Kham pha nhung wallpaper bi mat trong Windows 7

ID c?a bài: 2566647 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Ph?m H?ng Phư?c]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i pháp

Khám phá nh?ng wallpaper bí m?t c?a Windows 7

Sau khi đư?c cài đ?t Windows 7, máy tính s? có wallpaper (h?nh n?n) m?c đ?nh c?a Windows 7. C?n n?u mua máy tính c?a m?t thương hi?u nào đó đư?c cài s?n Windows 7, b?n s? có wallpaper c?a nhà s?n xu?t.

T?t nhiên, b?n có th? tùy ch?n h?nh n?n đ? thay đ?i theo ? thích c?a m?nh. Nhưng đi?u thú v? là Windows 7 đư?c đóng gói s?n v?i nhi?u m?u h?nh n?n, ngoài nh?ng ch? đ? như thiên nhiên, th?ng c?nh, ki?n trúc, nhân v?t,… c?n mang ch? đ? c?a m?t s? nư?c. Ch? có đi?u, h?u h?t các h?nh n?n đó đ?u đư?c Windows ?n đi.

Không ch? đơn gi?n là cung c?p nh?ng h?nh n?n, Windows 7 c?n tích h?p chúng vào nh?ng b? ch? đ? (theme) khác nhau, t?o nh?ng phong cách riêng và đ?p m?t cho màn h?nh desktop c?a máy tính.

Các h?nh n?n ?n này đư?c Windows 7 lưu gi? trong folder MCT v?i đư?ng d?n C:\Windows\Globalization\MCT. ? m?c đ?nh, đây là m?t folder ?n (hidden), n?u mu?n nh?n th?y trong Windows Explorer th? b?n ph?i b? tính năng ?n các file và folder ?n đi.

Đ? m? folder ch?a các file h?nh n?n mà Windows 7 “khuy?n m?i” s?n, b?n nh?n lên nút Start, g? vào box search c?m t? khóa %systemroot%/Globalization/MCT r?i nh?n Enter.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2566641


B?n s? th?y trong folder MCT có 5 folder con. Đó là 5 b? ch? đ? h?nh n?n theo qu?c gia: AU (Úc), CA (Canada), GB (Anh), US (M?) và ZA (Nam Phi).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2566642


M?i folder ch? đ? qu?c gia này bao g?m các h?nh n?n, RSS feed và theme. Windows 7 không ch? cung c?p các h?nh n?n mà c?n bao g?m c? m?t b? trang trí ch? đ? như màu s?c các c?a s?, các nút,âm thanh, hi?u ?ng hi?n th?…

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2566643


Đ? ch?n h?nh n?n cho Windows 7, b?n click chu?t ph?i lên màn h?nh desktop, ch?n l?nh Personalize trên menu ng? c?nh.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2566644


Trong c?a s? Personalization, b?n th?y R?t nhi?u các h?nh n?n đư?c phân chia theo nhóm ch? đ?. H?p v?i lo?i nào, b?n click chu?t ch?n nhóm đó.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2566645


Khi ch?n m?t nhóm ch? đ? có nhi?u h?nh n?n, b?n s? th?y xu?t hi?n bên dư?i c?a s? Personalization link Desktop Background Slide Show. Th? click vào đó xem nhé. B?n s? đư?c chuy?n sang c?a s? Choose your desktop background cho phép b?n ch?n h?nh n?n cho máy tính c?a m?nh.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2566646

N?u mu?n ch?n h?nh n?n riêng c?a m?nh, b?n nh?n lên nút Browse đ? m? t?i folder ch?a các h?nh đó.

Thay v? ch? có m?t h?nh n?n c? đ?nh ngày này qua tháng n? t?i nhàm chán, b?n có th? ch?n m?t hơi nhi?u h?nh n?n r?i cho nó thay đ?i theo th?i gian m?nh mu?n. Windows có th? thay đ?i các h?nh n?n theo các th?i gian t? 10 giây t?i 1 ngày.

Đánh d?u ch?n vào m?c Shuffle , n?u b?n mu?n các h?nh n?n thay đ?i theo tr?t t? ng?u nhiên.

M?c đ?nh, v? trí h?nh n?n là Fill (l?p đ?y màn h?nh). B?n có th? nh?n vào nút này đ? ch?n các v? trí như Fit (làm cho v?a v?n), Stretch (kéo căng ra), Tile (x?p l?p như ngói), Center (? gi?a).

Xong xuôi, nh?n nút Save changes đ? lưu l?i c?u h?nh. Bây gi? b?n có th? ng?i xoa tay mà thư?ng th?c nhé.

PH?M H?NG PHƯ?C (TP.HCM, Vietnam)


Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2566647 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2566647

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com