Identifikator ?lanka: 2570623 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada instalirate MS11-021 i programski dodatak Office File Validation (OFV) za Office 2003 (KB 2501584), radne sveske uskladi?tene na mre?noj lokaciji otvaraju se sporije putem mre?e u programu Excel 2003, nego ?to su se otvarale pre instalacije programskog dodatka OFV. Smanjenje performansi zavisi od veli?ine radne sveske i propusnog opsega mre?e, a u nekim slu?ajevima mo?e do?i do pada programa Excel.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite i instalirajte ispravku za Office 2010 File Validation iz slede?eg ?lanka Microsoft baze znanja:

2553065 - Opis ispravke za Office 2010 File Validation: 13.09.11.

Ako ustanovite da su performanse datoteka na mre?i i dalje nezadovoljavaju?e nakon ?to instalirate ispravku, odeljak ?Re?enja? sadr?i razli?ite opcije koje mo?ete da poku?ate.

Re?enja

1. metod: Nadogradnja na Excel 2010 ili Excel 2007

2. metod: Kopirajte datoteku na lokalni ra?unar

3. metod: Onemogu?avanje OFV programskog dodatka uklanjanjem dela OFV-a koji ?ini Excel

4. metod: Onemogu?avanje OFV programskog dodatka pomo?u postavke registratora

Dodatne informacije

Na sisteme Office 2010 i Office 2007 ovaj problem ne uti?e jer ovi sistemi sadr?e novu funkciju za otvaranje datoteka preko mre?e koja najpre lokalno kopira kompletnu datoteku, a zatim je skenira pomo?u funkcije OFV tako da ?itanje datoteke ne podrazumeva razmenu podataka na mre?i.

Da biste za?titili ra?unar, preporu?ujemo da ne otvarate datoteke koje primite kao priloge neo?ekivanih e-poruka. Tako?e, nemojte da otvarate datoteke koje primite kao priloge e-poruka od nepoznatih osoba.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2570623 - Poslednji pregled: 20. decembar 2012. - Revizija: 5.1
Odnosi se na:
  • Microsoft Office Excel 2003
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbsmbportal KB2570623

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com