Kh?c ph?c: T?p tin d? li?u b? máy cơ s? d? li?u có th? đư?c đánh không chính xác d?u ki?m là thưa th?t trong SQL Server 2008 R2 ho?c trong SQL Server 2008 ngay c? khi các t?p tin v?t l? đư?c đánh d?u ki...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2574699 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2008 s?a ch?a như là m?t t?p tin t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2008 có th? mark t?p tin d? li?u b? máy cơ s? d? li?u như thưa th?t ngay c? khi các t?p tin v?t l? đư?c đánh d?u ki?m là không thưa th?t trong h? th?ng t?p.

Ghi chú
 • Đ? xác đ?nh xem các t?p tin d? li?u b? máy cơ s? d? li?u đư?c đánh d?u ki?m là thưa th?t trong siêu d? li?u SQL Server, ch?y các tuyên b? sau, và sau đó ki?m tra xem c?t Is_Sparse đư?c đ?t thành m?t giá tr? nonzero trong thi?t l?p k?t qu?:
  Use
  <database name>
  select is_sparse , physical_name from sys.database_files
 • Đ? truy v?n t?nh tr?ng c?a các t?p tin v?t l? trong h? th?ng t?p, ch?y l?nh Windows sau khi b? máy cơ s? d? li?u là gián tuy?n:
  fsutil sparse queryflag 
  <files path>\<database file>
  N?u b?n nh?n đư?c đ?u ra sau, các t?p tin đư?c đánh d?u ki?m là thưa th?t trong h? th?ng t?p tin:
  T?p này đư?c thi?t l?p như thưa th?t.
 • C? hai siêu d? li?u SQL Server và siêu d? li?u h? th?ng t?p ph?i đư?c đánh d?u ki?m là thưa th?t cho ch? b? máy cơ s? d? li?u t?p d? li?u thu?c v? m?t b?n ch?p b? máy cơ s? d? li?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? h? th?ng t?p không chính xác đánh d?u ki?m m?t t?p tin d? li?u b? máy cơ s? d? li?u toàn b? như thưa th?t sau khi m?t d?ng khác mà ban đ?u đư?c đánh d?u ki?m như thưa th?t đư?c l?y ra. Các d?ng khác đư?c l?y ra khi m?t l?nh DBCC CHECKDB k?t thúc.

Ghi chú
 • N?i b? b? máy ?nh cơ s? d? li?u ngư?i s? d?ng là m?t tính năng NTFS đư?c s? d?ng b?i các gia đ?nh DBCC CHECKDB l?nh. Khi b?n ch?y DBCC l?nh, b? máy cơ s? d? li?u t?o ra m?t b? máy ?nh cơ s? d? li?u thay th? d?ng và mang nó đ?n m?t nhà nư?c th?ng nh?t giao d?ch. DBCC l?nh ch?y ki?m tra đ?i v?i các d?ng khác. Thay th? d?ng gi?m xu?ng sau khi l?nh DBCC hoàn t?t.
 • Thi?t k? đó gây ra v?n đ? này đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows Server 2003 trong đó sao lưu Windows m?c âm lư?ng đư?c s? d?ng đ? sao lưu b? máy cơ s? d? li?u t?p tin. Siêu d? li?u SQL Server lưu m?t đ?ng g?i c?a các thu?c tính thưa th?t cho các t?p tin d? li?u trong h? th?ng bàn. Tuy nhiên, SQL Server không c?p nh?t các thông tin Is_Sparse sau khi các thu?c tính thưa th?t đư?c l?y ra t? h? th?ng t?p.
 • V?n đ? này c?ng x?y ra sau khi b?n di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u t? Windows Server 2003 lên phiên b?n sau này c?a m?t hệ điều hành Windows.

  Ví d?, b?n di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u t? Windows Server 2003 sang Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong SQL Server 2008 R2 ho?c trong SQL Server 2008, áp d?ng hotfix sau đây, và sau đó mang l?i cho b? máy cơ s? d? li?u tr?c tuy?n. Khi b? máy cơ s? d? li?u đư?c đưa tr?c tuy?n, SQL Server s? ki?m tra xem các siêu d? li?u c?a các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u v?t l? đư?c đánh d?u ki?m là thưa th?t trong h? th?ng t?p. N?u nó đư?c đánh d?u ki?m là không thưa th?t, các siêu d? li?u SQL Server đư?c C?p Nh?t.

Lưu ? Đ? lo?i b? thưa th?t thu?c tính h? th?ng t?p, sao chép các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u, và sau đó s? d?ng đ?ng g?i m?i c?a các t?p tin cho b? máy cơ s? d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh này, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? lo?i b? thu?c tính thưa th?t t? h? th?ng t?p

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2617146 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 3. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582282 Tích l?y gói 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582285 Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 2. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2 CU9

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 9 cho SQL Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567713 Cumulative update C?p Nh?t gói 9 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 Cu

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567714 Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlservr.exe2009.100.1800.0121,829,21608-Jun-201111: 55IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1800.062,027,61608-Jun-201112: 28x 64
Sqlservr.exe2009.100.1800.042,911,58408-Jun-201113: 22x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và v? các phiên b?n c?a s?n ph?m SQL Server mà các quy t?c đư?c đánh giá.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m mà các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server b? máy cơ s? d? li?u t?p tin đư?c đánh d?u ki?m như các t?p tin thưa th?t
H? th?ng Trung tâm c? v?n s? ki?m tra n?u trư?ng h?p SQL Server này ch?a các t?p b? máy cơ s? d? li?u đư?c đánh d?u ki?m như thưa th?t. Ch? b? máy ?nh cơ s? d? li?u t?p tin nên đư?c đánh d?u ki?m là t?p tin. N?u t?p tin b? máy cơ s? d? li?u b?nh thư?ng đư?c đánh d?u ki?m là thưa th?t, sau đó c? v?n t?o ra m?t c?nh báo. C? v?n d?a trên c?t is_sparse sys.master_files xem danh m?c. Xem l?i các chi ti?t đư?c cung c?p trong ph?n "Thông tin thu th?p" c?a c?nh báo c? v?n, và ki?m tra t?nh tr?ng thưa th?t ? c?p hệ điều hành cho các t?p tin b? ?nh hư?ng. Sau khi b?n r? ràng t?nh tr?ng thưa th?t OS, b?n có th? áp d?ng hotfix th?o lu?n trong bài vi?t này làm tươi siêu d? li?u SQL Server và đ?ng b? hóa v?i các cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành.

SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DBCC l?nh, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? DBCC l?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các báo cáo Fsutil , truy c?p web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? báo cáo Fsutil
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này trong Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973886 B?n không th? khôi ph?c t?p tin l?n trong h? th?ng t?p NTSF khi t?t c? các d?ng d? li?u đó có thu?c tính thưa th?t s? b? xóa trong 64-bit phiên b?n Windows XP SP2 ho?c Windows Server 2003 SP2
932021 Thông báo l?i khi b?n ch?y l?nh "chkdsk" cùng v?i các "/ v" chuy?n đ?i trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003: "Correcting t?p tin thưa th?t k? l?c phân khúc <number>"</number>

Thu?c tính

ID c?a bài: 2574699 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2574699 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2574699

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com