đ?t l?i kích thư?c ban đ?u"" và các giá tr? "Kích thư?c t?i đa" các giá tr? đư?c đ? ngh? cho Windows NT, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Máy tính d?a trên Windows 2000

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. B?m vào các Nâng cao tab, b?m vào Tùy ch?n hi?u năng, b?m Thay đổi, thi?t l?p kích thư?c ban đ?u"" và các giá tr? "Kích thư?c t?i đa" cho t?p hoán trang đ? 0 (zero), và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 4. B?m vào các Nâng cao tab, b?m vào Tùy ch?n hi?u năng, b?m Thay đổi, đ?t l?i kích thư?c ban đ?u"" và các giá tr? "Kích thư?c t?i đa" các giá tr? đư?c đ? ngh? cho Windows 2000, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Sau khi b?n c?u h?nh t?p hoán trang cho m?t kích thư?c phù h?p, t?p hoán trang t?m th?i này s? b? xóa và b? nh? ?o l?i không c?n x?y ra.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?o ra đ? không gian đ?a đ? ch?a kích thư?c c?a t?p hoán trang t?m th?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Thông báo l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này có th? x?y ra khi kích thư?c t?p hoán trang kh?i t?o gi?m đ?n m?t s? ti?n nh? hơn đáng k? so v?i s? ti?n đư?c đ? ngh?. Windows nh?n ra r?ng kích thư?c t?p hoán trang là không đ? và t?o ra m?t t?p hoán trang t?m th?i lên đ?n 20 MB trong thư m?c Winnt\System32. Các Các vấn đề hi?n th? h?p tho?i trong b?ng đi?u khi?n sau đó đư?c, bu?c b?n đ? gi?i quy?t v?n đ? t?p hoán trang.

Khi không gian đ?a c?ng trên máy tính c?a b?n là 30 Megabyte ho?c ít hơn, các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n c? g?ng s?a ch?a không đ? kích thư?c t?p hoán trang. S? k?t h?p c?a không đ? kích thư?c t?p hoán trang và kích thư?c t?p hoán trang t?m th?i có th? d? dàng s? d?ng t?t c? các không gian đ?a c?ng s?n dùng mi?n phí. Đi?u này không đ? l?i đ? không gian tr?ng đ? t?o t?p hoán trang l?n, đ? đ? lo?i b? s? c?n thi?t cho t?p hoán trang t?m th?i.

Cách duy nh?t đ? gi?i phóng không gian đ?a đư?c s? d?ng b?i t?p hoán trang t?m th?i là t?o ra m?t cách thích h?p có kích thư?c t?p hoán trang đánh d?u. Khi nó không c?n là c?n thi?t, t?p hoán trang t?m th?i này s? b? xóa sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, và không gian đ?a sau đó đư?c gi?i thoát.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257758 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbfix kbvs600sp4fix kbvs600sp5fix kbmt KB257758 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257758

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com