Không th? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c t? thư m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Microsoft Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 326549.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? không th? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c t? m?t thư m?c b?ng cách s? d?ng Windows Explorer. Ngoài ra, m?t s? chương tr?nh có th? hi?n th? thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? lưu t?p tin vào thư m?c.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? c?p là tùy ch?nh. B?n có th? tùy ch?nh m?t thư m?c b?ng cách b?m vào Tùy ch?nh c?p này trên các Xem tr?nh đơn. Nhi?u chương tr?nh c?ng tu? ch?nh thư m?c (ví d?, các phông ch? thư m?c đi kèm v?i m?t tu? bi?n như là m?t ph?n c?a c?u h?nh h? th?ng tiêu chu?n).

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Windows Explorer s? d?ng các thu?c tính ch? đ?c đ? xác đ?nh có hay không có thư m?c là tùy ch?nh. Ch?nh s?a hành vi này, b?n có th? c?u h?nh Windows Explorer đ? s? d?ng h? th?ng c? thay v? đánh d?u ch?-đ?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các bư?c sau.

LƯU ?: M?t s? chương tr?nh không ho?t đ?ng đúng v?i c?p đó có thu?c tính h? th?ng c?u h?nh.
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Định vị khóa đăng kí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, b?m Giá trị DWORD, r?i g? tên giá tr? s? đăng k? sau:
  UseSystemForSystemFolders
 4. Nh?p chu?t ph?i vào giá tr? m?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 5. Lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i này đ? đăng k?, b?n ph?i thay đ?i các thu?c tính ch? đ?c cho t?t c? các thư m?c b? ?nh hư?ng b?ng cách s? d?ng các ATTRIB l?nh t?i m?t d?u nh?c l?nh (Command.com ho?c Cmd.exe). Lo?i ATTRIB /? t?i d?u nh?c l?nh đ? xem cú pháp cho các ATTRIB b? ch? huy. Ví d?, đ? thay đ?i các thu?c tính ch? đ?c h? th?ng cho thư m?c C:\Test, s? d?ng l?nh sau đây:
  ATTRIB - r + s c:\test

Thu?c tính

ID c?a bài: 256614 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB256614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com