Raksta ID: 256986 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?ts re?istrs. Rakst? ir iek?auta ar? inform?cija par re?istra dubl??anu un redi???anu un sniegtas atsauces papildinform?cijas ieg??anai.

Papildindorm?cija

Re?istra apraksts

Microsoft datorv?rdn?cas piektaj? izdevum? re?istrs ir defin?ts ??di:
Centr?l? hierarhisk? datu b?ze, kas oper?t?jsist?m?s Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT un Windows 2000 tiek izmantota t?das inform?cijas glab??anai, kura nepiecie?ama, lai sist?mu konfigur?tu vienam vai vair?kiem lietot?jiem, lietojumprogramm?m un aparat?ras ier?c?m.

Re?istr? ir iek?auta inform?cija, kas tiek izmantota Windows darb?bas laik?, piem?ram, inform?cija par visu lietot?ju profiliem, dator? instal?taj?m lietojumprogramm?m un dokumentu veidiem, ko t?s var izveidot, inform?cija par mapju un lietojumprogrammu ikonu rekviz?tu lapas iestat?jumiem, sist?mas aparat?ru un izmantotajiem portiem.

Re?istrs aizst?j liel?ko da?u teksta form?ta .ini failu, kas izmantoti Windows 3.x un MS-DOS konfigur?cijas failos, piem?ram, Autoexec.bat un Config.sys. Lai ar? re?istrs tiek izmantots vair?k?s Windows oper?t?jsist?m?s, taj?s re?istri mazliet at??iras.
Re?istru strops ir re?istra atsl?gu, apak?atsl?gu un v?rt?bu kopa, kam ir atbalsta failu kopa, kur? ietilpst ?ajos failos eso?o datu dubl?jumkopijas. Oper?t?jsist?m?s Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 un Windows Vista visiem stropiem, iz?emot stropam HKEY_CURRENT_USER, paredz?tie atbalsta faili atrodas map? %SystemRoot%\System32\Config. HKEY_CURRENT_USER atbalsta faili atrodas map? %SystemRoot%\Profiles\Lietot?jv?rds. ?aj?s map?s eso?o failu nosaukuma papla?in?jumi nor?da tajos ietverto datu tipu. Ar? tas, ka failam nav papla?in?juma, da?k?rt var nor?d?t, k?da tipa datus tas satur.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istru stropsAtbalsta faili
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Oper?t?jsist?m? Windows 98 re?istra failu nosaukumi ir User.dat un System.dat. Oper?t?jsist?m? Windows Millennium Edition re?istra failu nosaukumi ir Classes.dat, User.dat un System.dat.

Piez?me. Oper?t?jsist?m?s Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 un Windows Vista pieejamie dro??bas l?dzek?i ?auj administratoram kontrol?t piek?uvi re?istra atsl?g?m.

N?kamaj? tabul? ir uzskait?tas sist?m? izmantot?s iepriek? defin?t?s atsl?gas. Atsl?gas nosaukuma maksim?lais garums ir 255 rakstz?mes.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Mape/iepriek? defin?t? atsl?gaApraksts
HKEY_CURRENT_USERSatur t? lietot?ja konfigur?cijas inform?cijas sakni, kur? pa?laik ir pieteicies. ?eit tiek glab?ti lietot?ja mapju, ekr?na kr?su un vad?bas pane?a iestat?jumi. ?? inform?cija ir saist?ta ar lietot?ja profilu. Atsl?gas nosaukumu da?k?rt sa?sina k? ?HKCU?.
HKEY_USERSSatur visus dator? akt?vi iel?d?tos lietot?ju profilus. HKEY_CURRENT_USER ir HKEY_USERS apak?atsl?ga. Nosaukumu HKEY_USERS da?k?rt sa?sina k? ?HKU?.
HKEY_LOCAL_MACHINESatur attiec?g? datora konfigur?cijas inform?ciju (attiecas uz visiem lietot?jiem). Atsl?gas nosaukumu da?k?rt sa?sina k? ?HKLM?.
HKEY_CLASSES_ROOTHKEY_LOCAL_MACHINE\Software apak?atsl?ga. ?eit saglab?t? inform?cija nodro?ina pareiz?s programmas atv?r?anu, kad atverat k?du failu, izmantojot Windows Explorer. Atsl?gas nosaukumu da?k?rt sa?sina k? ?HKCR?. Oper?t?jsist?m? Windows 2000 un jaun?k?s versij?s ?? inform?cija tiek glab?ta gan atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE, gan HKEY_CURRENT_USER. Atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes ir nor?d?ti noklus?juma iestat?jumi, kurus var lietot visiem lok?l? datora lietot?jiem. Atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes ir nor?d?ti iestat?jumi, kas liek ignor?t noklus?juma iestat?jumus un tiek lietoti tikai interakt?vajam lietot?jam. Atsl?ga HKEY_CLASSES_ROOT nodro?ina re?istra skatu, kur? tiek sapludin?ta inform?cija no abiem ?iem avotiem. Atsl?gta HKEY_CLASSES_ROOT ?o sapludin?to skatu ar? nodro?ina programm?m, kas paredz?tas vec?k?m Windows versij?m. Lai man?tu interakt?v? lietot?ja iestat?jumus, izmai?as ir j?veic atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, nevis HKEY_CLASSES_ROOT. Lai main?tu noklus?juma iestat?jumus, izmai?as ir j?veic atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ja atsl?gas rakst?t k?dai HKEY_CLASSES_ROOT apak?atsl?gai, sist?ma ?o inform?ciju saglab? atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ja rakst?t k?das HKEY_CLASSES_ROOT apak?atsl?gas v?rt?bas un atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes ??da apak?atsl?ga jau past?v, sist?ma ?o inform?ciju saglab? pirmaj? min?taj? atsl?g?, nevis atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGSatur inform?ciju par aparat?ras profilu, ko lok?lais dators izmanto sist?mas start??anas laik?.
Piez?me. Windows XP, Windows Server 2003 un Windows Vista 64 bitu versiju re?istrs ir sadal?ts 32 bitu un 64 bitu atsl?g?s. Daudz?m 32 bitu atsl?g?m ir t?ds pats nosaukums k? attiec?gaj?m 64 bitu atsl?g?m (un pret?ji). Re?istra redaktora noklus?juma 64 bitu versija, kas iek?auta Windows XP, Windows Server 2003 un Windows Vista 64 bitu versij?s, 32 bitu atsl?gas r?da ?aj? mezgl?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra skat??anu Windows 64 bitu versij?s, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
305097 K? skat?t sist?mas re?istru, izmantojot Windows 64 bitu versijas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

N?kamaj? tabul? ir nor?d?ti pa?laik defin?tie un oper?t?jsist?m? Windows izmantotie datu tipi. V?rt?bas nosaukuma maksim?lais garums ir ??ds:
 • Windows Server 2003, Windows XP un Windows Vista: 16 383 rakstz?mes;
 • Windows 2000: 260 ANSI rakstz?mes vai 16 383 unikoda rakstz?mes;
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 rakstz?mes.
Garas v?rt?bas (vair?k par 2048 baitiem) ir j?glab? k? faili, re?istr? nor?dot ?o failu nosaukumus. Tas nodro?ina efekt?vu re?istra darb?bu. V?rt?bas maksim?lais garums ir ??ds:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: atkar?gs no pieejam?s atmi?as;
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 baiti.
Piez?me. Past?v visu atsl?gas v?rt?bu kop?j? apjoma ierobe?ojums ? 64 K.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
NosaukumsDatu tipsApraksts
Bin?r? v?rt?baREG_BINARYBin?rie neapstr?d?tie dati. Liel?k? da?a inform?cijas par aparat?ras komponentiem tiek glab?ta k? bin?rie dati un re?istra redaktor? tiek r?d?ta heksadecim?l? form?t?.
DWORD v?rt?baREG_DWORDDati, kas att?loti, izmantojot 4 baitus garu skaitli (32 bitu veselais skaitlis). ??ds tips ir daudziem ier??u draiveru un pakalpojumu parametriem, kas re?istra redaktor? tiek r?d?ti bin?r?, heksadecim?l? vai decim?l? form?t?. Saist?t?s v?rt?bas ir DWORD_LITTLE_ENDIAN (visnenoz?m?g?kais baits atrodas zem?kaj? adres?) un REG_DWORD_BIG_ENDIAN (visnenoz?m?g?kais baits atrodas augst?kaj? adres?).
Papla?in?mas virknes v?rt?baREG_EXPAND_SZMain?ga garuma datu virkne. ?is datu tips ietver main?gos, kas tiek atrisin?ti, kad programma vai pakalpojums izmanto ?os datus.
Vair?ku virk?u v?rt?baREG_MULTI_SZVair?kas virknes. ?is tips parasti ir v?rt?b?m, kas satur sarakstus vai vair?kas v?rt?bas cilv?kiem las?m? form?t?. Ieraksti tiek atdal?ti ar atstarp?m, komatiem vai cit?m z?m?m.
Virknes v?rt?baREG_SZFiks?ta garuma teksta virkne.
Bin?r? v?rt?baREG_RESOURCE_LISTLigzdotu mas?vu s?rija, kas paredz?ta t? resursu saraksta glab??anai, ko izmanto aparat?ras ier?ces draiveris vai k?da no t? kontrol?taj?m fiziskaj?m ier?c?m. ?os datus sist?ma nosaka un raksta kok? \ResourceMap, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?l? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
Bin?r? v?rt?baREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTLigzdotu mas?vu s?rija, kas paredz?ta ier?ces draivera iesp?jamo aparat?ras resursu saraksta glab??anai, ko var izmantot ?is draiveris vai k?da no t? kontrol?taj?m fiziskaj?m ier?c?m. Sist?ma ?? saraksta apak?kopu raksta kok? \ResourceMap. ?os datus nosaka sist?ma, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?l? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
Bin?r? v?rt?baREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORLigzdotu mas?vu s?rija, kas paredz?ta to resursu saraksta glab??anai, ko izmanto fiziska aparat?ras ier?ce. ?os datus sist?ma nosaka un raksta kok? \HardwareDescription, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?l? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
NavREG_NONEDati bez noteikta tipa. ?os datus re?istr? raksta sist?ma vai lietojumprogrammas, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?l? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
SaiteREG_LINKUnikoda virkne, kas att?lo simboliskas saites nosaukumu.
QWORD v?rt?baREG_QWORDDati, kas att?loti, izmantojot 64 bitu veselo skaitli. Re?istra redaktor? ?ie dati tiek r?d?ti k? bin?r? v?rt?ba, un tie tika ieviesti oper?t?jsist?m? Windows 2000.

Re?istra dubl??ana

Pirms re?istra redi???anas eksport?jiet redi??jam? re?istra atsl?gas vai dubl?jiet visu re?istru. Ja rodas probl?ma, varat izpild?t sada?? ?Re?istra atjauno?ana? nor?d?t?s darb?bas, lai atjaunotu re?istru t? iepriek??j? st?vokl?. Lai dubl?tu visu re?istru, izmantojiet dubl??anas util?tu un izveidojiet sist?mas st?vok?a dubl?jumu. Sist?mas st?voklis ietver re?istru, COM+ klases re?istr?cijas datu b?zi un s?kn??anas failus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl??anas util?tas izmanto?anu sist?mas st?vok?a dubl?juma izveidei, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
308422 K? izmantot oper?t?jsist?m? Windows XP pieejamo dubl??anas util?tu, lai dubl?tu failus un mapes
320820 K? izmantot dubl??anas util?tu, lai dubl?tu failus un mapes oper?t?jsist?m? Windows XP Home Edition
326216 K? izmantot dubl??anas l?dzekli, lai dubl?tu un atjaunotu datus oper?t?jsist?m? Windows Server 2003 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Re?istra redi???ana

Lai modific?tu re?istra datus, programmai ir j?izmanto re?istra funkcijas, kas defin?tas ?aj? MSDN vietn?:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms724875.aspx
Administratori re?istru var modific?t, izmantojot re?istra redaktoru (Regedit.exe vai Regedt32.exe), grupas politiku, sist?mas politiku, re?istra (.reg) failus, k? ar? palai?ot skriptus, piem?ram, VisualBasic skripta failus.

Windows lietot?ja interfeisa izmanto?ana

Lai main?tu sist?mas iestat?jumus, ieteicams izmantot Windows lietot?ja interfeisu, nevis manu?li redi??t re?istru. Tom?r da?k?rt re?istra redi???ana ir lab?k? metode produkta probl?mas nov?r?anai. Ja probl?ma ir aprakst?ta Microsoft zin??anu b?z?, taj? b?s pieejams raksts ar detaliz?tiem nor?d?jumiem, k? ??das probl?mas gad?jum? redi??t re?istru. ?os nor?d?jumus ieteicams izpild?t prec?zi.

Re?istra redaktora izmanto?ana

Br?din?jums! Ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, izmantojot re?istra redaktoru vai cit?di, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var b?t nepiecie?ams atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas ir iesp?jams atrisin?t. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
Re?istra redaktoru var izmantot ??du darb?bu veik?anai:
 • apak?koka, atsl?gas, apak?atsl?gas vai v?rt?bas atra?ana;
 • apak?atsl?gas vai v?rt?bas pievieno?ana;
 • v?rt?bas mai?a;
 • apak?atsl?gas vai v?rt?bas dz??ana;
 • apak?atsl?gas vai v?rt?bas p?rd?v??ana.
Re?istra redaktora navig?cijas zon? tiek r?d?tas mapes. Katra mape atbilst vienai no lok?laj? dator? eso?aj?m iepriek? defin?taj?m atsl?g?m. Ja piek??stat att?la datora re?istram, tiek r?d?tas tikai divas iepriek? defin?t?s atsl?gas: HKEY_USERS un HKEY_LOCAL_MACHINE.

Grupas politikas izmanto?ana

Microsoft p?rvald?bas konsol? (MMC) tiek viesoti administr??anas r?ki, kurus var izmantot t?klu, datoru, pakalpojumu un citu sist?mas komponentu administr??anai. Grupas politikas MMC papildprogramma ?auj administratoriem defin?t politikas iestat?jumus, kas tiek lietoti datoriem vai lietot?jiem. Varat ieviest grupas politiku lok?lajos datoros, izmantojot lok?l?s grupas politikas MMC papildprogrammu Gpedit.msc. Grupas politiku var ieviest ar? direktorij? Active Directory, izmantojot Active Directory lietot?ju un datoru MMC papildprogrammu. Papildinform?ciju par grupas politikas izmanto?anu skatiet atbilsto??s grupas politikas MMC papildprogrammas pal?dz?bas t?m?s.

Re?istr?cijas ierakstu (.reg) faila izmanto?ana

Izveidojiet re?istr?cijas ierakstu (.reg) failu, kas ietver re?istra izmai?as, un p?c tam palaidiet .reg failu dator?, kur? v?laties veikt izmai?as. Varat palaist .reg failu manu?li vai izmantot pieteik?an?s skriptu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
310516 K? pievienot, modific?t vai dz?st re?istra apak?atsl?gas un v?rt?bas, izmantojot re?istr?cijas ierakstu (.reg) failu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Windows Script Host izmanto?ana

Windows Script Host dod iesp?ju palaist skriptus VBScript un JScript tie?i oper?t?jsist?m?. Varat izveidot VBScript un JScript failus, kas izmanto Windows Script Host metodes, lai dz?stu, las?tu un rakst?tu re?istra atsl?gas un v?rt?bas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??m metod?m, apmekl?jiet t?l?k nor?d?t?s Microsoft vietnes.
RegDelete metode
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/293bt9hh.aspxp
RegRead metode
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/x05fawxd.aspx
RegWrite metode
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/yfdfhz1b

Windows p?rvald?bas instrument?cijas izmanto?ana

Windows p?rvald?bas instrument?cija (WMI) ir oper?t?jsist?mas Microsoft Windows komponents. Tas ir Microsoft ieviests t?mek?a risin?jums uz??mumu p?rvald?bai (WBEM). WBEM ir nozares iniciat?va standarta tehnolo?ijas izstr?dei, lai uz??muma vid? piek??tu p?rvald?bas inform?cijai. WMI var izmantot, lai uz??muma vid? automatiz?tu administrat?vos uzdevumus (piem?ram, re?istra redi???anu). WMI var izmantot skript??anas valod?s, kur?m oper?t?jsist?m? Windows ir programma un kuras atbalsta Microsoft ActiveX objektus. Varat ar? izmantot WMI komandrindas util?tu (Wmic.exe), lai modific?tu Windows re?istru.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par WMI, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa394582.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par WMI komandrindas util?tu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
290216 Windows p?rvald?bas instrument?cijas (WMI) komandrindas util?tas (Wmic.exe) apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Windows konsoles re?istra r?ka izmanto?ana

Oper?t?jsist?mai Windows paredz?to konsoles re?istra r?ku (Reg.exe) var izmantot re?istra redi???anai. Ja ir nepiecie?ama pal?dz?ba ar Reg.exe r?ku saist?tos jaut?jumos, komandu uzvedn? ierakstiet reg /? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Re?istra atjauno?ana

Lai atjaunotu re?istru, izmantojiet atbilsto?o metodi.

Re?istra atsl?gu atjauno?ana

Lai atjaunotu eksport?t?s re?istra atsl?gas, veiciet dubultklik??i uz re?istr?cijas ierakstu (.reg) faila, kuru saglab?j?t eksport?to re?istra apak?atsl?gu sada??. Varat ar? atjaunot visu re?istru, izmantojot dubl?jumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par visa re?istra atjauno?anu, skatiet t?l?k ?aj? rakst? atrodamo sada?u Visa re?istra atjauno?ana.

Visa re?istra atjauno?ana

Lai atjaunotu visu re?istru, atjaunojiet sist?mas st?vokli, izmantojot dubl?jumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas st?vok?a atjauno?anu no dubl?juma, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
309340 K? izmantot dubl?jumu, lai atjaunotu failus un mapes dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP

Piez?me. Dubl?jot sist?mas st?vokli, map? %SystemRoot%\Repair tiek izveidotas ar? atjaunin?tas re?istra failu kopijas. Ja p?c re?istra redi???anas oper?t?jsist?mu Windows XP nevar start?t, varat aizst?t re?istra failus manu?li, veicot sada?? Pirm? da?a nor?d?t?s darb?bas vai izpildot ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? sniegtos nor?d?jumus:
307545 K? atkopt boj?tu re?istru, kas ne?auj start?t oper?t?jsist?mu Windows XP

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc984339.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750583.aspx
Windows Server test?to produktu katalogs ir atsauces materi?ls, kas satur inform?ciju par tiem produktiem, kuriem ir p?rbaud?ta sader?ba ar sist?mu Windows Server. Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktiem, kuriem ir p?rbaud?ta sader?ba ar sist?mu Windows Server, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?text=backup&bCatID=1282&OR=5&chtext=&cstext=&csttext=&chbtext=
Datu aizsardz?bas p?rvaldnieks (DPM) ir viens no galvenajiem Microsoft System Center p?rvald?bas produktu saimes produktiem, un tas ir paredz?ts, lai pal?dz?tu IT speci?listiem p?rvald?t savu Windows vidi. DPM ir Windows dubl??anas un atjauno?anas jaunais standarts, kas nodro?ina nep?rtrauktu datu aizsardz?bu Microsoft lietojumprogrammu un failu serveriem, kuros tiek izmantoti nevainojami integr?ti diska un lentes datu nes?ji. Lai ieg?tu papildinform?ciju par DPM, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/systemcenter/dpm/default.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par datu atkop?anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://search.technet.microsoft.com/search/Default.aspx?brand=technet&query=Disaster+Recovery
Lai ieg?tu papildinform?ciju re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows XP un Windows Vista
322755 K? dubl?t, redi??t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows 2000
323170 K? dubl?t, redi??t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows NT 4.0 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
322754 K? dubl?t, redi??t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows 95, Windows 98 un Windows Me (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Regedit.exe un Regedt32.exe at??ir?b?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
141377 Regedit.exe un Regedt32.exe at??ir?bas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 256986 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com