Straipsnio ID: 2570623 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus MS11-021 ir ?Office? fail? tikrinimo (OFV) papildin?, skirt? ?Office 2003? (KB 2501584), darbaknyg?s, laikomos tinklo vietoje, ?Excel 2003? per tinkl? atidaromos l??iau nei tada, kol nebuvo ?diegto OFV. Na?umo suma??jimas priklauso nuo darbaknyg?s dyd?io ir tinklo juostos plo?io, o kai kuriais atvejais gali atrodyti, kad ?Excel? pakibo.

PRIE?ASTIS

OFV, prie? atidarydamas fail?, nuskaito j?, kad patikrint?, ar jis patikimas. Tai darant tinkle, ?is procesas d?l tinklo srauto suma?ina na?um?, kol nuskaitomos darbaknyg?s dalys.

SPRENDIMAS

Atsisi?skite ir ?diekite ?Office 2010? fail? tikrinimo naujinim? i? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnio:

2553065 - ?Office 2010? fail? tikrinimo naujinimo apra?as: 2011 m. rugs?jo 13 d. (gali b?ti angl? k.)

Jei ir ?dieg? naujinim? matote, kad fail? veikimas per tinkl? n?ra tinkamas, ?io straipsnio skyriuje ?Problemos sprendimai? rasite ?vairi? sprendimo galimybi?.

Problemos sprendimai

1 b?das.
Nor?dami tur?ti ir OFV apsaug?, ir ?prast? na?um? atidarydami failus tinkle, atnaujinkite versij? ? ?Microsoft Excel 2007? arba ?Microsoft Excel 2010?.

2 b?das.
Nukopijuokite fail? ? vietin? darbo viet?. Atidarykite j? vietiniame stand?iajame diske ir ?ra?ykite programoje ?Excel?. Nukopijuokite fail? atgal ? tinklo viet?.

Pastaba. Jei prie to paties failo prieig? turi keli vartotojai, turite b?ti atsarg?s bendradarbiaudami su jais prie? kopijuodami fail? atgal ? bendrinimo viet?, kad neperra?ytum?te kit? vartotoj? atlikt? pakeitim?. Sprend?iant ?i? problem? darbaknyg?s bendrinimo funkcijos naudoti negalima.

3 b?das.
Nor?dami naudoti ?Excel 2003? ir i?vengti tinklo na?umo problemos, galite i?jungti ?Microsoft Office? fail? tikrinimo papildin?, skirt? ?Excel?, pa?alindami jo ?Excel? dal?. Tokiu b?du pa?alinama papildoma OFV ?Excel? apsauga, o kit? ?Office? taikom?j? program? apsauga i?lieka.

Jei norite, kad ?io b?do ?ingsnius pritaikytume u? jus ir i?spr?stume ?i? problem?, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.

Taisyti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50748


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
 • Jei naudojate kompiuter?, kuriame ?diegta ?Office 2010? ir ?Office 2003?, naudokite 4 b?d?. Kai bandote pa?alinti ?Excel 2003? apsaug? i? ?Office 2003? kompiuteryje, kuriame ?diegta ir ?Office 2010?, ?Excel 2010? i? naujo ?diegs OFV apsaug?.
 • Jei naudojate kompiuter?, kuriame ?diegtos ?Office 2003? ir ?Office 2007?, vykdant ?Fix it? bus i?jungta apsauga abiejose versijose.

4 b?das.
Nor?dami naudoti ?Excel 2003? ir i?vengti tinklo na?umo problemos, galite i?jungti ?Microsoft Office? fail? tikrinimo papildin?, skirt? ?Excel?, naudodami registro parametr?. Tokiu b?du pa?alinama papildoma OFV ?Excel? apsauga, o kit? ?Office? taikom?j? program? apsauga i?lieka.

Daugiau informacijos apie ?? parametr? rasite ?ia
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg985445%28office.12%29.aspx

Jei norite, kad ?io b?do ?ingsnius pritaikytume u? jus ir i?spr?stume ?i? problem?, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate patys vykdyti ?iuos ?ingsnius, eikite ? skyri? Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50741


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
 • Jei naudojate kompiuter?, kuriame ?diegtos kelios ?Office? versijos (?Office 2003?, ?Office 2007? ir ?Office 2010?), vykdydami ?Fix it? i?jungsite vis? ?Excel? versij? OFV apsaug?.
 • Jei ?Fix it? sprendim? norite ?diegti keliuose kompiuteriuose, galite naudoti toki? komand? eilut?

  %windir%\system32\msiexec.exe /i \\server\share\MicrosoftFixit50741.msi /qn

  Daugiau informacijos apie msiexec.exe komand? eilut?s parinktis rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:

  314881 ?Microsoft Windows Installer? ?rankio Msiexec.exe komand? eilut?s parinktys (gali b?ti angl? k.)
Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Galite naudoti registro ?ra?? EnableOnLoad nor?dami konfig?ruoti OFV ?Excel? darbaknygi? atidarymo b?d?. Pagal numatytuosius nustatymus ?ra?o EnableOnLoad ?Windows? registre n?ra. Nor?dami ?traukti ?ra?? EnableOnLoad ? ?Windows? registr?, atlikite toliau nurodytus ?ingsnius.
 1. I?eikite i? programos ?Excel?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Nor?dami parinkti toliau nurodyt? registro rakt?, raskite ir spustel?kite j?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\
 4. Kai pasirinksite 3 ?ingsnyje nurodyt? rakt?, perkelkite pel?s ?ymekl? ant Naujas meniu Redaguoti ir spustel?kite Raktas.
 5. ?veskite Excel ir paspauskite ENTER.
 6. Pa?ym?kite Excel, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas meniu Redaguoti ir spustel?kite Raktas.
 7. ?veskite Sauga ir paspauskite ENTER.
 8. Pa?ym?kite Sauga, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas meniu Redaguoti ir spustel?kite Raktas.
 9. ?veskite FileValidation ir paspauskite ENTER.
 10. Pa?ym?kite FileValidation, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas meniu Redaguoti ir spustel?kite DWORD reik?m?.
 11. ?veskite EnableOnLoad ir paspauskite ENTER.
  Pastaba. Numatytoji reik?m? yra 0, kuri i?jungia tikrinim?.
 12. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite Baigti.


Ar tai pad?jo i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Microsoft Office 2007? ir ?Microsoft Office 2010? tai ?takos neturi, nes jose ?diegta nauja fail? atidarymo per tinkl? funkcija, kuri pirmiausia nukopijuoja fail? ? vietin? ?rengin?, o tada nuskaito j?, naudodama OFV, taigi failo nuskaitymas netrukdo tinklo srautui.

Nor?dami apsaugoti j?s? kompiuter? nuo pavojaus, rekomenduojame neatidaryti fail?, prid?t? prie el. lai?k?, ypa?, jei tie el. lai?kai n?ra laukti. Be to, rekomenduojame neatidaryti fail?, kurie gauti kaip priedai, jei failai gauti i? asmen?, kuri? j?s nepa??state.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2570623 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 20 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2003
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2570623

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com