Các v?n đ? hi?n t?i v?i Microsoft Exchange ActiveSync và thi?t b? bên th? ba

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2563324 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Exchange ActiveSync cho phép thi?t b? đ?ng b? hoá v?i h?p thư c?a b?n, l?ch và các m?c khác dành riêng cho h?p thư Microsoft Exchange Server. Bài vi?t này mô t? s? c? ph? bi?n v?i thi?t b? bên th? ba đ?ng b? hoá v?i Exchange b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync. Trong s? các thi?t b? là Android và iOS.

Exchange ActiveSync giao th?c mức cấp phép cung c?p ph?n m?m Exchange ActiveSync đư?c s? d?ng trên các thi?t b? bên th? ba. Microsoft không vi?t m? Exchange ActiveSync cho thi?t b? gi?y phép ho?c b?n ghi d?ch v?. Microsoft gi?y phép b?ng sáng ch? đư?c mức cấp phép Exchange ActiveSync. Các b?ng sáng ch? là Microsoft s? h?u. Ngoài ra, Microsoft cung c?p khu v?c truy c?p vào các Tài li?u v? giao th?c Exchange ActiveSync.

Lưu ?M?t giao th?c là m?t tiêu chu?n giao ti?p gi?a các máy tính.

Microsoft có th? làm g? và bên th? ba có th? làm g?

Microsoft có th? giúp đi?u tra v?n đ? liên quan đ?n thi?t b? di đ?ng đư?c s?n xu?t b?i nhà cung c?p bên th? ba. Tuy nhiên, th?c hi?n các giao th?c Exchange ActiveSync trên thi?t b? đó không th? thay đ?i ho?c c?p nh?t c?a Microsoft.

Thi?t b? c? th? kh?c ph?c s? c? b?n C?p Nh?t cho thi?t b? và xác nh?n nguyên nhân c?a v?n đ? liên quan đ?n thi?t b? có th? x?y ra ch? thông qua nhà s?n xu?t thi?t b?. Ngoài ra, m?t s? thi?t b? không có m?t chi?n lư?c h?p nh?t C?p Nh?t và có th? ph? thu?c vào nhà cung c?p yêu c?u đ? t?o ra các b?n C?p Nh?t. M?ng r?i phân ph?i các b?n C?p Nh?t. V? v?y, b?n C?p Nh?t cho các v?n đ? v? thi?t b? có th? không đúng.

Microsoft có th? hư?ng d?n khách hàng liên h? v?i nhà cung c?p thi?t b? di đ?ng ho?c nhà cung c?p điện thoại di động c?a h? đ? đư?c tr? giúp. H?y xem ph?n "Tham kh?o" đ? bi?t thêm thông tin v? bên th? ba phương pháp cam k?t h? tr?. Microsoft Support luôn luôn m? h?p tác kh?c ph?c s? c? n?u m?t nhà cung c?p ph?i đư?c tham gia.

Làm th? nào đ? tr? thành thông tin v? thi?t b? di đ?ng

Khi b?n đánh giá các thi?t b? đư?c s? d?ng trong m?t t? ch?c Exchange Server s? d?ng Exchange ActiveSync, b?n ph?i đ?m b?o r?ng b?n hi?u tính năng và ch?c năng c?a các thi?t b?. Không ph?i t?t c? các thi?t b? h? tr? tùy ch?n c?u h?nh tương t?, và m?t s? thi?t b? không h? tr? tính năng ho?c phiên b?n giao th?c Exchange ActiveSync.

Bi?u đ? c?ng đ?ng nh?t So sánh các máy tính khách Exchange ActiveSync có s?n trên Wikipedia. Qu?n tr? viên và tr? giúp nhân viên b? ph?n nên s? d?ng thông tin chung và th? nghi?m c?a h? đ? hi?u kh? năng thi?t b?. Đ? giúp gi?i quy?t này, nhóm Exchange t?o m?i Exchange ActiveSync bi?u tư?ng chương tr?nh thi?t b? s? d?ng Exchange ActiveSync.

Chúng tôi s? c?p nh?t tài li?u này khi chúng tôi xác đ?nh các v?n đ? m?i áp d?ng cho thi?t b? bên th? ba s? d?ng giao th?c Exchange ActiveSync.

Thông tin thêm

Đây là danh sách các v?n đ? hi?n t?i b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Microsoft Exchange Server 2007 ho?c Microsoft Exchange Server 2010 cùng v?i thi?t b? bên th? ba. N?u b?n đang s? d?ng Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3) ho?c Exchange Server 2010 SP1 và đang g?p s? c? không đư?c li?t kê ? đây, h?y đi t?i ph?n H? tr? c?a Microsoft .

Chúng tôi khuyên b?n C?p Nh?t thi?t b? bên th? ba cho các phiên b?n ph?n m?m m?i nh?t. Xin lưu ? r?ng m?t s? thi?t b? không đư?c C?p Nh?t trong m?t s? trư?ng h?p.

Ngư?i dùng đi?n tho?i iOS có th? c?p nh?t thi?t b? c?a phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m iOS. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p vào Apple iOS .

Thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho ch? đ? xem hi?n t?i c?a Microsoft Corporation v? các v?n đ? k? t? ngày phát hành. Các gi?i pháp có s?n thông qua Microsoft ho?c nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không đ?c bi?t khuy?n ngh? b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba ho?c nhà cung c?p bên th? ba nào mà bài vi?t này có th? mô t?. C?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này không mô t?. Do Microsoft ph?i đáp ?ng v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không đư?c coi là cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? đ?m b?o ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c b?t k? gi?i pháp nào đư?c tr?nh bày b?i Microsoft ho?c b?t k? nhà cung c?p c?a bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft không b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các tuyên b?, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù di?n đ?t, ng? ? ho?c theo lu?t đ?nh. Đi?u này bao g?m nhưng không gi?i h?n tuyên b?, b?o đ?m ho?c đi?u ki?n v? quy?n s? h?u, không vi ph?m, đi?u ki?n tho? m?n, kh? năng kinh doanh và phù h?p cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? b?n ghi d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? các tài li?u ho?c thông tin khác. Trong m?i trư?ng h?p, Microsoft s? không ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba nào mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

Các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này đư?c chia thành các lo?i sau:
 • X? l? t? đ?ng cu?c h?p
 • K?t n?i và đ?ng b? hoá th?t b?i

1. x? l? t? đ?ng cu?c h?p

V?n đ? 1.11 - đư?c bi?t đ?n các v?n đ? l?ch b? iOS 8.x và iOS 7.x

Ngư?i dùng iOS 7.1.2, iOS 7.0.4, iOS 8.0.1, 8.0.2 8.1 thi?t b? (chúng đư?c g?i chung là 7.x và 8.x) có th? g?p ph?i s? c? trong đó l?ch m?c có th? đư?c chuy?n đ?i sang văn b?n thu?n, có th? b? c?t b?t ho?c có th? t?o ra nhi?u s?a b?n c?p nh?t thông báo. Các v?n đ? đ? đư?c ch?n đoán yêu c?u thay đ?i đ?i v?i vi?c th?c hi?n iOS c?a giao th?c Microsoft Exchange ActiveSync.

Apple đ? bi?t v?n đ? này, và khách hàng g?p ph?i nh?ng hi?n tư?ng đư?c mô t? nên liên h? v?i Apple đ? đư?c tr? giúp.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

3015401 L?ch các v?n đ? v?i iOS 8.x iOS 7.x thi?t b?V?n đ? 1.10 - cu?c h?p đư?c d? ki?n cu?i tháng không xu?t hi?n trên thi?t b? iOS

Khi ngư?i dùng đ?ng b? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? iOS cu?c h?p đ?nh k? d? ki?n s? x?y ra trên 31 m?i tháng, cu?c h?p không xu?t hi?n trên thi?t b? trong nh?ng tháng mà không có ngày 31.

Nguyên nhân

iOS h? tr? mô h?nh 31 ngày l?p l?i trong cách mà Outlook. Khi m?t tháng không có ngày 31, Outlook Hi?n th? cu?c h?p l?p l?i trong l?ch vào ngày cu?i cùng c?a tháng. Tuy nhiên, iOS Hi?n th? ch? nh?ng đ?ng g?i chính xác trên 31. Hi?n tư?ng này c?ng x?y ra v?i các cu?c h?p đ?nh k? ki?u l?p l?i ngày 29 và 30 ngày.

Gi?i pháp

Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này, h?y liên h? v?i nhà cung c?p thi?t b? di đ?ng.

V?n đ? 1.9 - h?n C?p Nh?t khi b?n s? d?ng Outlook ? ch? đ? đ?m ?n và h?p thư ph?ng ngư?i tham d?

Đi?u ki?n sau đây gây ra m?t cu?c h?n không đ? c?p nh?t trên m?t thi?t b? iOS:
 • Các t? ch?c đang s? d?ng Outlook ? ch? đ? đ?m ?n.
 • H?p thư ph?ng đư?c li?t kê là m?t ngư?i tham d?.
 • X? l? cho h?p thư ph?ng l?ch n?m AutoAccept.
 • T? ch?c th?c hi?n thay đ?i phiên b?n c?a m?t cu?c h?p l?p l?i.
Nguyên nhân

Khách hàng nh?n đư?c nhi?u ph?n h?i cho cu?c h?n này t? Exchange. Ph?n ?ng đ?u tiên có m?t d?u ki?m th?i gian sau l?n so v?i các ph?n ?ng th? hai có th?i gian m?i cho cu?c h?p. Khách hàng luôn ph?i áp d?ng các thay đ?i t? đ?t đ?ng b? hóa ph?n h?i cho m?t m?c. d?u ki?m th?i gian s?a đ?i là m?t y?u t? tùy ch?n và không nên đư?c coi là xác đ?nh.

Sau đây là ví d? t? kí nh?p thư ActiveSync cho thi?t b?:

M?c nh?p Nh?t k? đ?u tiên

<Exceptions xmlns="Calendar:">
 <Exception>
 <DtStamp>20131112T184410Z</DtStamp>
 <StartTime>20131128T170000Z</StartTime>
 <EndTime>20131128T180000Z</EndTime>
 <ExceptionStartTime>20131128T170000Z</ExceptionStartTime>
 <MeetingStatus>1</MeetingStatus>
 </Exception>
</Exceptions>

Th? hai kí nh?p

<Exceptions xmlns="Calendar:">
 <Exception>
 <DtStamp>20131112T184334Z</DtStamp>
 <StartTime>20131128T190000Z</StartTime>
 <EndTime>20131128T200000Z</EndTime>
 <ExceptionStartTime>20131128T170000Z</ExceptionStartTime>
 <Attendees>
 <Attendee>
 <Email bytes="30"/>
 <Name bytes="12"/>
 <AttendeeStatus>0</AttendeeStatus>
 <AttendeeType>1</AttendeeType>
 </Attendee>
 <Attendee>
 <Email bytes="30"/>
 <Name bytes="21"/>
 <AttendeeStatus>0</AttendeeStatus>
 <AttendeeType>3</AttendeeType>
 </Attendee>
 </Attendees>
 <MeetingStatus>1</MeetingStatus>
 </Exception>
</Exceptions>

Gi?i pháp

L?ch kh?i cặp danh sách đ? đ?ng b? hoá, đ?i vài phút, và sau đó thêm l?ch l?i vào cặp danh sách đ? đ?ng b? hoá.

Khách hàng g?p ph?i v?n đ? này nên liên h? v?i Apple đ? đư?c tr? giúp.

V?n đ? 1.8 - phát tri?n nhanh chóng trong Nh?t k? giao d?ch, s? d?ng CPU và b? nh? tiêu th? trong Exchange Server 2010 khi ngư?i dùng đ?ng b? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS d?a trên 6.1 ho?c iOS 6.1.1-based thi?t b?

Khi ngư?i dùng đ?ng b? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS d?a trên 6.1 ho?c iOS 6.1.1-based thi?t b?, máy ch? truy c?p khách hàng Microsoft Exchange Server 2010 (CAS) và tài nguyên máy ch? h?p thư (MBX) đư?c tiêu th?, phát tri?n kí nh?p tr? nên quá nhi?u, quá nhi?u phát tri?n trong m?c có th? ph?c h?i có th? x?y ra và b? nh? và s? d?ng CPU có th? tăng đáng k?. Hi?u năng máy ch? b? ?nh hư?ng.

Ngoài ra, Microsoft Office 365 Exchange Online ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau đây trên m?t iOS d?a trên 6.1 ho?c iOS 6.1.1-based thi?t b?:
Không th? nh?n thư

K?t n?i v?i máy ch? không thành công.


Nguyên nhân

S? c? v?i iOS 6.1 và iOS 6.1.1 gây ra m?t d?ng liên t?c g?p câu tr? l?i cho các máy ch? Exchange. V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n hi?u năng máy ch? Exchange và b?t l?i ?nh hư?ng đ?n đ?i pin c?a thi?t b?.

Gi?i pháp

Áp d?ng b?n C?p Nh?t iOS 6.1.2. Apple đ? ghi l?i s? c? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Apple:

N?u v?n đ? này chưa đư?c gi?i quy?t b?ng cách áp d?ng b?n C?p Nh?t iOS 6.1.2, khách hàng nên làm theo các bư?c sau:
 1. T?t đ?ng b? hoá l?ch trên thi?t b? iOS, và sau đó đ?ng b? hoá l?i.
 2. Kích ho?t l?i đ?ng b? hoá l?ch, và sau đó ki?m tra các b?n ghi đ? xác đ?nh xem thi?t b? v?n tr?nh bày các hi?n tư?ng ? phía máy ch?.
 3. N?u bư?c 1 và 2 không thành công c?ng tác thi?t b? lo?i b? hoàn toàn, và sau đó đ?ng b? hoá l?i thi?t b?.
 4. N?u đi?u này không thành công, khách hàng nên liên h? v?i Apple đ? đi?u tra thêm.

V?n đ? 1.7 - cu?c h?p b? m?t m?t s? điện thoại di động, nhưng đư?c tr?nh bày trong OWA và Outlook

Khi b?n t?o m?t cu?c h?n ho?c cu?c h?p, thay đ?i m?t thu?c tính quan tr?ng trong m?t s? ki?n trong (ví d?, b?n thay đ?i ngày, th?i gian ho?c v? trí), và sau đó thay đ?i toàn b? cu?c h?p nhóm l?i, m?c có th? không đư?c C?p Nh?t trên thi?t b?.

Thay đ?i đư?c ph?n ánh chính xác trong Outlook, nhưng ngư?i t? ch?c cu?c h?p ho?c nh?ng ngư?i tham d? không th?y thay đ?i ph?n ánh trên các thi?t b?. K?t qu? là r? ràng "thi?u h?n" l?ch s? d?ng thi?t b?.

Nguyên nhân

Các thi?t b? s? d?ng nh?n d?ng đ?i tư?ng toàn c?u (GOID) thay v? ServerID đ? thay đ?i đư?c theo d?i m?c l?ch đ? đ?ng b? hóa yêu c?u.

Khi cu?c h?p nhóm đư?c thay đ?i, GOID cùng đư?c gi? l?i trên toàn b? nhóm. Khi thi?t b? đư?c yêu c?u xoá thi?t b? nh?n đư?c khi đường thay đổi đư?c g?i m?t yêu c?u đ?ng b? hóa riêng bi?t thay đ?i đ? xu?t hi?n cá nhân. Sau đó, thi?t b? coi thay đ?i chu?i như m?t đ?ng g?i và không x? l? các b?n C?p Nh?t.

Gi?i pháp

V?n đ? này đư?c cho là đư?c gi?i quy?t trong iOS 6.0. N?u s? c? này x?y ra v?i phiên b?n m?i hơn, khách hàng s? liên h? v?i Apple đ? đi?u tra s? c?.

V?n đ? 1.6 - h?n dài hơn 24 gi? đư?c thay đ?i m?t s? ki?n ngày nhi?u ngày t?t c?

Gi? s? r?ng m?t m?c ch? đ?nh th?i gian dài hơn 24 gi? và cu?c h?n không đư?c đánh d?u ki?m là m?t s? ki?n ngày t?t c?. Trong trư?ng h?p này, Exchange ActiveSync thay đ?i m?c trên thi?t b? m?t s? ki?n đa ngày t?t c? ngày. Khi thi?t b? đ?ng b? hoá v?i h?p thư, thay đ?i đư?c chuy?n t? m?c trên thi?t b? đ? các m?c trong h?p thư Exchange Server 2010.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 1 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2549255 M?t cu?c h?p m?c Hi?n th? không chính xác như nhi?u s? ki?n ăn khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng trên m?t h?p thư Exchange Server 2010

V?n đ? 1.5 - l?p l?i Exchange l?ch s? ki?n s? b? xoá

Trong m?t s? trư?ng h?p, l?p l?i các s? ki?n l?ch có th? đư?c lo?i b? kh?i thi?t b? iOS và Exchange khi t? ch?c h?y b? phiên b?n s? ki?n

Gi?i pháp

V?n đ? này đư?c gi?i quy?t b?i Apple iOS 4.3 và ?nh hư?ng đ?n phiên b?n 4.2.6 và các phiên b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này, h?y truy c?p website sau c?a Apple:
iOS: l?p l?i các s? ki?n l?ch Exchange xoá

V?n đ? 1.4 - m?t d?u ki?m hi?u t?t c? ngày không đư?c đ?t đúng trên đi?n tho?i khi m?t cu?c h?p đư?c d? ki?n trên nhi?u ngày

điện thoại di động ?ng d?ng khách không x? l? yêu c?u cu?c h?p m?t yêu c?u cu?c h?p s? ki?n ngày. Ngoài ra, trư?ng T?t c? các ngày đư?c đánh d?u ki?m không.

Gi?i pháp

V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t 2 cho Exchange 2007 gói b?n ghi d?ch v? 3. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2201236 Trư?ng "T?t c? các ngày" đư?c đánh d?u ki?m "Không" khi b?n truy c?p vào yêu c?u g?p m?t có th?i gian là hơn 24 gi? b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng điện thoại di động thông qua ActiveSync trong môi trư?ng Exchange Server 2007

2407025 Mô t? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2007 gói b?n ghi d?ch v? 3

V?n đ? 1.3 - c?a b?n đ? ngư?i t? ch?c cu?c h?p tr? l?i đư?c hi?n th? như n?u nó đư?c g?i b?i ai

Khi b?n tr? l?i m?t l?i m?i Exchange ActiveSync cu?c h?p, ngư?i t? ch?c cu?c h?p có th? nh?n th?y tên c?a ngư?i khác hi?n th? dư?i d?ng có ch?p nh?n l?i m?i thay v? b?n.

Gi?i pháp

Xác minh r?ng Apple iOS đi?n tho?i Phiên b?n 4.3 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin v? phiên b?n m?i nh?t c?a iOS, h?y truy c?p vào Apple iOS . S? c? này kh?c ph?c Apple trong iOS 3.1. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Apple:

V?n đ? 1.2 - ngư?i tham d? s? ngư?i t? ch?c cu?c h?p

Khi b?n đ?ng b? hoá iOS ho?c Android đi?n tho?i c?a b?n b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2007, b?n có th? b?t ng? b? ngư?i t? ch?c cu?c h?p mà b?n đư?c m?i. Đi?u này không thay đ?i cu?c h?p cho t?t c? ngư?i tham d?.

Gi?i pháp

S? c? này có th? x?y ra n?u b?n thay đ?i l?i nh?c cho m?t l?n m?t cu?c h?p l?p l?i trên iOS ho?c thi?t b? Android. Có các thay đ?i đ?i v?i cu?c h?p m?c gây ra s? c? như v?y.

Exchange Server 2007
V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t 4 cho Exchange Server 2007 gói b?n ghi d?ch v? 3. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2521063 B?n không chính xác đư?c hi?n th? dư?i d?ng m?t ngư?i t? ch?c cu?c h?p sau khi b?n đ?ng b? hoá các cu?c h?p b?ng cách s? d?ng điện thoại di động trong môi trư?ng Exchange Server 2007

Lưu ?B? ?nh hư?ng cu?c h?p ph?i b? xóa b? và thay th? cu?c h?p ph?i đư?c t?o sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

V?n đ? hi?n t?i (T?t c? phiên b?n Exchange)
V?n đ? g?n đây có tri?u ch?ng tương t? thông báo và đi?u tra c?a Microsoft. Các v?n đ? có th? ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng trên t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server. Hi?n t?i, Microsoft không th? làm gi?m hi?u qu? c?a các v?n đ? m?i. Chúng tôi khuyên ngư?i dùng làm vi?c v?i các nhà cung c?p thi?t b? đ? t?m gi?i pháp cho v?n đ?.

M?t v?n đ? có th? x?y ra v?i Apple iOS 6 đư?c ghi l?i trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2768774 Cu?c h?p c?a ngư?i tham gia l?ch m?t theo d?i c?a ngư?i t? ch?c cu?c h?p

V?n đ? này đ? đư?c báo cáo t? phiên b?n iOS 6.0.1 bao g?m các thi?t b? s? d?ng iOS 6.1.3. Khách hàng g?p ph?i v?n đ? này nên liên h? v?i Apple đ? đư?c tr? giúp.


V?n đ? 1.1 - m?t cu?c h?p đ?nh k? b? xoá kh?i l?ch khi t? ch?c hu? m?t l?n

Gi? s? r?ng b?n đ?ng b? hoá thi?t b? iOS c?a b?n b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2007. N?u t? ch?c hu? m?t l?n m?t cu?c h?p l?p l?i, thi?t b? có th? b?t ng? xoá đ?nh k? toàn b? cu?c h?p.
Gi?i pháp
H?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 4 cho Exchange Server 2007 gói b?n ghi d?ch v? 3. Chi ti?t s? c? và liên k?t đ?n b?n C?p Nh?t đư?c nêu trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2502276 Yêu c?u cu?c h?p nhóm b?t ng? b? xoá kh?i l?ch trong môi trư?ng Exchange Server 2007
 2. C?p Nh?t iOS Apple trên thi?t b? c?a b?n lên phiên b?n 4.3 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin v? phiên b?n m?i nh?t c?a iOS, h?y truy c?p vào Apple iOS .
Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này, h?y truy c?p website sau c?a Apple:
iOS: l?p l?i các s? ki?n l?ch Exchange xoá2. k?t n?i và đ?ng b? hoá th?t b?i
V?n đ? 2.14-Ngư?i g?i nh?n đư?c sao chép t? Đáp lại tất thư


Exchange ActiveSync ngư?i dùng nh?n đư?c m?t đ?ng g?i c?a thông báo khi h? nh?p Đáp lại tất thư trong h?p thư.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
3012580 Ngư?i g?i nh?n đư?c m?t đ?ng g?i c?a thông báo sau khi h? b?m vào "Tr? l?i cho t?t c?" trong Exchange ActiveSync

V?n đ? 2,13 - m?c trong m?c tin thư thoại bi?n m?t và xu?t hi?n trên thi?t b? iOS


Các m?c trên thi?t b? iOS bi?n m?t m?t th?i gian ng?n và sau đó t?i l?i t? đ?ng. Hành vi này có th? x?y ra đ?i v?i b?t k? thư, l?ch ho?c danh b?.

Nguyên nhân

máy tính khách Exchange ActiveSync g?i l?nh Sync trao đ?i v?i đ?ng b? hóa phím 0. Giá tr? khoá này l?i kh?i trạm đậu đ?ng b? hoá c?p.

Gi?i pháp

Hành vi này là do thi?t k?.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin, vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây:

iOS: làm th? nào đ? gi?m thi?u đ?ng b? hoá đ?y đ? ho?c t?i l?i d? li?u tài kho?n Exchange

V?n đ? 2.12 - Android thi?t b? không th? đ?ng b? hoá v?i Exchange

Sau khi c?u h?nh ActiveSync đư?c c?u h?nh, thi?t b? đư?c m?c m?i trong m?t th?i gian không xác đ?nh và sau đó d?ng C?p Nh?t.

Nguyên nhân

Chính sách h?p thư ActiveSync đ? làm m?i chính sách đư?c xác đ?nh. Thi?t b? nh?n đư?c ph?n h?i v?i trạm đậu 143 - l?i: PolicyRefresh. Thi?t b? không g?i l?nh cung c?p theo yêu c?u.

Ví d? Nh?t k? IIS:

Cmd=Sync&User=contoso%5Ce15&DeviceId=android1362622918557&DeviceType=Android&Log=PrxFrom:10.0.1.151_
V141_HH:mail.contoso.com_SmtpAdrs:e15%40contoso.com_NMS1_Fet78_TmTr:TID%3a18%3e%3e%5bID%3aH%5FEPR%2c
Start%3a2%3a40%3a30+PM%2cEnd%3a2%3a40%3a30+PM%2cExcl%3a0+ms%2cChild%3a%5bNONE%5d%2c%5dTID%3a50%3e%3e
%5bID%3aH%5FBPR%2cStart%3a2%3a40%3a30+PM%2cEnd%3a2%3a40%3a30+PM%2cExcl%3a15+ms%2cChild%3a%5bID%3aH%5
FRMBP%2cStart%3a2%3a40%3a30+PM%2cEnd%3a2%3a40%3a30+PM%2cExcl%3a0+ms%2cChild%3a%5bNONE%5d%2c%5d%2c%5d
_Pk3609689902_DevOS:Android+4.1.2_S143_Error:PolicyRefresh_As:AllowedG_Mbx:CLT-E15-MBX1.contoso.local
_Throttle0

Gi?i pháp

Đ?t kho?ng th?i gian làm m?i chính sách h?p thư ActiveSync không gi?i h?n.

V?n đ? 2.11 - iOS thi?t b? ngư?i dùng không th? đ?ng b? hóa h?p thư Exchange sau khi thi?t b? đư?c C?p Nh?t đ? iOS 7.0

Ngư?i dùng không th? đ?ng b? hoá thi?t b? iOS c?a m?nh v?i m?t h?p thư đư?c lưu tr? trong Exchange Server 2010 ho?c Exchange Server 2013 sau khi thi?t b? iOS đư?c nâng c?p lên iOS 7.0.

Gi?i pháp

Exchange Server 2013

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Exchange Server 2013, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2859928 Mô t? v? C?p Nh?t tích lu? 2 cho Exchange Server 2013


Exchange Server 2010

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Exchange Server 2010, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2866475 Mô t? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3


Lưu ? Microsoft đ? ghi l?i các s? c? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2851708 Không th? đ?ng b? hóa h?p thư Exchange sau khi C?p Nh?t thi?t b? iOS Apple iOS 7.0

V?n đ? 2.10 - iOS thi?t b? ngư?i dùng đang b? khóa tài kho?n Thư mục Họat động

Khi ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u tài kho?n Thư mục Họat động, thi?t b? iOS nh?c nh?p m?t kh?u m?i. Khi ngư?i dùng nh?p m?t kh?u m?i, tài kho?n b? khoá.

trạm đậu

Đ? tránh s? c? này, nâng c?p thi?t b? iOS iOS 7. Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này, h?y truy c?p website sau c?a Apple:

iOS 6: đ?ng b? hoá Exchange có th? s? d?ng m?t kh?u c?

Gi?i pháp

Trên thi?t b?, m? b?ng cài đ?t chuyên bi?t và sau đó ch?nh s?a h? sơ đ? áp d?ng m?t kh?u m?i đư?c s? d?ng thi?t b? iOS k?t n?i ti?p theo. Ngư?i dùng có nhi?u thi?t b? iOS s? thay đ?i m?t kh?u cho t?t c? các thi?t b? cùng m?t lúc.

Lưu ?Chính sách h?n ch? khóa có th? s? d?ng phương th?c t? ch?i b?n ghi d?ch v? kích ho?t m?t khóa trên nhi?u tài kho?n. Qu?n tr? viên CNTT nên xem xét vi?c thay th? như m?t chính sách chi ti?t m?t kh?u. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:

T?o m?t chính sách chi ti?t m?t kh?u m?i

V?n đ? 2,9 - điện thoại di động liên t?c k?t n?i v?i Exchange Online

Khi b?n c? g?ng đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng đang s? d?ng Exchange ActiveSync v?i Microsoft Exchange Online, thi?t b? c?a b?n không th? k?t n?i. B?n có th? nh?n đư?c l?i như sau:

Cannot Get Mail
The connection to the server failed.

Cannot Send Mail
An error occurred while delivering the message.
Unable to open server connection due to a security update

Nguyên nhân

Khi điện thoại di động ho?t đ?ng theo cách mà có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u năng b?n ghi d?ch v? Exchange Online, thi?t b? đư?c đưa vào m?t
Truy c?p t? ch?i trạm đậu trong m?t th?i gian ng?n. Ví d?, đi?u này có th? x?y ra khi m?t thi?t b? g?i quá nhi?u gi?ng h?t Sync l?nh b?n ghi d?ch v? cho m?t m?c tin thư thoại c? th? trong m?t th?i gian r?t ng?n.

Exchange Online đ? tri?n khai Exchange ActiveSync đi?u ch?nh đ? qu?n l? và duy tr? hi?u su?t t?i ưu c?a môi trư?ng Office 365 Exchange Online.

Gi?i pháp

Xem bài vi?t sau đ? bi?t thêm thông tin. Liên h? v?i nhà cung c?p thi?t b? di đ?ng đ? đư?c tr? giúp v?i đi?u tra.

2748176 Đi?n tho?i liên t?c không th? k?t n?i v?i Exchange Online

V?n đ? 2.8 - s? d?ng CPU cao khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng v?i m?t máy ch? CAS Exchange

Gi?i pháp

Chúng tôi tin r?ng v?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong iOS 6. Xác nh?n ho?c b? sung đi?u tra v?n đ? này, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b?.

Lưu ? Chúng tôi đ? ghi l?i các s? c? và gi?i pháp gi?m thi?u kh? năng có trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2711053 S? d?ng CPU cao khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng v?i m?t máy ch? CAS Exchange


V?n đ? 2,7 - liên h? trùng l?p đư?c t?o khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync

Gi?i pháp

Microsoft cho v?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong iOS 6. Xác nh?n ho?c b? sung đi?u tra v?n đ? này, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b?.

Lưu ? Chúng tôi đ? ghi l?i các v?n đ? và đ? xu?t m?t gi?i pháp t?m th?i trong bài vi?t sau đây trong Microsoft ki?n th?c cơ s? tr?c tuy?n:


2711181 Liên h? trùng l?p đư?c t?o khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync

V?n đ? 2.6 - ActiveSync không ho?t đ?ng cho thi?t b? di đ?ng ngư?i dùng k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server 2007 sau khi h? trao đ?i URL t? Exchange Server 2010 và Exchange Server 2007

S? c? này x?y ra v? thi?t b? không đúng cách Đ?i Ngư?i dùng có h?p thư đư?c di chuy?n. Ph?n h?i "451" chuy?n vào thi?t b? không hi?u đúng cách.

Gi?i pháp

Thông thư?ng, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách C?p Nh?t thi?t b? cho hệ điều hành m?i nh?t. Ki?m tra sau:
 • B?n c?u h?nh LegacyURL dành cho ngư?i dùng Exchange Server 2007. C?u h?nh t? đ?ng chuy?n URL cho ngư?i dùng m?c tiêu phù h?p trên thi?t b?. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách chuy?n đ?i t? môi trư?ng Exchange 2007 Exchange 2010, h?y xem ch? đ? blog sau đây:
http://blogs.technet.com/b/jribeiro/Archive/2009/11/26/transitioning-from-an-Exchange-2007-Environment-to-Exchange-2010.aspx
 • V?n đ? này đ? đư?c báo cáo cho m?t s? lo?i thi?t b? iOS và Android hệ điều hành. N?u s? c? này x?y ra khi s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a hệ điều hành c?a thi?t b? và n?u LegacyURL đư?c c?u h?nh đúng và ho?t đ?ng cho các thi?t b? khác, h?y liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a nhà cung c?p thi?t b?.
 • N?u b?n đang s? d?ng m?t thi?t b? iOS c?a Apple, b?n C?p Nh?t thi?t b? IOS phiên b?n 4.3.2.
Lưu ? Trong quá tr?nh di chuy?n trong đó h?p di chuy?n t? r?ng khác, tr? l?i "451" không đư?c g?i. Đi?u này x?y ra v? máy ch? c? đi?m cu?i m?i đ? k?t n?i. Trong trư?ng h?p này, thi?t b? ph?i đư?c C?u h?nh th? công.


V?n đ? 2.5 - ngư?i dùng không th? đ?ng b? hoá Apple iPhone iOS 4.0 v?i h?p thư Exchange Server

Ngay sau khi b?n C?p Nh?t iOS 4.0, b?n có th? th?y r?ng Exchange ActiveSync thư, danh b? ho?c l?ch không đ?ng b? hoá ho?c h? đ?ng r?t ch?m. Ngoài ra, qu?n tr? viên Exchange Server có th? nh?n th?y r?ng máy ch? đang ch?y ch?m. S? c? này c?ng đư?c th?o lu?n trong v?n đ? 2.2 trong ph?n này.

Gi?i pháp

C?p Nh?t thi?t b? iOS Phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này, h?y truy c?p website sau c?a Apple:

iOS 4.0: Exchange thư, danh b? ho?c l?ch có th? không đ?ng b? hoá sau khi C?p Nh?t

V?n đ? 2.4 - b?n s? nh?n đư?c m?t thư email "đ?ng b? hoá không thành công" khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động

Khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng Microsoft ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2010, b?n nh?n đư?c m?t thông báo email không đ?ng b? hóa gi?ng như sau:

T?:Microsoft Exchange đ?i di?n cho ngư?i dùng>
Đ? g?i:<date></date>
Đ?:<other user=""></other>
Ch? đ?: Đ?ng b? hóa v?i máy <ActiveSync device=""></ActiveSync> cho 1 m?c không thành công.
Đ?ng b? hóa v?i máy <ActiveSync device=""></ActiveSync> cho 1 m?c không thành công.
Microsoft Exchange không th? g?i các m?c sau đây đ? điện thoại di động. Các m?c không b? xoá. B?n có th? truy nh?p chúng b?ng cách s? d?ng Outlook ho?c Outlook Web Access.
Kho?n m?c: h?p thư đ?n
M?c nh?p: ô nhi?m.Schedule.Meeting.Resp.Pos

Gi?i pháp

V?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2457304 B?n nh?n đư?c m?t thư email không đ?ng b? hóa khi b?n đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2010

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t sau đây:

2529939Mô t? b?n C?p Nh?t 3 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1

V?n đ? 2.3 - "thông báo này đ? không đư?c t?i xu?ng t? máy ch?" l?i khi b?n c? g?ng m? m?t tin thư thoại

B?n đ?ng b? hóa h?p thư Exchange Server v?i thi?t b? iOS. Khi b?n c? g?ng m? m?t tin thư thoại trên thi?t b? iOS, b?n nh?n đư?c l?i sau:

This message has not been downloaded from the server
Gi?i pháp

B?n ph?i c?u h?nh mi?n ch?p nh?n b?ng Exchange Management Shell. Làm theo các bư?c trong m?c 7 trong bài vi?t sau đây t? Blog c?a nhóm Exchange:
Exchange 2010 SP1 câu h?i thư?ng g?p và các v?n đ?

V?n đ? này đang đư?c xem xét nhóm s?n ph?m c?a Microsoft Exchange.

V?n đ? 2.2 - ngư?i dùng không th? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync do tiêu th? tài nguyên Exchange

B?n có th? g?p ph?i s? c? h?t tài nguyên do thi?t b? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync.

Gi?i pháp

Qu?n tr? viên nên xem l?i bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft đ? xác đ?nh xem ngư?i dùng đang g?p ph?i hi?n tư?ng máy ch? cùng:

2469722 Không th? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync do tiêu th? tài nguyên Exchange

Lưu ? Bài vi?t này c?ng mô t? m?t s? c? đ? bi?t x?y ra sau khi b?n c?p nh?t cho iOS 4.0. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p vào iOS 4.0: Exchange thư, danh b? ho?c l?ch có th? không đ?ng b? hoá sau khi C?p Nh?t . Chúng tôi c?ng th?o lu?n v? v?n đ? này c? 2.5 sau trong ph?n này.

Qu?n tr? viên Exchange 2007 nên xem l?i bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft đ? xác đ?nh xem h? đang g?p ph?i hi?n tư?ng máy ch? cùng:

2656040 Máy ch? truy c?p máy tính khách Exchange Server 2007 ph?n h?i ch?m ho?c ng?ng đáp ?ng khi ngư?i dùng c? đ?ng b? hoá thi?t b? Exchange ActiveSync v?i các h?p thư

Qu?n tr? viên CNTT c?ng nên xem xét v?n đ? 1.8 trong ph?n trư?c.

M?t đư?ng có th? đ? đi?u tra là xem thi?t b? liên t?c tái đ?ng b? hóa. Apple đ? ghi l?i hành vi trong bài vi?t sau đây:

http://support.Apple.com/en-US/TS4511

V?n đ? 2.1 - l?i cung c?p và đ?ng b? hóa v?i hệ điều hành Android

Chính sách Exchange ActiveSync có th? gây ra cung c?p và đ?ng b? hoá không thành công khi thi?t b? đư?c tu? ch?nh. Thi?t b? không đư?c cung c?p n?u chính sách vư?t quá gi?i h?n này đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng các thi?t b?. V?n đ? này đư?c th?o lu?n trong bài vi?t sau đây trên di?n đàn c?a Google Android nh?n xét 9:

http://code.Google.com/p/Android/issues/detail?ID=9426

Gi?i pháp

B?n C?p Nh?t cho các phiên b?n hệ điều hành Android có v? đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Chúng tôi khuyên ngư?i dùng thi?t b? đ? c?p nh?t lên phiên b?n m?i nh?t có s?n t? nhà cung c?p và làm theo nhà cung c?p các b?ng th?o lu?n v? các s? c? đ?ng b? hoá. N?u quy?t đ?nh s? d?ng thi?t b? c? trong t? ch?c, qu?n tr? viên có th? canvass thi?t b? ngư?i dùng ho?c s? d?ng công c? như phân tích cú pháp kí nh?p ho?c xu?t ActiveSyncLog đ? đ?m b?o r?ng các thi?t b? đư?c xác đ?nh trong t? ch?c. S? d?ng thi?t b? c? có th? đư?c chia thành chính sách có th? làm cho chúng.


Tham kh?o

Các liên k?t sau đây cung c?p thêm thông tin v? Exchange ActiveSync kinh nghi?m.

ActiveSync và các đ?i tác
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2005/10/25/413056.aspx
T?i sao t?t c? Exchange ActiveSync kinh nghi?m không gi?ng nhau, và làm th? nào đ? bi?t nh?ng g? b?n nh?n đư?c
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2010/07/15/3410397.aspx
Exchange ActiveSync bi?u tư?ng chương tr?nh

http://technet.Microsoft.com/en-US/Exchange/gg187968.aspx

H? tr? Android:

Đi?n tho?i hệ điều hành đư?c h? tr? thông thư?ng thông qua di?n đàn ho?c nhà cung c?p điện thoại di động. Nhà cung c?p thi?t b? ho?c nhà cung c?p điện thoại di động web site có th? cung c?p tr? giúp.
H? tr? Exchange ActiveSync và iOS Apple doanh nghi?p
H? tr? doanh nghi?p Apple có s?n thông qua m?t Th?a thu?n h? tr? doanh nghi?p ho?c thông qua m?t Qua n?n t?ng và giao di?n dòng lệnh PPI (tr? ti?n cho m?i gói d?ch v?).

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không thông báo. Microsoft không b?o đ?m đ? chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2563324 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Exchange Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Business Productivity Online Standard Suite
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter o365 gwt o365022013 kbmt KB2563324 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2563324

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com