Raksta ID: 2570623 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad ir instal?ts dro??bas bi?etens MS11-021 un Office 2003 pievienojumprogramma Office failu valid?cija (OFV) (KB 2501584) t?kl? eso?? viet? glab?t?s darbgr?matas programm? Excel 2003 tiek atv?rtas l?n?k nek? iepriek?, kad nebija instal?ta pievienojumprogramma OFV. Veiktsp?jas mazin??an?s ir atkar?ga no darbgr?matas lieluma un t?kla joslas platuma, un da?os gad?jumos var tikt p?rtraukta programmas Excel darb?ba.

IEMESLS

Pirms faila atv?r?anas tas tiek nolas?ts pievienojumprogramm? OFV, lai noteiktu, vai tas ir uzticams. Ja ?? darb?ba tiek veikta t?kl?, veiktsp?ja tiek mazin?ta saist?b? ar t?kla trafiku darbgr?matas da?u nolas??anas laik?.

RISIN?JUMS

Lejupiel?d?jiet un instal?jiet sist?mas Office 2010 failu valid?cijas atjaunin?jumu, kas ir pieejams ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:

2553065 ? Sist?mas Office 2010 failu valid?cijas atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 13. septembris (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Ja p?c atjaunin?juma instal??anas failu veiktsp?ja t?kl? joproj?m nav apmierino?a, skatiet ?? raksta sada?? Probl?mas apie?ana aprakst?t?s risin?jumu iesp?jas.

Probl?mas apie?ana

1. metode.
Lai saglab?tu OFV aizsardz?bu un norm?lu t?kla veiktsp?ju failu atv?r?anas laik?, jauniniet uz Microsoft Excel 2007 vai uz Microsoft Excel 2010.

2. metode.
Kop?jiet failu uz lok?lo darbstaciju. Atveriet un saglab?jiet to programm? Excel no lok?l? ciet? diska. Kop?jiet failu atpaka? t?kla viet?.

Piez?me. Ja vair?ki lietot?ji piek??st vienam failam, pirms faila p?rkop??anas atpaka? koplieto?anas map? jums ir j?sadarbojas ar citiem lietot?jiem, lai j?s nep?rrakst?tu izmai?as, ko veicis cits lietot?js. ?aj? probl?mas risin?jum? nevar izmantot l?dzekli Koplietojuma darbgr?mata.

3. metode.
Lai izmantotu programmu Excel 2003 un izvair?tos no t?kla veiktsp?jas probl?mas, varat programm? Excel atsp?jot pievienojumprogrammu Microsoft Office failu valid?cija, no?emot pievienojumprogrammas OFV Excel da?u. T?d?j?di tiek no?emta OFV papildaizsardz?ba programmai Excel, ta?u citas Office lietojumprogrammas joproj?m tiek aizsarg?tas.

Lai autom?tiski labotu probl?mu, veicot ?aj? metod? nor?d?t?s darb?bas, atveriet sada?u Labot autom?tiski.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50748


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.
 • Ja dator? ir instal?ta programmat?ra Office 2010 un Office 2003, izmantojiet 4. metodi. M??inot no?emt Excel 2003 aizsardz?bu no programmat?ras Office 2003 dator?, kur? ir instal?ta ar? programmat?ra Office 2010, programm? Excel 2010 tiks atk?rtoti instal?ta OFV aizsardz?ba.
 • Ja dator? ir instal?ta programmat?ra Office 2003 un Office 2007, palai?ot labo?anas vedni, tiks atsp?jota abu versiju aizsardz?ba.

4. metode.
Lai izmantotu programmu Excel 2003 un izvair?tos no t?kla veiktsp?jas probl?mas, varat programm? Excel atsp?jot pievienojumprogrammu Microsoft Office failu valid?cija, izmantojot re?istra iestat?jumu. T?d?j?di tiek no?emta OFV papildaizsardz?ba programmai Excel, ta?u citas Office lietojumprogrammas joproj?m tiek aizsarg?tas.

Papildinform?cija par ?o iestat?jumu ir pieejama ?eit:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg985445%28office.12%29.aspx.

Lai autom?tiski labotu probl?mu, veicot ?aj? metod? nor?d?t?s darb?bas, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties veikt ??s darb?bas un nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50741


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.
 • Ja ier?c? ir instal?tas vair?kas Office versijas (Office 2003, Office 2007 un Office 2010), atverot labo?anas vedni, OFV aizsardz?ba tiks atsp?jota vis?s Excel versij?s.
 • Ja autom?tisk?s labo?anas risin?jums ir j?izvieto vair?kos datoros, varat izmantot ?o komandrindu:

  %windir%\system32\msiexec.exe /i \\server\share\MicrosoftFixit50741.msi /qn.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas opcij?m r?kam msiexec.exe, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

  314881 Komandrindas opcijas Microsoft Windows Installer r?kam msiexec.exe (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Labot patst?v?gi

Varat izmantot re?istra ierakstu EnableOnLoad, lai konfigur?tu, k? programm? Excel r?koties ar darbgr?matu atv?r?anu pievienojumprogramm? OFV. P?c noklus?juma ieraksts EnableOnLoad nav iek?auts Windows re?istr?. Lai pievienotu ierakstu EnableOnLoad Windows re?istram, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet programmu Excel.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, Palaist, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet nor?d?to re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s, lai to atlas?tu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\
 4. Kad ir atlas?ta 3. darb?b? nor?d?t? atsl?ga, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 5. Ievadiet Excel un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Atlasiet Excel, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 7. Ievadiet Security un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 8. Atlasiet Dro??ba, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 9. Ievadiet FileValidation un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 10. Atlasiet FileValidation, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 11. Ievadiet EnableOnLoad un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Piez?me. Noklus?juma v?rt?ba ir 0; ar to tiek atsp?jota valid?cija.
 12. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai izietu no re?istra redaktora.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Programmat?ra Microsoft Office 2007 un Microsoft Office 2010 netiek ietekm?ta, jo taj? ir jauns l?dzeklis failu atv?r?anai t?kl?, kur? vispirms kop? visu failu lok?li un p?c tam to p?rbauda, izmantojot pievienojumprogrammu OFV, lai faila nolas??ana neietekm?tu t?kla trafiku.

Lai neapdraud?tu datora dro??bu, ieteicams neatv?rt failus, ko sa?emat k? e-pasta zi?ojumu pielikumus; jo ?pa?i, ja zi?ojumi tiek sa?emti negaid?ti. Turkl?t neatveriet failus, ko sa?emat k? pielikumus, ja nepaz?stat personu, kas tos s?ta.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2570623 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2570623

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com