Raksta ID: 2570791 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Atbalsts sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnei (SP1) beidz?s 2011. gada 12. j?lij?. Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, ka dator? darbojas sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2). Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, skatiet Microsoft t?mek?a lapu:
Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts
Svar?gi! ?is atjaunin?jums aizst?j un nomaina 2010. gada decembr? izlaisto atjaunin?jumu 2443685. ?aj? atjaunin?jum? ir ietvertas ar? laika joslas izmai?as, kas izlaistas k? labojumfaili p?c atjaunin?juma 2443685 public??anas.

Ja esat jau ieviesis atjaunin?jumu 2443685, izlasiet ?aj? rakst? min?tos konkr?to laika joslu izmai?u aprakstus, lai noteiktu, vai ?is atjaunin?jums j?ievie? nekav?joties. Ja sist?mas netiek tie?i ietekm?tas, varat iepl?not ievie?anu piem?rot?k? laik?.

Lai vis?s sist?m?s garant?tu laika joslu datu b?zes konsekvenci, ieteicams ieviest jaun?ko Windows kumulat?vo laika joslas atjaunin?jumu.

Svar?gi!
 • Pirms ievie?at ?aj? rakst? aprakst?to atjaunin?jumu, ?emiet v?r? potenci?l?s probl?mas, kas var ietekm?t Microsoft Outlook.

  Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par ??m probl?m?m, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  931667 K? apstr?d?t laika joslas izmai?as, izmantojot Microsoft Office Outlook paredz?to laika joslas datu atjaunin??anas r?ku
 • Ja inform?cijas tehnolo?iju vid? izmantojat Microsoft Exchange Server, pareizas Exchange Server darb?bas garant??anai j?veic papildu pas?kumi.

  Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Exchange ziemas/vasaras laika (DST) atjaunin??anu, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  941018 K? apstr?d?t ziemas/vasaras laiku, izmantojot Exchange kalend?ra atjaunin??anas r?ku
 • Kumulat?vos laika joslas atjaunin?jumos ir ietverti tikai konkr?tam re?ionam main?ti dati vai dati, kas pievienoti, lai uztur?tu parit?ti ar cit?m oper?t?jsist?mas versij?m. T?d??, izdz??ot laika joslas atsl?gu, atsevi??as s?kotn?j?s v?rt?bas p?c kumulat?v?s joslas atjaunin??anas var netikt atjaunotas.

  Nav ieteicams dz?st ar laika josl?m saist?tas re?istra atsl?gas. Dator?, kur? ir nepiln?gas laika joslas atsl?gas, vispirms atjaunojiet t?s no zin?ma, pareiza dubl?juma. Tad lietojiet atjaunin?jumu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? aprakst?tais atjaunin?jums maina laika joslas datus ziemas/vasaras laika (DTS ? Daylight saving time) izmai?u piel?go?anai vair?k?s valst?s.

?aj? rakst? aprakst?tais atjaunin?jums ir kumulat?vu atjaunin?jumu apkopojums, kur? iek?autas izmai?as iepriek? izlaistiem labojumfailiem, kas min?ti Microsoft zin??anu b?zes rakstos 2543367, 2523087, 2519231 un 2515337. ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? ir ietverti papildu labojumi, kas netika iek?auti iepriek? izlaistajos labojumfailos. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? DST izmai?as var ietekm?t citus Microsoft produktus, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=lv
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? ziemas/vasaras laika izmai?as var ietekm?t citus Microsoft produktus, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
914387 K? konfigur?t ziemas/vasaras laiku Microsoft Windows oper?t?jsist?m?s
Piez?me. Lietojot ?o atjaunin?jumu, iesp?jams, sa?emsit ??du zi?ojumu:
Atjaunin?jumu nevar instal?t, jo sist?m? jau ir instal?ts jaun?ks vai t?ds pats laika joslas atjaunin?jums.
?is zi?ojums nor?da, ka jau esat lietojis pareizu atjaunin?jumu vai ar? Windows atjaunin?jumi vai Microsoft atjaunin??ana ir autom?tiski instal?jusi ?o atjaunin?jumu. Lai atjaunin?tu Windows oper?t?jsist?mu, nav vajadz?gas papildu darb?bas.

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows 7 atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows 7 atjaunin??anas pakotni x64 tipa sist?m?m (KB2570791) t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 izdevuma (KB2570791) atjaunin?jumu pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Server 2008 R2 atjaunin?jumu pakotni Itanium sist?m?m (KB2570791) t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows Vista SP2 atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Vista SP2 atjaunin??anas pakotni x64 tipa sist?m?m (KB2570791) t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows Server 2008 SP2 atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2008 SP2 x64 izdevuma (KB2570791) atjaunin?jumu pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Server 2008 SP2 atjaunin?jumu pakotni Itanium sist?m?m (KB2570791) t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows XP SP3 atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows XP SP3 x64 izdevuma atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows Server 2003 SP2 atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Server 2003 SP2 x64 izdevuma (KB2570791) atjaunin?jumu pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Server 2003 SP2 atjaunin?jumu pakotni Itanium sist?m?m (KB2570791) t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t sist?mas Windows Embedded Standard 7 atjaunin?juma (KB2570791) pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet sist?mas Windows Embedded Standard 7 atjaunin??anas pakotni x64 tipa sist?m?m (KB2570791) t?l?t.

Izlaides datums: 2011. gada 9. augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, skatiet ??du Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja jaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Atjaunin?jumi no iepriek??j?s kumulat?v?s Windows laika joslas atjaunin??anas

Kop? iepriek??j?s kumulat?v?s Windows laika joslas atjaunin??anas veiktas ??das izmai?as:
 • Turcijas standarta laiks.
  Tika izveidota jauna Windows laika josla: Turcijas standarta laiks. Par?d?mais v?rds ir ?(UTC+2:00) Stambula.? Turcijas vald?ba ir nol?musi main?t 2011. gada ziemas/vasaras laika grafiku. Tas s?ksies nevis sv?tdien 27. mart?, bet gan pirmdien, 28. mart?.
  ?Stambula? tika no?emta no ?(UTC+2:00) At?nas, Bukareste, Stambula? laika joslas par?d?m? v?rd?.
 • ??iptes standarta laiks [Display Name "(UTC+2:00) Cairo"] (Par?d?mais v?rds (UTC+2:00) Kaira).
  ??iptes vald?ba ir atc?lusi ziemas/vasaras laiku.
 • Klus? oke?na standarta laika josla [Display Name "(UTC-4:00) Santiago"] (Par?d?mais v?rds (UTC-4:00) Santjago).
  Iestata 2011. gada ziemas/vasaras laika s?kuma datumu august? un beigu datumu ? 2012. gada mart?. 
 • Marokas standarta laiks [Display Name "(UTC) Casablanca"] (Par?d?mais v?rds (UTC) Kasablanka).
  Iestata 2011. ziemas/vasaras laika beigu datumu j?lij?.
 • Fid?i standarta laiks [Display Name "(UTC+2:00) Cairo"] (Par?d?mais v?rds (UTC+2:00) Fid?i).
  Iestata 2011. ziemas/vasaras laika beigu datumu marta pirmaj? sv?tdien?.
 • Samoa standarta laiks [Display Name "(UTC-11:00) Santiago"] (Par?d?mais v?rds (UTC-4:00) Samoa).
  Iestata 2011. ziemas/vasaras laika beigas vienu stundu v?l?k.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Laika zonas atsl?gas nosaukums Par?d?mais v?rds 2011. gada ziemas/vasaras laika s?kums 2011. gada ziemas/vasaras laika beigasTZI apak?atsl?ga
Turcijas standarta laiks(UTC+2:00) StambulaMarta p?d?j? pirmdiena

03:00:00.000
Oktobra p?d?j? sv?tdiena

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
??iptes standarta laiks(UTC+02:00) KairaNavNav"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Klus? oke?na standarta laika josla(UTC-04:00) SantjagoAugusta tre?? sestdiena

23:59:59.999
Maija pirm? sestdiena

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Marokas standarta laiks(UTC) KasablankaApr??a pirm? sestdiena

23:59:59.999
J?lija p?d?j? sestdiena

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fid?i standarta laiks(UTC+12:00) Fid?iOktobra ceturt? sv?tdiena

02:00:00.000
Marta pirm? sv?tdiena

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa standarta laiks(UTC-11:00) SamoaSeptembra p?d?j? sv?tdiena

00:00:00.000
Apr??a pirm? sv?tdiena

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Papildus ??m izmai??m 2011. gada augusta ziemas/vasaras laika kumulat?vaj? atjaunin?jum? ir iek?auti ??du laika joslu labojumi:

 • Atjaunin?tas UTC nob?des un no?emti DST tabul? uzskait?t?m laika josl?m.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Laika joslaVecaisJaunais
Krievijas standarta laiks (UTC +3:00) Maskava, Sanktp?terburga, Volgograda(UTC +4:00) Maskava, Sanktp?terburga, Volgograda
Jekaterinburgas standarta laiks(UTC +5:00) Jekaterinburga(UTC +6:00) Jekaterinburga
Centr?l?zijas zieme?u da?as standarta laiks(UTC +6:00) Novosibirska(UTC +7:00) Novosibirska
Zieme??zijas standarta laiks(UTC +7:00) Krasnojarska(UTC +8:00) Krasnojarska
Zieme??zijas austrumu standarta laiks(UTC +8:00) Irkutska(UTC +9:00) Irkutska
Jakutskas standarta laiks(UTC +9:00) Jakutska(UTC +10:00) Jakutska
Vladivostokas standarta laiks(UTC +10:00) Vladivostoka(UTC +11:00) Vladivostoka
Magadanas standarta laiks(UTC +11:00) Magadana(UTC +12:00) Magadana
 • Ka?i?ingradas standarta laiks [Display Name "(UTC+3:00) Kaliningrad"] (Par?d?mais v?rds (UTC+3:00) Ka?i?ingrada).
  Tika izveidota jauna Windows laika josla un t?s par?d?mais v?rds ir ?(UTC+3:00) Ka?i?ingrada.? ?? laika josla neiev?ro ziemas/vasaras laiku.
 • ??faundlendas standarta laiks [Display Name "(UTC-3:00) Newfoundland"] (Par?d?mais v?rds (UTC-3:00) ??faundlenda).
  Ziemas/vasaras laika s?kuma un beigu laiks tika atjaunin?ts no 00:01 uz 2:00.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Laika zonas atsl?gas nosaukums Par?d?mais v?rds 2011. gada ziemas/vasaras laika s?kums 2011. gada ziemas/vasaras laika beigasTZI apak?atsl?ga
Krievijas standarta laiks(UTC +4:00) Maskava, Sanktp?terburga, VolgogradaNavNav?TZI?=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jekaterinburgas standarta laiks(UTC +6:00) JekaterinburgaNavNav?TZI?=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Centr?l?zijas zieme?u da?as standarta laiks(UTC +7:00) NovosibirskaNavNav?TZI?=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Zieme??zijas standarta laiks(UTC +8:00) KrasnojarskaNavNav?TZI?=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Zieme??zijas austrumu standarta laiks(UTC +9:00) IrkutskaNavNav?TZI?=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jakutskas standarta laiks(UTC +10:00) JakutskaNavNav?TZI?=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Vladivostokas standarta laiks(UTC +11:00) VladivostokaNavNav?TZI?=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Magadanas standarta laiks(UTC +12:00) MagadanaNavNav?TZI?=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Ka?i?ingradas standarta laiks(UTC +3:00) Ka?i?ingradaNavNav?TZI?=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
??faundlendas standarta laiks(UTC-3:30) ??faundlendaMarta otr? sv?tdiena

00:01:00:000
Novembra pirm? sv?tdiena

02:00:00:000
?TZI?=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


Zin?mas probl?mas

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas veco 2011. gada ziemas datumu p?rveide no UTC uz viet?jo laiku attiec?gaj?m Krievijas laika josl?m izmanto nepareizu nob?di (+3 viet? + 4 attiec?b? uz Krievijas standarta laiku). ?? probl?ma ietekm? tikai vecos ziemas datumus (no 2011. gada janv?ra l?dz 2011. gada ziemas/vasaras laika s?kumam).

Windows XP.

Priek?nosac?jumi.

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322389 K? ieg?t sist?mas Windows XP jaun?ko servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:
2443685 2010. gada decembra kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Windows oper?t?jsist?m?m

Windows Server 2003

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, j?instal? Windows Server 2003 SP2. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
889100 K? ieg?t sist?mas Windows Server 2003 jaun?ko servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:
2443685 2010. gada decembra kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Windows oper?t?jsist?m?m

Windows Vista vai Windows Server 2008

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, j?instal? Windows Vista vai Windows Server 2008 2. servisa pakotne.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators, iesp?jams, ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:
2443685 2010. gada decembra kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Windows oper?t?jsist?m?m

Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Priek?nosac?jumi

?o atjaunin?jumu lieto?anai nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami. Viena un t? pati pakotne instal? gan RTM versiju, gan sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 SP1 versijas.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Piez?me. Varat instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu pat p?c k?da no iepriek? izlaisto atjaunin?jumu instal??anas. ?is atjaunin?jums aizst?j ??du atjaunin?jumu:
2443685 2010. gada decembra kumulat?vais laika joslas atjaunin?jums Microsoft Windows oper?t?jsist?m?m


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2570791 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Embedded Standard 7
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbpubtypekc KB2570791

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com