Identifikator ?lanka: 2570791 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Podr?ka za operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1) zavr?ila se 12. jula 2011. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na ovoj Microsoft Veb stranici:
Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows
Va?no Ova ispravka zamenjuje bezbednosnu ispravku 2443685, koja je izdata u decembru 2010. godine. .Ova ispravka tako?e uklju?uje dodatne promene za vremensku zonu koje su izdate kao hitne ispravke nakon objavljivanja ispravke 2443685.

Ako ste ve? primenili ispravku 2443685, pro?itajte opise promena za odre?ene vremenske zone o kojima se govori u ovom ?lanku, da biste utvrdili da li morate odmah da primenite ovu ispravku. Ako to ne poga?a sisteme direktno, mo?ete da zaka?ete primenu kada bude dostupna slede?a prilika.

Preporu?ujemo da primenite najnovije kumulativne ispravke za Windows vremenske zone da bismo vam garantovali doslednost u bazi podataka o vremenskim zonama na svim sistemima.

Va?no
 • Pre nego ?to primenite ispravku opisanu u ovom ?lanku, imajte u vidu potencijalne probleme do kojih mo?e do?i sa programom Microsoft Outlook.

  Dodatne informacije o ovim problemima potra?ite u ?lanku u Microsoft bazi znanja:
  931667 Kako re?iti promene u vremenskim zonama kori??enjem alatke za a?uriranje podataka o vremenskoj zoni za Microsoft Office Outlook
 • Ako koristite Microsoft Exchange Server u okru?enju informacione tehnologije (IT), potrebno je da preduzmete dodatne mere da biste mogli da garantujete pravilan rad Exchange Servera.

  Dodatne informacije o ispravki za Exchange letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST) potra?ite u ?lanku u Microsoft bazi znanja:
  941018 Kako re?iti letnje/zimsko ra?unanje vremena kori??enjem alatke za a?uriranje Exchange kalendara
 • Kumulativne ispravke vremenske zone sadr?e samo podatke koji su promenjeni za odre?eni region ili koji su dodati za odr?avanje doslednosti sa drugim verzijama operativnog sistema. Stoga, ako je se izbri?e klju? vremenske zone, neke originalne vrednosti mo?da ne?e mo?i da se vrate nakon primene kumulativne ispravke zone.

  Preporu?ujemo da ne bri?ete klju?eve registratora koji su povezani sa vremenskim zonama. Na ra?unaru koji sadr?i nepotpune klju?eve za vremensku zonu, prvo vratite te klju?eve sa poznate ispravne rezervne kopije. Zatim primenite ispravku.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ispravka koju ovaj ?lanak opisuje menja podatke o vremenskoj zoni tako da prilagodi promene u letnjem/zimskom ra?unanju vremena (DST) za nekoliko zemalja.

Ispravka koju ovaj ?lanak opisuje je kumulativna zbirna ispravka koja uklju?uje promene prethodno objavljene kao hitne ispravke u ?lancima na Microsoft bazi znanja (KB) 2543367, 2523087, 2519231 i 2515337. Ova kumulativna ispravka tako?e uklju?uje dodatne ispravke koje nisu uklju?ene u prethodno objavljene hitne ispravke. Vi?e informacija o tome kako DST promene mogu da uti?u na druge Microsoft proizvode potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=sr-latn-cs
Vi?e informacija o tome kako promene u letnjem/zimskom ra?unanju vremena mogu da uti?u na druge Microsoft proizvode potra?ite u ?lanku u Microsoft bazi znanja:
914387 Kako konfigurisati letnje/zimsko ra?unanje vremena za Microsoft Windows operativne sisteme
Napomena Kada primenite ovu ispravku, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku:
Nije mogu?e instalirati ispravku jer je novija ili ista ispravka vremenske zone ve? instalirana u sistem.
Ova poruka pokazuje da ste ve? primenili ta?nu ispravku ili da su ispravke za Windows Updates ili ispravke za Microsoft automatski instalirale ovu ispravku. Nije potrebna dodatna radnja da biste a?urirali operativni sistem Windows.

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na Itanium procesorima (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Vista SP2 (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Vista SP2 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server SP2 (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 SP2 x64 Edition (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 SP2 za sisteme zasnovane na Itanium procesorima (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Vista XP SP3 (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows XP SP3 x64 Edition (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2003 SP2 (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2003 SP2 x64 Edition (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2003 SP2 za sisteme zasnovane na Itanium procesorima (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Embedded Standard 7 (KB2570791).

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Embedded Standard 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2570791).

Datum izdavanja: 09.08.2011.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Ispravke iz prethodne kumulativne ispravke za a?uriranje Windows vremenske zone

Do?lo je do slede?ih izmena nakon prethodne kumulativne ispravke za Windows vremensku zonu:
 • Standardno vreme u Turskoj:
  Kreirana je nova Windows vremenska zona: Standardno vreme u Turskoj Ime za prikaz je ?(UTC+2:00) Istanbul.? Vlada Turske je odlu?ila da promeni DST raspored za 2011. godinu. Po?e?e u ponedeljak, 28. marta, umesto u nedelju, 27. marta.
  ?Istanbul? je uklonjen iz imena za prikaz vremenske zone ?(UTC+2:00) Atina, Bukure?t, Istanbul?.
 • Standardno vreme u Egiptu [Ime za prikaz ?(UTC+2:00) Kairo?]:
  Vlada Egipta je ukinula promene u letnjem/zimskom ra?unanju vremena.
 • Standardno vreme za Pacifik SA [Ime za prikaz ?(UTC-4:00) Santijago?]:
  Postavlja 2011 DST datum po?etka tako da bude u avgustu, a da datum zavr?etka u 2012. godini bude u martu. 
 • Standardno vreme u Maroku [Ime za prikaz ?(UTC) Kazablanka?]:
  Postavlja da 2011 DST datum zavr?etka bude u julu.
 • Standardno vreme na ostrvu Fid?i [Ime za prikaz ?(UTC+12:00) Fid?i?]:
  Postavlja da 2011 DST datum zavr?etka bude u prvoj nedelji u martu.
 • Standardno vreme za Samou[Ime za prikaz ?(UTC-11:00) Samoa?]:
  Postavlja da 2011 DST datum zavr?etka bude jedan sat kasnije.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime klju?a vremenske zone Ime za prikaz2011 DST po?etak2011 DST zavr?etakTZI potklju?
Standardno vreme u Turskoj(UTC+2:00)IstanbulPoslednji ponedeljak u martu

03:00:00.000
Poslednja nedelja u oktobru

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Egiptu(UTC+02:00) KairoNijednaNijedna"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Pacifiku SA(UTC-04:00)SantijagoTre?a subota u avgustu

23:59:59.999
Prva subota u maju

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Standardno vreme u Maroku(UTC)KazablankaPrva subota u aprilu

23:59:59.999
Poslednja subota u julu

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Standardno vreme na ostrvu Fid?i(UTC+12:00)Fid?i?etvrta nedelja u oktobru

02:00:00.000
Prva nedelja u martu

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Samoi(UTC-11:00)SamoaPoslednja nedelja u septembru

00:00:00.000
Prva nedelja u aprilu

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Pored ovih promena, DST kumulativne ispravke za avgust 2011. sadr?e revizije za slede?e vremenske zone:

 • A?urirani pomaci za UTC i uklonjen DST za vremenske zone navedeni su u tabeli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Vremenska zonaStaroNovo
Standardno vreme u Rusiji (UTC +3:00) Moskva, Sankt Peterburg, Volgograd(UTC +4:00) Moskva, Sankt Peterburg, Volgograd
Standardno vreme u Jekaterinburgu(UTC+5:00) Jekaterinburg(UTC+6:00) Jekaterinburg
Standardno vreme za severnu centralnu Aziju(UTC+6:00) Novosibirsk(UTC+7:00) Novosibirsk
Standardno vreme za severnu Aziju(UTC+7:00) Krasnojarsk(UTC+8:00) Krasnojarsk
Standardno vreme za severoisto?nu Aziju(UTC+8:00) Irkutsk(UTC+9:00) Irkutsk
Standardno vreme u Jakutsku(UTC+9:00) Jakutsk(UTC+10:00) Jakutsk
Standardno vreme u Vladivodstoku(UTC+10:00) Vladivodstok(UTC+11:00) Vladivodstok
Standardno vreme u Magadanu(UTC+11:00) Magadan(UTC+12:00) Magadan
 • Standardno vreme u Kalinjingradu [Ime za prikaz ?(UTC+3:00) Kalinjingrad?]:
  Kreirana je nova vremenska zona za Windows, sa imenom za prikaz ?(UTC+3:00) Kalinjingrad.? Ova vremenska zone ne uzima u obzir letnje/zimsko ra?unanje vremena.
 • Standardno vreme za Njufaundlendu[Ime za prikaz ?(UTC-3:00) Njufaundlend?]:
  Vreme po?etka i zavr?etka DST-a a?urirano je sa 12:01h na 2:00h.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime klju?a vremenske zone Ime za prikaz2011 DST po?etak2011 DST zavr?etakTZI potklju?
Standardno vreme u Rusiji(UTC +4:00) Moskva, Sankt Peterburg, VolgogradNijednaNijedna?TZI?=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Jekaterinburgu(UTC+6:00) JekaterinburgNijednaNijedna?TZI?=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme za severnu centralnu Aziju(UTC+7:00) NovosibirskNijednaNijedna?TZI?=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme za severnu Aziju(UTC+8:00) KrasnojarskNijednaNijedna?TZI?=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme za severoisto?nu Aziju(UTC+9:00) IrkutskNijednaNijedna?TZI?=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Jakutsku(UTC+10:00) JakutskNijednaNijedna?TZI?=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Vladivodstoku(UTC+11:00) VladivodstokNijednaNijedna?TZI?=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Magadanu(UTC+12:00) MagadanNijednaNijedna?TZI?=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Kalinjingradu(UTC+3:00) KalinjingradNijednaNijedna?TZI?=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme u Njufaundlendu(UTC-3:30) NjufaundlendDruga nedelja u martu

00:01:00:000
Prva nedelja u novembru

02:00:00:000
?TZI?=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


Poznati problemi

Nakon instaliranja ove ispravke, konverzija starih zimskih datuma iz 2011. godine u zimske datume iz UTC na lokalno vreme za date vremenske zone u Rusiji koristi neta?ni pomak (+4 umesto +3 kada se radi o standardnom vremenu u Rusiji). Ovaj problem uti?e samo na stare zimske datume (od januara 2011. godine do po?etka DST-a u 2011. godini).

Windows XP

Preduslovi

Potrebno je da imate instaliran Windows XP servisni paket 3 (SP3) da biste primenili ovu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322389 Kako dobiti najnoviji Windows XP servisni paket

Zahtev za ponovno pokretanje

Nakon primene ove ispravke ?ete mo?da morati da ponovo pokrenete ra?unar.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Ovu kumulativnu zbirnu ispravku mo?ete da instalirate nakon instaliranja nekih od prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:
2443685 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2010. godine iz Microsoft Windows operativnih sistema

Windows Server 2003

Preduslovi

Potrebno je da imate instaliran Windows Server 2003 SP2 da biste primenili ovu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
889100 Kako dobiti najnoviji Windows Server 2003 servisni paket

Zahtev za ponovno pokretanje

Nakon primene ove ispravke ?ete mo?da morati da ponovo pokrenete ra?unar.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Ovu kumulativnu zbirnu ispravku mo?ete da instalirate nakon instaliranja nekih od prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:
2443685 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2010. godine iz Microsoft Windows operativnih sistem

Windows Vista ili Windows Server 2008

Preduslovi

Potrebno je da imate instaliran operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008 servisni paket 2 da biste primenili ovu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Posle primene ove ispravke morate ponovo da pokrenete ra?unar.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Ovu kumulativnu zbirnu ispravku mo?ete da instalirate nakon instaliranja nekih od prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:
2443685 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2010. godine iz Microsoft Windows operativnih sistema

Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Preduslovi

Nema preduslova za primenu ove ispravke. Isti paket instalira na RTM verziji, kao i na SP1 verzijama operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ?e biti potrebno da ponovo pokrenete ra?unar nakon primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Ovu kumulativnu zbirnu ispravku mo?ete da instalirate nakon instaliranja nekih od prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:
2443685 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2010. za Microsoft Windows operativne sisteme


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2570791 - Poslednji pregled: 22. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Embedded Standard 7
Klju?ne re?i: 
kbfix kbsurveynew kbpubtypekc KB2570791

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com