Straipsnio ID: 256986 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omas registras. Taip pat ?iame straipsnyje ?traukta informacija, kaip ?? registr? redaguoti, ir pateikiamos papildomos informacijos nuorodos.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Registro apra?as

Microsoft kompiuterini? termin? ?odyne, penktajame leidime, registras apib?dinamas kaip:
Pagrindin? hierarchin? duomen? baz?, naudojama Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT ir Windows 2000, kurioje saugoma informacija, reikalinga konfig?ruojant sistem? vienam ar keliems vartotojams, programoms ar techninei ?rangai.

Registre yra informacijos, kuria nuolat naudojasi veikianti Windows, pavyzd?iui, kiekvieno vartotojo profiliai, kompiuteryje ?diegtos programos ir jose galim? kurti dokument? r??ys, aplankams ir program? piktogramoms skirti ypatybi? lap? parametrai, sistemoje esanti technin? ?ranga ir naudojami prievadai.

Registras kei?ia daugum? tekstini? .ini fail?, naudojam? Windows 3.x ir MS-DOS konfig?racijos failuose, pavyzd?iui, Autoexec.bat ir Config.sys. Nors keliose operacin?se sistemose Windows naudojamas bendras registras, tarp j? yra keli skirtumai.
Registro duomenys saugomi dvejetainiuose failuose.

Registro redagavimo informacija

Jei norite redaguoti registr?, Microsoft rekomenduoja vadovautis tik Microsoft dokumentacijoje pateikiamais nurodymais. U?uot tiesiogiai redagav? registr?, jei galite, naudokite Windows vartotojo s?saj?.

Registr? galite redaguoti naudodami registro rengykl? (Regedit.exe arba Regedt32.exe). Jei netinkamai naudojate registro rengykl?, gali kilti rimt? problem?, d?l kuri? reik?s i? naujo diegti operacin? sistem?. Microsoft negarantuoja, kad problemas, kilusias neteisingai naudojant registro rengykl?, bus galima i?spr?sti. Naudodami registro rengykl? prisiimate atsakomyb?. Jei norite gauti papildomos informacijos apie Regedit.exe ir Regedt32.exe skirtumus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
141377 Regedit.exe ir Regedt32.exe skirtumai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Prie? modifikuodami registr? sukurkite jo atsargin? kopij? ir i?siai?kinkite, kaip registr? atkurti, jei kilt? problem?. Jei norite su?inoti daugiau apie atsargini? registro kopij? k?rim? ir registro atk?rim?, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite juos Microsoft ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij?, registr? redaguoti ir atkurti Windows XP ir Windows Server 2003 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322755 Kaip kurti atsargin? registro kopij?, registr? redaguoti ir atkurti Windows 2000
323170 Kaip kurti atsargin? registro kopij?, registr? redaguoti ir atkurti Windows NT 4.0 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322754 Kaip kurti atsargin? registro kopij?, registr? redaguoti ir atkurti Windows 95, Windows 98 ir Windows Me (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Kad b?t? galima modifikuoti registro duomenis, programa turi naudoti ?ioje MSDN svetain?je nurodytas registro funkcijas:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms724875.aspx
Administratoriai registr? gali modifikuoti naudodami registro rengykl? (Regedit.exe arba Regedt32.exe), grup?s strategij?, sistemos strategij?, registro (.reg) failus arba vykdydami scenarijus (pavyzd?iui, VisualBasic scenarijaus failus).

Pastaba. 64 bit? Windows XP ir Windows Server 2003 versijose esantis registras padalytas ? 32 bit? ir 64 bit? raktus. Daugelis 32 bit? rakt? vadinasi tais pa?iais pavadinimais, kaip ir 64 bit? atitikmenys, ir atvirk??iai. Numatytoji 64 bit? registro rengykl?, esanti 64 bit? Windows XP ir Windows Server 2003 versijose, rodo 32 bit? raktus ?iame mazge:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip per?i?r?ti registr? 64 bit? Windows versijose, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
305097 Kaip per?i?r?ti sistemos registr? naudojant 64 bit? Windows versijas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Registro rengykl?s nar?ymo srityje rodomi aplankai. Kiekvienas aplankas atitinka i? anksto apibr??t?j? rakt? vietiniame kompiuteryje. Jei naudojate nuotolinio kompiuterio registr?, rodomi tik du i? anksto apibr??tieji raktai: HKEY_USERS ir HKEY_LOCAL_MACHINE. Toliau pateiktoje lentel?je i?vardyti i? anksto apibr??tieji raktai, kuriuos naudoja sistema. Ilgiausias rakto pavadinimas gali b?ti 255 simboli?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Aplankas arba i? anksto apibr??tasis raktasApra?as
HKEY_CURRENT_USERYra pagrindin? ?iuo metu prisiregistravusio vartotojo konfig?ravimo informacija. ?ia saugomi vartotojo aplankai, ekrano spalvos ir valdymo skydo parametrai. ?i informacija yra siejama su vartotojo profiliu. ?is raktas kartais trumpinamas kaip HKCU.
HKEY_USERSYra visi kompiuteryje aktyviai ?kelti vartotojo profiliai. HKEY_CURRENT_USER yra HKEY_USERS poraktis. HKEY_USERS kartais trumpinamas kaip HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINEYra specifin? kompiuterio konfig?ravimo informacija (bet kuriam vartotojui). ?is raktas kartais trumpinamas kaip HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTYra HKEY_LOCAL_MACHINE\Software poraktis. ?ia saugoma informacija u?tikrina, kad atidarant fail? Windows Explorer atidaroma tinkama programa. ?is raktas kartais trumpinamas kaip HKCR. Pradedant nuo Windows 2000, ?i informacija saugoma ir HKEY_LOCAL_MACHINE, ir HKEY_CURRENT_USER raktuose. Rakte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes yra numatytieji parametrai, kurie gali b?ti taikomi visiems vartotojams, naudojantiems vietin? kompiuter?. Rakte HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes yra parametrai, perra?antys numatytuosius parametrus ir taikomi tik interaktyviam vartotojui. Rakte HKEY_CLASSES_ROOT pateikiamas registro vaizdas, kuriame suliejama ?i? dviej? ?altini? informacija. HKEY_CLASSES_ROOT ?? suliet? vaizd? pateikia ir programose, sukurtose ankstesn?ms Windows versijoms. Jei norite pakeisti interaktyviam vartotojui skirtus parametrus, keitimus reikia atlikti ne HKEY_CLASSES_ROOT, o HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes. Jei norite pakeisti numatytuosius parametrus, keitimus reikia atlikti HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Jei raktus ?ra?ote ? rakt?, esant? HKEY_CLASSES_ROOT, sistema informacij? i?saugo HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Jei ?ra?ote reik?mes ? rakt?, esant? HKEY_CLASSES_ROOT, ir ?is raktas jau yra HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, sistema informacij? ?ra?ys ne ? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes, o ? pirm?j? aplank?.
HKEY_CURRENT_CONFIGYra informacija apie technin?s ?rangos profil?, naudojam? vietiniame kompiuteryje paleid?iant sistem?.
Toliau pateiktoje lentel?je i?vardyti ?iuo metu nustatyt? duomen? tipai, kuriuos naudoja Windows. Did?iausias leistinas reik?m?s pavadinimo dydis yra toks:
 • Windows Server 2003 ir Windows XP: 16383 simboliai
 • Windows 2000: 260 ANSI simboli? arba 16 383 Unicode simboli?
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 simboliai
Didel?s reik?m?s (daugiau kaip 2048 bait?) turi b?ti saugomos kaip failai, j? pavadinimus i?saugant registre. Tai padeda registrui efektyviai veikti. Did?iausias leistinas reik?m?s dydis yra toks:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: Galima atmintis
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 bait?
Pastaba. Vis? rakto reik?mi? bendrojo dyd?io limitas ? 64 K.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
PavadinimasDuomen? tipasApra?as
Dvejetain? reik?m?REG_BINARYNeapdoroti dvejetainiai duomenys Did?iausia technin?s ?rangos komponent? informacijos dalis saugoma kaip dvejetainiai duomenys, registro rengykl?je jie rodomi ?e?ioliktainiu formatu.
DWORD reik?m?REG_DWORDDuomenys, pateikiami 4 bait? ilgio skai?iumi (32 bit? sveikieji skai?iai). Daugelis ?renginio tvarkykli? ir paslaug? parametrai yra ?io tipo, registro rengykl?je jie rodomi dvejetainiu, ?e?ioliktainiu ar de?imtainiu formatu. Susijusios reik?m?s yra DWORD_LITTLE_ENDIAN (ma?iausiai svarbus baitas yra ?emiausio lygio adresu) ir REG_DWORD_BIG_ENDIAN (ma?iausiai svarbus baitas yra auk??iausio lygio adresu).
I?ple?iamosios eilut?s reik?m?REG_EXPAND_SZKintamo ilgio duomen? eilut?. ?iam duomen? tipui priklauso kintamieji, nustatomi programai ar paslaugai naudojant duomenis.
Keli? eilu?i? reik?m?REG_MULTI_SZSud?tin? eilut?. ?iam tipui paprastai priklauso reik?m?s, kurias sudaro s?ra?ai ar sud?tin?s reik?m?s, matomos ?mon?ms perskaitoma forma. ?ra?ai atskiriami tarpu, kableliu ar kitais ?enklais.
Eilut?s reik?m?REG_SZFiksuoto ilgio teksto eilut?.
Dvejetain? reik?m?REG_RESOURCE_LIST?d?t?j? masyv? serija, sauganti i?tekli? s?ra??, kur? naudoja technin?s ?rangos tvarkykl? arba vienas i? jos valdom? fizini? ?rengini?. Sistema ?iuos duomenis aptinka ir ?ra?o \ResourceMap medyje, registro rengykl?je jie rodomi ?e?ioliktainiu formatu kaip dvejetain? reik?m?.
Dvejetain? reik?m?REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST?d?t?j? masyv? serija, sauganti galim? ?renginio tvarkykl?s technin?s ?rangos i?tekli? s?ra??, kur? naudoja technin?s ?rangos tvarkykl? arba vienas i? jos valdom? fizini? ?rengini?. Sistema \ResourceMap medyje ?ra?o ?io s?ra?o pogrup?. Sistema ?iuos duomenis aptinka, jie parodomi registro rengykl?je ?e?ioliktainiu formatu kaip dvejetain? reik?m?.
Dvejetain? reik?m?REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR?d?t?j? masyv? serija, sauganti i?tekli? s?ra??, kur? naudoja fizin? technin? ?ranga. Sistema ?iuos duomenis aptinka ir ?ra?o \HardwareDescription medyje, jie registro rengykl?je rodomi ?e?ioliktainiu formatu kaip dvejetain? reik?m?.
N?raREG_NONENetipiniai duomenys. Sistema arba programos ?iuos duomenis ?ra?o ? rengykl?; jie registro rengykl?je rodomi ?e?ioliktainiu formatu kaip dvejetain? reik?m?.
SaitasREG_LINKUnicode eilut?, nurodanti simbolin? sait?.
QWORD reik?m?REG_QWORDDuomenys, pateikiami 64 bit? sveikuoju skai?iumi. ?ie duomenys registro rengykl?je rodomi kaip dvejetain? reik?m?. Pirm? kart? jie buvo prad?ti naudoti Windows 2000.
Registro avilys ? tai registro rakt?, dalini? rakt? ir reik?mi? grup?, kurioje yra palaikymo fail? su atsargin?mis registro duomen? kopijomis rinkinys. Visiems aviliams, i?skyrus HKEY_CURRENT_USER, skirti palaikymo failai yra Systemroot\System32\Config aplanke Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003; HKEY_CURRENT_USER skirti palaikymo failai yra Systemroot\Profiles\Username aplanke. ?iuose aplankuose esan?i? fail? vard? pl?tiniai, o kartais ir j? nebuvimas, nurodo jose esan?i? duomen? tip?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Registro avilysPalaikymo failai
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Windows 98 registro failai vadinami User.dat ir System.dat. Windows Millennium Edition registro failai vadinami Classes.dat, User.dat ir System.dat.

Pastaba. Windows NT, Windows 2000, Windows XP ir Windows Server 2003 saugos priemon?s leid?ia administratoriui valdyti registro rakt? prieig?.

NUORODOS

Daugiau informacijos ie?kokite ?iose Microsoft svetain?se:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true

http://www.microsoft.com/technet/archive/winntas/tips/winntmag/inreg.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 256986 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 10.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com