Identifikator ?lanka: 256986 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje registrator. Ovaj ?lanak uklju?uje i informacije o na?inu ure?ivanja registratora i liste referenci za dodatne informacije.

DODATNE INFORMACIJE

Opis registratora

Microsoft ra?unarski re?nik,peto izdanje, defini?e registrator kao:
Centralna hijerarhijska baza podataka koja se koristi u operativnim sistemima Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT i Windows 2000 i koja se koristi za skladi?tenje informacija neophodnih za konfigurisanje sistema za jednog ili vi?e korisnika, aplikacija ili hardverskih ure?aja.

Registrator sadr?i informacije koje Windows neprestano koristi kao reference tokom operacija, kao ?to su profili za svakog korisnika, aplikacije koje su instalirane na ra?unaru i tipovi dokumenata koje svaka mo?e da kreira, postavke okvira svojstava za ikone fascikli i aplikacija, koji hardver postoji na ra?unar i koji portovi se koriste.

Registator zamenjuje ve?inu .ini datoteka koje su bile zasnovane na tekstu i koje su se koristile u Windows 3.x i MS-DOS konfiguracionim datotekama kao ?to su Autoexec.bat i Config.sys. Iako je registrator uobi?ajen kod nekoliko Windows operativnih sistema, me?u njima postoje neke razlike.
Podaci registratora su uskladi?teni u binarnim datotekama.

Informacije o ure?ivanju registratora

Da biste ure?ivali registrator, Microsoft preporu?uje da pratite korake samo u Microsoft dokumentaciji. Ako mo?ete, koristite Windows korisni?ki interfejs umesto direktnog ure?ivanja registratora.

Mo?ete ure?ivati registrator pomo?u programa Registry Editor (Regedit.exe ili Regedt32.exe). Ako nepravilno koristite program Registry Editor, mo?ete uzrokovati ozbiljne probleme koji mogu zahtevati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne garantuje da se problemi koje ste uzrokovali nepravilnim kori??enjem programa Registry Editor mogu re?iti. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost. Za dodatne informacije o razlike izme?u programa Regedit.exe i Regedt32.exe, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
141377 Razlike izme?u programa Regedit.exe i Regedt32.exe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Pre nego ?to izmenite registrator, uverite se da ste napravili rezervnu kopiju registratora i uverite se da ste shvatili kako da povratite registrator ako do?e do problema. Za dodatne informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Kako da pravite rezervnu kopiju, ure?ujete i vratite registrator u operativnim sistemima Windows XP i Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
322755 Kako da napravite rezervnu kopiju, ure?ujete i vratite registrator u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000
323170 Kako da pravite rezervnu kopiju, ure?ujete i vratite registrator u operativnom sistemu Windows NT 4.0 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
322754 Kako da pravite rezervnu kopiju, ure?ujete i vratite registrator u operativnim sistemima Windows 95, Windows 98 i Windows Me (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste izmenili podatke registratora, program mora koristiti funkcije registratora koje su definisane na slede?oj MSDN Web lokaciji:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms724875.aspx
Administratori mogu da menjaju registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? (Regedit.exe ili Regedt32.exe), smernice grupe, sistemske smernice, datoteke registratora (.reg) ili pokretanjem skripti (kao ?to su VisualBasic datoteke skripti).

Napomena Registrator u 64-bitnim verzijama operativnih sistema Windows XP i Windows Server 2003 je podeljen na 32-bitne i 64-bitne klju?eve. Mnogi 32-bitni klju?evi imaju ista imena kao i njihovi 64-bitni duplikati i obrnuto. Podrazumevana 64-bitna verzija programa Registry Editor koji je uklju?en u 64-bitne verzije operativnih sistema Windows XP i Windows Server 2003 prikazuje 32-bitne klju?eve u slede?em ?voru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432
Za dodatne informacije o na?inu prikazivanja registratora u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
305097 Kako da prika?ete sistemski registrator pomo?u 64-bitne verzije operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Oblast navigacije programa Registry Editor prikazuje fascikle. Svaka fascikla predstavlja prethodno definisan klju? na lokalnom ra?unaru. Kada pristupite registratoru udaljenog ra?unara samo se dva prethodno definisana klju?a pojavljuju: HKEY_USERS i HKEY_LOCAL_MACHINE. Slede?e tabela navodi prethodno definisane klju?eve koji koristi sistem. Maksimalna veli?ina imena klju?a je 255 znakova.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Fascikla/prethodno definisani klju?Opis
HKEY_CURRENT_USERSadr?i koren informacija o konfiguraciji za korisnika koji je trenutno prijavljen. Korisni?ke fascikle, boje ekrana i postavke za Control Panel (Kontrolna tabla) su uskladi?tene ovde. Ove informacije su povezane sa korisni?kim profilom. Ovaj klju? je ponekad skra?en kao ?HKCU?.
HKEY_USERSSadr?i sve aktivno u?itane korisni?ke profile na ra?unaru. HKEY_CURRENT_USER je potklju? klju?a HKEY_USERS. HKEY_USERS je ponekad skra?en kao ?HKU?.
HKEY_LOCAL_MACHINESadr?i informacije o konfiguraciji odre?enog ra?unara (za sve korisnike). Ovaj klju? je ponekad skra?en kao ?HKLM?.
HKEY_CLASSES_ROOTJe potklju? klju?a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informacije koje su uskladi?tene ovde osiguravaju da se otvaraju odgovaraju?i programi kada otvarate datoteku pomo?u programa Windows Explorer. Ovaj klju? je ponekad skra?en kao ?HKCR?. Po?ev?i sa operativnim sistemom Windows 2000, ove informacije u uskladi?tene u klju?evima HKEY_LOCAL_MACHINE i HKEY_CURRENT_USER. Klju? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes sadr?i podrazumevane postavke koje se mogu primeniti na sve korisnike na lokalnom ra?unaru. Klju? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes sadr?i postavke koje zamenjuju podrazumevane postavke i primenjuju se samo na interaktivne korisnike. Klju? HKEY_CLASSES_ROOT obezbe?uje prikaz registratora koji objedinjuje informacije iz ova dva izvora. HKEY_CLASSES_ROOT obezbe?uju ovaj objedinjeni prikaz i za programe koji su dizajnirani za ranije verzije operativnog sistema Windows. Da biste promenili postavke za interaktivnog korisnika, promene se moraju napraviti pod klju?em HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes umesto pod klju?em HKEY_CLASSES_ROOT. Da biste promenili podrazumevane postavke, promene se moraju napraviti pod klju?em HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ako upisujete klju?eve u klju? pod klju?em HKEY_CLASSES_ROOT, sistem skladi?ti informacije pod klju?em HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ako upisujete vrednosti u klju? pod klju?em HKEY_CLASSES_ROOT i taj klju? postoji pod klju?em HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, sistem ?e uskladi?titi informacije tamo umesto pod klju?em HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGSadr?i informacije o hardverskom profilu koji koristi lokalni ra?unar prilikom pokretanja sistema.
Slede?a tabela navodi tipove podataka koji su trenutno definisani i koje koristi operativni sistem Windows. Maksimalna veli?ina imena vrednosti je slede?a:
 • Windows Server 2003 i Windows XP: 16.383 znakova
 • Windows 2000: 260 ANSI znakova ili 16,383 unikod znakova
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znakova
Duga?ke vrednosti (vi?e od 2.048 bajtova) moraju biti uskladi?tene kao datoteke sa imenima datoteka koje se skladi?te u registratoru. Ovo poma?e registratoru da funkcioni?e efikasno. Maksimalna veli?ina vrednosti je slede?a:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: Dostupna memorija
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 bajtova
Napomena Postoji ograni?enje od 64K za ukupnu veli?inu svih vrednosti klju?a.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime:Tip podataka:Opis
Binarna vrednostREG_BINARYNeobra?eni binarni podaci. Ve?ina informacija o hardverskim komponentama je uskladi?tena kao binarni podaci i prikazani su u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu.
DWORD vrednostREG_DWORDPodaci predstavljeni brojem koje je duga?ak 4 bajta (32-bitni ceo broj). Mnogi parametri za upravlja?ke programe i usluge ure?aja su ovog tipa i prikazane su u programu Registry Editor u binarnom, heksadecimalnom ili decimalnom formatu. Povezane vrednosti su DWORD_LITTLE_ENDIAN (bajt od najmanjeg zna?aja je na najni?oj adresi) i REG_DWORD_BIG_ENDIAN (bajt od najmanjeg zna?aja je na najvi?oj adresi).
Pro?iriva vrednost niskeREG_EXPAND_SZNiska podataka promenljive du?ine. Ovaj tip podataka uklju?uje promenljive koje se re?avaju kada program ili usluga koristi podatke.
Vrednost vi?estruke niskeREG_MULTI_SZVi?estruka niska. Vrednosti koje sadr?e liste ili vi?estruke vrednosti u obrascu koji osobe mogu ?itati su generalno ovaj tip. Stavke se odvajaju praznim mestom, zarezima ili nekim drugim oznakama.
Vrednost niskeREG_SZTekstualna niska fiksne du?ine.
Binarna vrednostREG_RESOURCE_LISTSerija ugne??enih nizova koji su dizajnirani da skladi?te listu resursa koju koristi upravlja?ki program hardverskog ure?aja ili jedan od fizi?kih ure?aja koji kontroli?e. Ovi podatke sistem pronalazi i zapisuje u stablo \ResourceMap i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost.
Binarna vrednostREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTSerija ugne??enih nizova koji su dizajnirani da skladi?te listu upravlja?kih programa ure?aja koja sadr?i mogu?e hardverske resurse koje upravlja?ki program ili jedan od fizi?kih ure?aja koji kontroli?e mogu da koriste. Sistem upisuje podskup ove liste u stablo \ResourceMap. Ove podatke sistem pronalazi sistem i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost.
Binarna vrednostREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORSerija ugne??enih nizova koji su dizajnirani da skladi?te listu resursa koje koristi fizi?ki hardverski ure?aj. Ove podatke sistem pronalazi i zapisuje u stablo \HardwareDescription i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost.
NemaREG_NONEPodaci bez odre?enog tipa. Ove podatke sistem ili aplikacija upisuje u registrator i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost
VezaREG_LINKUnikod niska koja imenuje simboli?ku vezu.
QWORD vrednostREG_QWORDPodaci predstavljeni brojem koji je 64-bitni ceo broj. Ovi podaci su prikazani u programu Registry Editor kao binarna vrednost i prvi put su se pojavili u operativnom sistemu Windows 2000.
Sa?e registratora je grupa klju?eva, potklju?eva i vrednosti u registratoru koji ima skup datoteka podr?ke koji sadr?i rezervne kopije svojih podataka. Datoteke podr?ke za sva sa?a osim HKEY_CURRENT_USER su u fascikli Systemroot\System32\Config u operativnim sistemima Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003, datoteke podr?ke za HKEY_CURRENT_USER su u fascikli Systemroot\Profiles\Username. Pro?irenja imena datoteka u ovim fasciklama i ponekad nedostatak pro?irenja pokazuje na tip podataka koje sadr?e.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Sa?e registratoraDatoteke podr?ke
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
U operativnom sistemu Windows 98 datoteke registratora su imenovane User.dat i System.dat. U operativnom sistemu Windows Millennium Edition, datoteke registratora su imenovane Classes.dat, User.dat i System.dat.

Napomena Bezbednosne funkcije u operativnim sistemima Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 dozvoljavaju administratoru da kontroli?e pristup klju?evima registratora.

REFERENCE

Za dodatne informacije posetite slede?e Microsoft Web lokacije:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750583.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 256986 - Poslednji pregled: 22. februar 2007. - Revizija: 11.7
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com