ID c?a bi: 2570791 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
H tr danh cho Windows Vista Goi Dich vu 1 (SP1) a kt thuc vao ngay 12 thang 7 nm 2011. tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao rng ban ang chay Windows Vista co Goi Dich vu 2 (SP2). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft:
Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr
Quan trong Ban cp nht nay thay th ban cp nht 2443685 a c phat hanh vao thang 12 nm 2010. Ban cp nht nay con bao gm cac thay i b sung v mui gi c phat hanh di dang hotfix sau khi ban cp nht 2443685 c xut ban.

Nu ban a trin khai ban cp nht 2443685, hay oc m ta cua cac thay i v mui gi cu th c nu trong bai vit nay xac inh xem ban co phai trin khai ngay lp tc ban cp nht nay hay khng. Nu cac h thng khng bi anh hng trc tip, ban co th ln lich vic trin khai vao c hi ln sau.

Chung ti khuyn ban nn trin khai ban cp nht mui gi tich luy cp nht nht cua Windows am bao tinh thng nht cua c s d liu mui gi trn tt ca cac h thng.

Quan trong
 • Trc khi ban ap dung ban cp nht c m ta trong bai vit nay, hay lu y n cac s c tim n co th anh hng n Microsoft Outlook.

  bit thm thng tin v nhng s c nay, hay xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  931667 Cach x ly cac thay i v mui gi bng cach s dung Cng cu Cp nht D liu Mui gi danh cho Microsoft Office Outlook
 • Nu ban ang chay Microsoft Exchange Server trong mi trng Cng ngh Thng tin (CNTT), ban phai tin hanh cac bin phap b sung am bao Exchange Server hoat ng ung.

  bit thm thng tin v ban cp nht quy c gi mua he (DST) cua Exchange, hay xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  941018 Cach x ly quy c gi mua he bng cach s dung Cng cu Cp nht Lich Exchange
 • Cac ban cp nht mui gi tich luy chi bao gm d liu a thay i cho mt vung cu th hoc d liu a c thm duy tri phn chn le vi cac phin ban h iu hanh khac. Do o, nu khoa mui gi bi xoa, mt s gia tri gc co th khng khi phuc c sau khi ban ap dung ban cp nht mui gi tich luy.

  Chung ti khuyn ban khng nn xoa bt ky khoa ng ky nao lin quan n mui gi. Trn may tinh co cac khoa mui gi cha hoan tt, u tin hay khi phuc cac khoa mui gi t mt ban sao lu tt a bit. Sau o, ap dung ban cp nht.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Ban cp nht ma bai vit nay m ta thay i d liu mui gi iu chinh cac thay i quy c gi mua he (DST) mt vai quc gia.

Ban cp nht ma bai vit nay m ta la mt ban cp nht tich luy bao gm cac thay i a phat hanh trc o di dang cac hotfix trong cac bai vit cua C s Kin thc (KB) Microsoft 2543367, 2523087, 2519231 va 2515337. Ban cp nht tich luy nay cung bao gm cac ban va b sung khng co trong cac hotfix a phat hanh trc o. bit thm thng tin v cach cac thay i DST co th anh hng n nhng san phm khac cua Microsoft, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=vi-vn#tab1
bit thm thng tin v nhng thay i i vi quy c gi mua he co th anh hng n cac san phm khac cua Microsoft nh th nao, hay xem bai vit sau y trong C s Kin thc Microsoft:
914387 Cach cu hinh quy c gi mua he cho h iu hanh Microsoft Windows
Chu y Khi ban ap dung ban cp nht nay, ban co th nhn c thng bao sau:
Khng th cai t ban cp nht do mt ban cp nht mui gi mi hn hoc ging nh vy a c cai t trn h thng.
Thng bao nay chi ra rng ban a ap dung ban cp nht ung hoc Windows Updates hoc Microsoft Update a t ng cai t ban cp nht nay. Khng cn thc hin thm hanh ng nao cp nht h iu hanh Windows.

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows 7 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xung
T?i xu?ng gi B?n c?p nh?t cho Windows 7 dnh cho H? th?ng d?a trn x64 (KB2570791) ngay by gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2008 R2 cho H thng da trn Itanium (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Vista SP2 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Vista SP2 cho H thng da trn x64 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2008 SP2 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2008 SP2 x64 Edition (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2008 SP2 cho H thng da trn Itanium (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows XP SP3 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows XP SP3 x64 Edition (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2003 SP2 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2003 SP2 x64 Edition (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Server 2003 SP2 cho H thng da trn Itanium (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Embedded Standard 7 (KB2570791) ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht danh cho Windows Embedded Standard 7 cho H thng da trn x64 (KB2570791) ngay by gi.

Ngay Phat hanh: 09.08.2011

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Cac ni dung cp nht t ban cp nht mui gi Windows tich luy trc o

Cac thay i sau a c thc hin k t ban cp nht mui gi tich luy Windows trc o:
 • Gi chun Th Nhi Ky:
  Mui gi Windows mi a c tao: Gi chun Th Nhi Ky. Tn hin thi la "(UTC+2:00) Istanbul." Chinh phu Th Nhi Ky a quyt inh thay i lich trinh DST cua nm 2011. Lich trinh nay se bt u vao Th hai ngay 28 thang 3 thay vi Chu nht ngay 27 thang 3.
  "Istanbul" a bi xoa khoi tn hin thi cua mui gi "(UTC+2:00) Athens, Bucharest, Istanbul".
 • Gi chun Ai Cp[tn hin thi "(UTC+2:00) Cairo"]:
  Chinh phu Ai Cp a huy quy c gi mua he.
 • Gi chun Nam Chu A Thai Binh Dng[tn hin thi "(UTC-4:00) Santiago"]:
  t ngay bt u DST cua nm 2011 din ra vao thang 8 va ngay kt thuc nm 2012 din ra vao thang 5.
 • Gi chun Ma-rc [tn hin thi "(UTC) Casablanca"]:
  t ngay kt thuc DST cua nm 2011 din ra vao thang 7.
 • Gi chun Fiji [tn hin thi "(UTC+12:00) Fiji"]:
  t ngay kt thuc DST cua nm 2011 din ra vao ngay Chu nht u tin cua thang 3.
 • Gi chun Samoa [tn hin thi "(UTC-11:00) Samoa"]:
  t gi kt thuc DST cua nm 2011 din ra mt gi sau o.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn khoa mui gi Tn hin thi Bt u DST cua nm Kt thuc DST cua nm 2011Khoa con TZI
Gi chun Th Nhi Ky(UTC+2:00)IstanbulTh hai cui cung cua thang 3

03:00:00.000
Ch? nh?t cui cung cua thng 10

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Ai Cp(UTC+02:00) CairoKhng coKhng co"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Nam Chu A Thai Binh Dng(UTC-04:00)SantiagoTh bay th ba cua thang 8

23:59:59.999
Th bay u tin cua thang 5

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Gi chun Ma-rc(UTC)CasablancaTh bay u tin cua thang 4

23:59:59.999
Th? b?y cui cung cua thng 7

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Gi chun Fiji(UTC+12:00)FijiChu nht th t cua thang 10

02:00:00.000
Chu nht u tin cua thang 3

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Samoa(UTC-11:00)SamoaChu nht cui cung cua thang 9

00:00:00.000
Chu nht u tin cua thang 4

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Ngoai nhng thay i nay, ban cp nht tich luy DST cua thang 8 nm 2011 bao gm cac ban chinh sa cho nhng mui gi sau:

 • a cp nht lng bu thi gian UTC va xoa DST cho cac mui gi c lit k trong bang.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Mui giCuMi
Gi chun Nga (UTC +3:00) Moscow, St Petersburg, Volgograd(UTC +4:00) Moscow, St Petersburg, Volgograd
Gi chun Ekaterinburg(UTC +5:00) Ekaterinburg(UTC +6:00) Ekaterinburg
Gi chun Bc Trung tm Chu A(UTC +6:00) Novosibirsk(UTC +7:00) Novosibirsk
Gi chun Bc Chu A(UTC +7:00) Krasnoyarsk(UTC +8:00) Krasnoyarsk
Gi chun ng Bc A(UTC +8:00) Irkutsk(UTC +9:00) Irkutsk
Gi chun Yakutsk(UTC +9:00) Yakutsk(UTC +10:00) Yakutsk
Gi chun Vladivostok(UTC +10:00) Vladivostok(UTC +11:00) Vladivostok
Gi chun Magadan(UTC +11:00) Magadan(UTC +12:00) Magadan
 • Gi chun Kaliningrad[tn hin thi "(UTC+3:00) Kaliningrad"]:
  a tao mui gi Windows mi va mui gi co tn hin thi la "(UTC+3:00) Kaliningrad." Mui gi nay khng tun theo quy c gi mua he.
 • Gi chun Newfoundland [tn hin thi "(UTC-3:30) Newfoundland"]:
  Thi gian bt u va thi gian kt thuc DST a c cp nht t 12:01 gi tra thanh 2:00 gi sang.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn khoa mui gi Tn hin thi Bt u DST cua nm Kt thuc DST cua nm 2011Khoa con TZI
Gi chun Nga(UTC +4:00) Moscow, St. Petersburg, VolgogradKhng coKhng coTZI=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Ekaterinburg(UTC +6:00) EkaterinburgKhng coKhng coTZI=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Bc Trung tm Chu A(UTC +7:00) NovosibirskKhng coKhng coTZI=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Bc Chu A(UTC +8:00) KrasnoyarskKhng coKhng coTZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun ng Bc A(UTC +9:00) IrkutskKhng coKhng coTZI=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Yakutsk(UTC +10:00) YakutskKhng coKhng coTZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Vladivostok(UTC +11:00) VladivostokKhng coKhng coTZI=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Magadan(UTC +12:00) MagadanKhng coKhng coTZI=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Kaliningrad(UTC +3:00) KaliningradKhng coKhng coTZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Gi chun Newfoundland(UTC-3:30) NewfoundlandChu nht th hai cua thang 3

00:01:00:000
Chu nht u tin cua thang 11

02:00:00:000
TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


S c a bit

Sau khi ban cai t ban cp nht nay, vic chuyn i ngay mua ng nm 2011 cu t UTC sang gi ia phng cho cac mui gi Nga bi anh hng s dung lng bu thi gian (+4 thay vi +3 trong trng hp Gi tiu chun Nga). S c nay chi anh hng n cac ngay mua ng cu (thang 1 nm 2011 n khi bt u DST nm 2011).

Windows XP

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3) ap dung ban cp nht nay. bit thm thng tin, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach tai goi dich vu Windows XP mi nht

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh cua minh sau khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Chu yBan co th cai t ban cp nht tich luy nay thm chi sau khi ban a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc o. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:
2443685 Ban cp nht mui gi tich luy vao thang 12 nm 2010 danh cho h iu hanh Microsoft Windows

Windows Server 2003

iu kin tin quyt

Ban phai cai t Windows Server 2003 SP2 ap dung ban cp nht nay. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
889100 Cach tai goi dich vu mi nht danh cho Windows Server 2003

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Chu yBan co th cai t ban cp nht tich luy nay thm chi sau khi ban a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc o. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:
2443685 Ban cp nht mui gi tich luy vao thang 12 nm 2010 danh cho h iu hanh Microsoft Windows

Windows Vista hoc Windows Server 2008

iu kin tin quyt

Ban phai cai t sn Windows Vista hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 ap dung ban cp nht nay.

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Chu yBan co th cai t ban cp nht tich luy nay thm chi sau khi ban a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc o. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:
2443685 Ban cp nht mui gi tich luy vao thang 12 nm 2010 danh cho h iu hanh Microsoft Windows

Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

iu kin tin quyt

Khng yu cu iu kin tin quyt nao ap dung ban cp nht nay. Goi tng t cai t trn ca phin ban RTM cung nh phin ban SP1 cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2.

Yu cu khi ng lai

Ban co th phai khi ng lai may tinh sau khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Chu yBan co th cai t ban cp nht tich luy nay thm chi sau khi ban a cai t bt ky ban cp nht nao sau y a phat hanh trc o. Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:
2443685 Ban cp nht mui gi tich luy vao thang 12 nm 2010 danh cho h iu hanh Microsoft Windows


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2570791 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Mi Mt 2011 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Embedded Standard 7
T? kha:
kbfix kbsurveynew kbpubtypekc KB2570791

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com